Головна сторінка бізнес-порталу "Леонорм"

 

Пропонуємо Вам замовляти Офіційні копії НД в електронному вигляді за допомогою інформаційної системи  "ЛЕОНОРМ-Інформ", або в магазині у нас на сайті, або листом на E-mail: mark@leonorm.lviv.ua ... Строк надання послуги: протягом 1-2 робочих днів після надходження грошових коштів на розрахунковий рахунок Виконавця.

КОНТАКТИ НОВИНИ РЕЄСТРАЦІЯ МАГАЗИН НОРМАТИВНІ АКТИ ПОШУК (RUS)
  
  

 

УКАЗ
Президента України

 

Про затвердження Положення про Державну ветеринарну та фітосанітарну службу України

 

1. Затвердити Положення про Державну ветеринарну та фітосанітарну службу України (додається).

2. Кабінету Міністрів України привести у двомісячний строк свої акти у відповідність із цим Указом.

3. Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування.

 

Президент України 

В. ЯНУКОВИЧ 

м. Київ
13 квітня 2011 року
N 464/2011
 


 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Указом Президента України
від 13 квітня 2011 року N 464/2011 


 

ПОЛОЖЕННЯ
про Державну ветеринарну та фітосанітарну службу України

 

1. Державна ветеринарна та фітосанітарна служба України (Держветфітослужба України) є центральним органом виконавчої влади, діяльність якої спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через Міністра аграрної політики та продовольства України (далі - Міністр), входить до системи органів виконавчої влади і забезпечує реалізацію державної політики у галузі ветеринарної медицини, безпечності харчових продуктів, сферах карантину та захисту рослин, охорони прав на сорти рослин, державного нагляду (контролю) за племінною справою у тваринництві.

2. Держветфітослужба України у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства аграрної політики та продовольства України (далі - Міністерство), іншими актами законодавства України, дорученнями Президента України та Міністра, а також цим Положенням.

3. Основними завданнями Держветфітослужби України є:

реалізація державної політики у галузі ветеринарної медицини, сферах карантину та захисту рослин, охорони прав на сорти рослин, державного нагляду (контролю) за племінною справою у тваринництві;

проведення державного ветеринарно-санітарного контролю та нагляду за здоров'ям тварин, безпечністю та якістю всіх харчових продуктів, неїстівних продуктів тваринного походження, кормів та інших товарів, охорони території України від занесення збудників особливо небезпечних хвороб, включених до списку Міжнародного епізоотичного бюро (МЕБ), з територій інших держав або карантинних зон;

аналіз причин і умов виникнення та поширення хвороб тварин, організація заходів з локалізації та ліквідації спалаху заразних хвороб, спільних для тварин і людей, підготовка пропозицій щодо профілактики та боротьби з такими хворобами;

проведення моніторингу поширення та визначення біологічної характеристики збудників особливо небезпечних хвороб тварин, включених до списку МЕБ, з метою вжиття заходів, пов'язаних з епізоотичною та епідеміологічною діагностикою спалаху заразних хвороб;

спрямування та координація діяльності територіальних органів Держветфітослужби України із забезпечення ветеринарно-санітарного та епізоотичного благополуччя, захисту життя і здоров'я людей та тварин від ризику, пов'язаного з хворобами тварин, включаючи зоонози, додержання порядку здійснення державного ветеринарно-санітарного, фітосанітарного контролю та нагляду;

розроблення, затвердження та здійснення в межах своїх повноважень санітарних, ветеринарно-санітарних та фітосанітарних заходів;

здійснення державного ветеринарно-санітарного контролю та нагляду за тваринами, харчовими продуктами, неїстівними продуктами тваринного походження, репродуктивним матеріалом, біологічними продуктами, патологічним матеріалом, ветеринарними препаратами, субстанціями, кормовими добавками, преміксами та кормами, засобами ветеринарної медицини, засобами догляду за тваринами та супутніми об'єктами, а також потужностями (об'єктами), що використовуються для їх виробництва, переробки, зберігання та обігу;

здійснення державного ветеринарно-санітарного контролю та нагляду на державному кордоні України та транспорті за тваринами, харчовими продуктами, неїстівними продуктами тваринного походження, репродуктивним матеріалом, біологічними продуктами, патологічним матеріалом, ветеринарними препаратами, субстанціями, кормовими добавками, преміксами та кормами, засобами ветеринарної медицини, призначеними для вирощування тварин та догляду за ними, що не мають лікувальної і профілактичної дії, супутніми об'єктами;

охорона території України від занесення регульованих шкідливих організмів;

виявлення, локалізація і ліквідація регульованих шкідливих організмів;

запобігання проникненню регульованих шкідливих організмів у зони, вільні від таких регульованих шкідливих організмів на території України;

здійснення державного контролю за дотриманням карантинного режиму і проведенням заходів із карантину рослин при вирощуванні, заготівлі, вивезенні, ввезенні, транспортуванні, зберіганні, переробці, реалізації та використанні об'єктів регулювання;

реєстрація осіб, які здійснюють господарську діяльність, пов'язану з виробництвом та обігом об'єктів регулювання;

здійснення державного контролю за дотриманням регламентів застосування пестицидів і агрохімікатів (тільки регуляторів росту рослин), відповідністю вимогам сертифікатів якості засобів захисту рослин, які ввозяться на територію України, вмістом у сільськогосподарській продукції та сировині рослинного походження залишкової кількості пестицидів, агрохімікатів та важких металів;

здійснення державного контролю за додержанням регламентів зберігання, транспортування, торгівлі та застосування засобів захисту рослин;

здійснення державного контролю за проведенням підприємствами, установами, організаціями усіх форм власності та громадянами нагляду за фітосанітарним станом рослин сільськогосподарського та іншого призначення, багаторічних і лісових насаджень, дерев, чагарників, рослинності закритого грунту, місць зберігання та переробки продукції рослинного походження, а також захистом їх від шкідливих організмів, додержанням технологій та регламентів застосування і торгівлі засобами захисту рослин;

здійснення державного фітосанітарного контролю за охороною, захистом, використанням та відтворенням лісів, у тому числі в межах територій та об'єктів природно-заповідного фонду незалежно від їх підпорядкування, полезахисних та інших захисних лісових смуг і лісів у межах населених пунктів;

проведення екологічного та економічного обгрунтування доцільності захисту рослин від шкідливих організмів;

сприяння:

- упровадженню системи ідентифікації тварин;

- виконанню загальнодержавних програм у галузі ветеринарної медицини, в тому числі проведенню моніторингу залишкової кількості ветеринарних препаратів та забруднюючих речовин у живих тваринах, продуктах тваринного походження і кормах, та інших загальнодержавних програм у сферах карантину та захисту рослин, охорони прав на сорти рослин, племінної справи у тваринництві;

участь у проведенні науково-технічної, технологічної та інноваційної політики, впровадженні у виробництво науково-технічних досягнень та передового досвіду з питань ветеринарної медицини, карантину та захисту рослин, охорони прав на сорти рослин, племінної справи у тваринництві.

4. Держветфітослужба України відповідно до покладених на неї завдань:

розробляє та вносить пропозиції щодо формування державної політики у галузі ветеринарної медицини, сферах карантину та захисту рослин, охорони прав на сорти рослин, нагляду (контролю) за племінною справою у тваринництві;

розробляє, затверджує та здійснює в межах своїх повноважень ветеринарно-санітарні заходи, заходи з метою охорони території України від занесення особливо небезпечних збудників хвороб, включених до списку МЕБ, з територій інших держав або карантинних зон;

аналізує причини виникнення інфекційних та інших хвороб, недугів тварин і розробляє рекомендації щодо їх ліквідації та профілактики;

забезпечує у випадках, передбачених законом, своєчасне встановлення карантину в разі виникнення заразних хвороб тварин, виконання карантинних та інших ветеринарно-санітарних заходів в інфікованій та буферній зонах, а в разі необхідності - у зоні спостереження;

повідомляє МЕБ про встановлення, очікуваний період дії та дату скасування карантину тварин за особливо небезпечними хворобами, включеними до списку МЕБ;

визначає ветеринарно-санітарний статус України та відповідних зон у межах її території, ветеринарно-санітарний стан потужностей (об'єктів), що використовуються для виробництва товарів;

організовує роботу з проведення аналізу ризику та здійснює управління ризиком хвороб тварин; установлює на підставі результатів аналізу ризику періодичність державного нагляду для потужностей (об'єктів), що використовуються для виробництва харчових продуктів;

розробляє порядок проведення моніторингу здоров'я племінної худоби;

вживає дієвих заходів для виконання загальнодержавної програми проведення моніторингу залишкової кількості ветеринарних препаратів та забруднюючих речовин у живих тваринах, харчових продуктах і кормах;

уповноважує акредитовані лабораторії на проведення досліджень (випробувань) параметрів безпечності та якості харчових продуктів, неїстівних продуктів тваринного походження, репродуктивного матеріалу, біологічних продуктів, ветеринарних препаратів, субстанцій, кормових добавок, преміксів та кормів і на проведення лабораторних досліджень з метою діагностики хвороб тварин, а також проведення моніторингу кормів, кормових добавок та ветеринарних препаратів, отриманих із використанням генно-модифікованих організмів (ГМО), за критерієм наявності в них зареєстрованих ГМО-джерел;

визначає перелік референс-лабораторій, уповноважених на проведення арбітражного дослідження харчових продуктів, неїстівних продуктів тваринного походження, репродуктивного матеріалу, біологічних продуктів, ветеринарних препаратів, субстанцій, кормових добавок, преміксів та кормів і на проведення лабораторних досліджень з метою діагностики хвороб тварин;

організовує роботу з проведення лабораторно-діагностичних (бактеріологічних, вірусологічних, хіміко-токсикологічних, патолого-анатомічних, гістологічних, паразитологічних, радіологічних) та інших досліджень з метою діагностики хвороб тварин та оцінки безпечності харчових продуктів, неїстівних продуктів тваринного походження, репродуктивного матеріалу, кормових добавок, преміксів та кормів, біологічних продуктів і води для тварин;

встановлює перелік методик вимірювань та методів випробувань товарів;

здійснює контроль і нагляд за дотриманням вимог стандартів і технічних умов при транспортуванні, зберіганні і використанні (експлуатації) харчової продукції, бере участь у розробленні обов'язкових параметрів безпечності та якості харчових продуктів;

розробляє максимально допустимі рівні залишкової кількості ветеринарних препаратів, кормових добавок та забруднюючих речовин у кормах і біологічному матеріалі, рівні включень кормових домішок до корму для тварин або на його поверхні;

організовує роботу зі здійснення стандартного прикордонного ветеринарно-санітарного контролю та/або розширеного ветеринарно-санітарного контролю за тваринами, харчовими продуктами, неїстівними продуктами тваринного походження, репродуктивним матеріалом, біологічними продуктами, патологічним матеріалом, ветеринарними препаратами, субстанціями, кормовими добавками, преміксами та кормами, засобами ветеринарної медицини, призначеними для вирощування тварин та догляду за ними, що не мають лікувальної і профілактичної дії, супутніми об'єктами;

здійснює державний ветеринарно-санітарний контроль за переміщенням тварин, харчових продуктів, неїстівних продуктів тваринного походження, репродуктивного матеріалу, біологічних продуктів, патологічного матеріалу, ветеринарних препаратів, субстанцій, кормових добавок, преміксів та кормів, призначених для вирощування тварин та догляду за ними, що не мають лікувальної і профілактичної дії, супутніми об'єктами; потужностями (об'єктами), що використовуються для їх виробництва, переробки, зберігання та обігу;

організовує роботу зі здійснення державного ветеринарно-санітарного нагляду за збором, утилізацією та знищенням загиблих тварин і відходів тваринного походження;

організовує здійснення заходів для проведення дезінфекції, дезінсекції та дератизації на потужностях (об'єктах), що використовуються для виробництва, переробки, зберігання та обігу тварин, харчових продуктів, репродуктивного матеріалу, ветеринарних препаратів, субстанцій, кормових добавок, преміксів та кормів, а також засобів, що використовуються для їх транспортування;

видає відповідно до закону експлуатаційні дозволи та забезпечує ведення їх реєстру;

здійснює державний ветеринарно-санітарний контроль та нагляд за тваринами, харчовими продуктами, неїстівними продуктами тваринного походження, репродуктивним матеріалом, ветеринарними препаратами, субстанціями, кормовими добавками, преміксами та кормами, штамами мікроорганізмів, патологічним матеріалом, засобами ветеринарної медицини, засобами догляду за тваринами, а також потужностями (об'єктами), що використовуються для їх виробництва, переробки, зберігання та обігу;

здійснює державний контроль за виробництвом і готовою продукцією на м'ясопереробних, рибодобувних, рибопереробних і молокопереробних підприємствах, видає експлуатаційні дозволи операторам потужностей (об'єктів), які займаються виробництвом харчових продуктів, а також здійснює державний контроль на підприємствах гуртового зберігання харчових продуктів;

здійснює державний контроль за відповідністю виготовленого продукту декларації виробника;

здійснює державний ветеринарно-санітарний нагляд за проведенням ветеринарно-санітарної експертизи на потужностях (об'єктах), які використовуються для виробництва, переробки, зберігання та обігу тварин, харчових продуктів, а також на агропродовольчих ринках;

організовує здійснення розширеного контролю на основі результатів професійної оцінки, що проводиться державним інспектором ветеринарної медицини, або в рамках програми вибіркового контролю харчових продуктів з метою перевірки дотримання заявлених виробником показників поживності харчового продукту, мінімальних специфікацій якості харчових продуктів, параметрів безпечності харчових продуктів, а також умов використання харчових продуктів;

оцінює ефективність ветеринарної адміністрації інших держав;

перевіряє дотримання вимог, установлених щодо потужностей (об'єктів), виробничих процесів і умов зберігання та інших вимог у державах, з яких імпортуються тварини, харчові продукти, неїстівні продукти тваринного походження, репродуктивний матеріал, біологічні продукти, патологічний матеріал, ветеринарні препарати, субстанції, кормові добавки, премікси та корми;

здійснює державний контроль та державний нагляд за безпечністю тварин, харчових продуктів у процесі їх виробництва та/або обігу з метою їх експорту та імпорту, а також видачу міжнародних ветеринарних (санітарних) сертифікатів (для держав СНД - ветеринарних свідоцтв);

установлює обмеження або заборону на імпорт, транзит та експорт товарів, інших об'єктів державного ветеринарно-санітарного контролю та нагляду, що можуть переносити особливо небезпечні хвороби, включені до списку МЕБ, або інші хвороби, що підлягають повідомленню, з окремих держав або карантинних зон у разі підтвердження факту спалаху таких хвороб;

видає дозволи на ввезення на територію України харчових продуктів, тварин, продуктів тваринного походження, репродуктивного матеріалу, біологічних продуктів, патологічного матеріалу, ветеринарних препаратів, субстанцій, кормових добавок, преміксів та кормів, веде облік виданих дозволів;

видає у випадках, установлених законом, дозволи для ввезення незареєстрованих ветеринарних препаратів, кормових добавок, преміксів та кормів;

підтверджує можливість відкриття мисливського сезону на певній території після проведення обов'язкового епізоотичного обстеження мисливських угідь державними органами ветеринарної медицини;

здійснює державний контроль за розведенням та утриманням сільськогосподарських тварин, що виключає жорстоке поводження з ними;

видає дозволи відповідно до закону на проведення заходів із залученням тварин;

координує діяльність підрозділів ветеринарної міліції з проведення карантинних ветеринарних заходів Міністерством внутрішніх справ України під час надання практичної допомоги в організації і здійсненні контролю та нагляду за виконанням ветеринарно-санітарних заходів щодо профілактики, локалізації та ліквідації карантинних хвороб тварин;

погоджує технічні умови виробництва, технічні регламенти, стандарти, проекти потужностей (об'єктів), харчових продуктів, а також системи забезпечення безпеки виробництва харчових продуктів;

проводить сертифікацію ветеринарних препаратів, субстанцій та засобів ветеринарної медицини на відповідність вимогам щодо належної виробничої практики, практики дистрибуції та лабораторної практики; перевірку ефективності, безпечності та якості ветеринарних препаратів і субстанцій у процесі їх реєстрації, виробництва, обігу та/або використання (застосування), а також атестацію суб'єктів господарювання, які здійснюють виробництво або обіг ветеринарних препаратів;

організовує роботу з проведення оцінки використання ветеринарних препаратів, кормових добавок, преміксів та готових кормів, їх вплив на здоров'я тварин;

бере участь у розробленні технічних регламентів на ветеринарні препарати, кормові добавки, премікси та готові корми, засоби ветеринарної медицини, засоби догляду за тваринами, інші об'єкти державного ветеринарно-санітарного контролю та нагляду, включаючи належну практику виробництва ветеринарних препаратів, кормових добавок, преміксів та готових кормів;

бере участь у розробленні технічних регламентів, що встановлюють мінімальні специфікації якості харчових продуктів;

координує діяльність спеціалістів ветеринарної медицини незалежно від їх підпорядкування;

здійснює державну реєстрацію ветеринарних препаратів, кормових добавок, преміксів та готових кормів, веде їх державний реєстр;

здійснює державну реєстрацію ГМО - джерел харчових продуктів, кормів, кормових добавок та ветеринарних препаратів, які містять ГМО або отримані з їх використанням, а також державну реєстрацію харчових продуктів;

готує пропозиції щодо затвердження переліку кормів, кормових добавок та ветеринарних препаратів, у яких здійснюється контроль вмісту ГМО, та затверджує перелік відповідних методик детекції та ідентифікації ГМО;

проводить моніторинг кормів, кормових добавок та ветеринарних препаратів, отриманих з використанням ГМО, за критерієм наявності в них зареєстрованих ГМО-джерел;

забезпечує надання консультацій виробникам харчових продуктів з питань впровадження Системи аналізу ризику та контролю у критичних точках або аналогічної системи забезпечення безпечності та належної якості харчових продуктів, здійснює державний нагляд за запровадженням зазначених систем;

проводить експертизу і узгодження проектів планування та будівництва тваринницьких ферм, потужностей (об'єктів), що здійснюють забій тварин, переробних підприємств, підприємств з виробництва ветеринарних препаратів, ринків; бере участь у відведенні земельних ділянок для всіх видів зазначеного будівництва і забору води для тварин;

проводить в установленому порядку ідентифікацію та реєстрацію тварин, здійснює оформлення та видачу ідентифікаційних документів;

здійснює державний нагляд і контроль за дотриманням вимог щодо ідентифікації та реєстрації тварин;

видає органам страхування висновки щодо причин захворювання вимушено забитих, загиблих або знищених тварин;

розробляє порядок видачі ветеринарних документів;

видає міжнародні ветеринарні сертифікати на корми, товари відповідно до закону;

розробляє та забезпечує виконання щорічної програми проведення вибіркового ветеринарно-санітарного контролю кормів для тварин;

встановлює спеціально визначений відсоток вантажів, які підлягають розширеному ветеринарно-санітарному контролю, а також спеціально визначений відсоток вантажів, які підлягають вибірковому фітосанітарному прикордонному контролю;

здійснює державний фітосанітарний контроль та нагляд;

розробляє порядок проведення огляду, обстеження, аналізу, інспектування та здійснення контролю за знезараженням об'єктів регулювання;

проводить огляд, обстеження, аналіз та інспектування рослин, продуктів рослинного походження та інших об'єктів регулювання щодо дотримання фітосанітарних заходів;

видає карантинні дозволи, фітосанітарні сертифікати, фітосанітарні сертифікати на реекспорт та карантинні сертифікати на рослини, продукти рослинного походження та інші об'єкти регулювання;

розробляє методи інспектування, відбору зразків та проведення фітосанітарної експертизи;

розробляє порядок ввезення, вивезення та використання рослин і рослинних продуктів, у тому числі за погодженням із карантинними службами інших держав, відповідно до міжнародних договорів України;

здійснює державний фітосанітарний контроль, інспектування та фітосанітарну експертизу рослин, продуктів рослинного походження та інших об'єктів регулювання, що переміщуються територією України, через державний кордон України та карантинні зони (у тому числі тих, що надходять у багажі, поштових відправленнях і ручній поклажі пасажирів);

здійснює організацію та державний контроль за проведенням обробки і фумігації (знезараження) рослин, продуктів рослинного походження та інших об'єктів регулювання, які переміщуються через державний кордон України та карантинні зони;

здійснює державний контроль за дотриманням карантинного режиму і проведенням заходів із карантину рослин при вирощуванні, заготівлі, вивезенні, ввезенні, транспортуванні, зберіганні, переробці, реалізації та використанні об'єктів регулювання; надає повідомлення заінтересованим партнерам про фітосанітарні заборони чи обмеження;

проводить систематичні обстеження на наявність шкідливих організмів земель сільськогосподарського призначення і земель лісового фонду, пунктів карантину рослин та прилеглої до них території, місць обігу рослин, продуктів рослинного походження та інших об'єктів регулювання;

здійснює державний фітосанітарний контроль за діяльністю розсадників, державних сортодільниць, оранжерей і теплиць, діяльність яких пов'язана з обігом рослин;

вивчає видовий склад, біологію та екологію регульованих шкідливих організмів, розробляє прогноз їх поширення з метою запобігання занесенню та/або поширенню;

здійснює державний контроль за використанням біологічних контрольних організмів;

вживає відповідно до законодавства термінові заходи для локалізації та ліквідації карантинних організмів, запобігання їх поширенню;

вносить подання до відповідних органів виконавчої влади про запровадження та скасування карантинного режиму;

веде базу даних та інформує громадськість та заінтересованих партнерів про виявлення, наявність, поширення, локалізацію та за необхідності ліквідацію регульованих шкідливих організмів;

проводить спеціальні дослідження разом із національними організаціями з карантину та захисту рослин інших держав щодо оцінки відповідності (невідповідності) об'єктів регулювання фітосанітарним правилам;

здійснює державний фітосанітарний контроль за виробництвом та обігом рослин, продуктів рослинного походження та інших об'єктів регулювання;

здійснює фітосанітарну діагностику та нагляд за розвитком, поширенням і шкодочинністю шкідливих організмів та розробляє разом із науково-дослідними установами прогнози розвитку і поширення шкідливих організмів;

уповноважує фітосанітарні лабораторії на проведення аналізів відповідно до закону;

проводить науково-дослідні роботи у сфері карантину та захисту рослин;

організовує та здійснює державний контроль за своєчасним проведенням підприємствами, установами, організаціями усіх форм власності та громадянами заходів щодо захисту рослин, додержанням регламентів застосування засобів захисту рослин, вмістом у сільськогосподарській продукції та сировині рослинного походження залишкової кількості пестицидів, агрохімікатів та важких металів;

здійснює державний контроль за дотриманням вимог законодавства щодо забезпечення належної якості та безпеки засобів захисту рослин (пестицидів та агрохімікатів), у тому числі діючих речовин;

веде баланс потреб й надходжень в Україну пестицидів і агрохімікатів;

здійснює державний контроль за вмістом залишкових кількостей пестицидів, агрохімікатів та важких металів у поверхневих водах, призначених для сільськогосподарських потреб, грунті на землях сільськогосподарського призначення, а також у сільськогосподарській продукції та сировині рослинного походження;

видає сертифікати про дотримання регламентів застосування пестицидів і агрохімікатів (тільки регуляторів росту рослин) у сільськогосподарській продукції та сировині рослинного походження та сертифікат відповідності щодо вмісту у сільськогосподарській продукції та сировині рослинного походження залишкової кількості пестицидів, агрохімікатів та важких металів;

здійснює державний контроль за проведенням профілактичних та винищувальних заходів щодо боротьби зі шкідниками у місцях зберігання запасів продукції рослинного походження;

здійснює державний контроль за проведенням підприємствами, установами, організаціями усіх форм власності та громадянами нагляду за фітосанітарним станом рослин сільськогосподарського та іншого призначення, багаторічних і лісових насаджень, дерев, чагарників, рослинності закритого грунту, місць зберігання та переробки продукції рослинного походження, а також захистом їх від шкідливих організмів, додержанням технологій та регламентів застосування засобів захисту рослин;

проводить навчання та надає консультативні послуги з карантину та захисту рослин;

організовує впровадження у практику захисту рослин досягнень науки, техніки та екологічно безпечних для людини і довкілля методів та заходів щодо захисту рослин;

здійснює перевірки додержання підприємствами, установами, організаціями вимог законодавства щодо захисту лісів від шкідливих організмів, додержання технологій та регламентів застосування засобів захисту рослин;

обмежує або тимчасово припиняє в установленому порядку діяльність підприємств, установ і організацій у разі порушення вимог законодавства щодо захисту лісів від шкідливих організмів, додержання технологій та регламентів застосування засобів захисту рослин;

проводить реєстрацію осіб, які здійснюють господарську діяльність, пов'язану з виробництвом та обігом об'єктів регулювання, та веде загальнодержавний реєстр таких осіб;

організовує післяреєстраційне вивчення сортів рослин, розмноження нових і перспективних сортів рослин;

визначає уповноважені заклади експертизи, проводить їх реєстрацію та доручає їм проведення експертизи заявок;

розробляє проекти державних і відповідних галузевих стандартів, норм і нормативів, здійснює у межах своїх повноважень на підприємствах, в установах та організаціях усіх форм власності;

проводить державну науково-технічну експертизу сортів рослин як об'єктів інтелектуальної власності;

організує та здійснює державне випробування сортів рослин з метою визначення придатності для поширення їх в Україні;

організовує приймання заявок на сорти рослин, проведення їх експертизи, ухвалює рішення щодо них;

видає охоронні документи на сорти рослин;

видає документальні підтвердження на вивезення з України посадкового матеріалу сортів рослин, які не є об'єктами інтелектуальної власності або вивозяться з дозволу володільця патенту на сорт рослин, повідомлення про ввезення дослідних зразків для експертизи на придатність на поширення сорту;

організовує науково-технічне та нормативно-методичне інформування з питань охорони прав на сорти рослин центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, навчальних закладів та науково-дослідних установ;

організовує залучення міжнародної технічної допомоги з метою надання підтримки та поліпшення діяльності закладів державної системи охорони прав на сорти рослин;

розробляє в межах компетенції галузеві та міжгалузеві програми науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт;

проводить атестацію робочих місць, спеціалістів з експертизи сортів рослин, установ та організацій державної системи охорони прав на сорти рослин;

проводить атестацію та реєстрацію представників з питань інтелектуальної власності на сорти рослин, веде Реєстр представників з питань інтелектуальної власності на сорти рослин;

веде Державний реєстр заявок на сорти рослин (Реєстр заявок), Державний реєстр прав власників сортів рослин (Реєстр патентів), Державний реєстр сортів рослин, придатних для поширення в Україні (Реєстр сортів) і забезпечує проведення державної реєстрації заявок, прав на сорти рослин, сортів і підтримувачів сортів рослин;

забезпечує опублікування офіційних відомостей про подані заявки на сорти рослин, видані патенти на сорти рослин і свідоцтва про авторство на сорти рослин, видання Каталогу сортів рослин, придатних для поширення в Україні;

здійснює забезпечення організаційно-технічного та інших видів діяльності представника та заступника представника України у Раді Міжнародного союзу по охороні нових сортів рослин;

готує пропозиції щодо формування збору за дії, пов'язані з набуттям, здійсненням та захистом прав на сорти рослин;

сприяє формуванню та розвитку ринку сортів рослин як об'єктів інтелектуальної власності, налагоджує співробітництво у сфері охорони прав на сорти рослин з міжнародними фінансовими організаціями, суб'єктами підприємницької діяльності, іноземними фізичними та юридичними особами, в тому числі, з метою формування спеціалізованих фондів сприяння розвитку інтелектуальної власності на сорти рослин;

сприяє розвитку ринкової інфраструктури у сфері цивільного обігу сортів рослин як об'єктів інтелектуальної власності та охорони прав на них;

забезпечує організацію та здійснення централізованих закупівель товарів, робіт і послуг для своєчасного проведення державної науково-технічної експертизи сортів рослин;

здійснює нагляд (контроль) за дотриманням законодавства про племінну справу у тваринництві;

контролює виконання вимог щодо відповідності племінних (генетичних) ресурсів установленим вимогам;

контролює ведення племінного обліку, бонітування, визначення племінної цінності тварин, атестації та допуску плідників до відтворення, апробації;

здійснює контроль господарської діяльності у племінній справі у тваринництві, пов'язаної з виробництвом племінних (генетичних) ресурсів, збереженням племінних (генетичних) ресурсів, торгівлею племінними (генетичними) ресурсами, проведенням генетичної експертизи походження та аномалій тварин;

перевіряє додержання законодавства щодо виконання технологічних вимог та ветеринарно-санітарних правил при виробництві племінних (генетичних) ресурсів, установлених для племінних (генетичних) ресурсів;

веде:

реєстр потужностей (об'єктів), що імпортують в Україну тварин, харчові продукти, неїстівні продукти тваринного походження, репродуктивний матеріал, біологічні продукти, ветеринарні препарати, субстанції, кормові добавки, премікси та корми;

реєстр затверджених експортних потужностей (об'єктів) з виробництва та/або обігу харчових продуктів, неїстівних продуктів тваринного походження, репродуктивного матеріалу, біологічних продуктів, ветеринарних препаратів, субстанцій, кормових добавок, преміксів та кормів;

інші реєстри, визначені законодавством;

координує діяльність установ ветеринарної медицини з організації та проведення державної ветеринарно-санітарної експертизи харчових продуктів, неїстівних продуктів тваринного походження, репродуктивного матеріалу, біологічних продуктів, кормових добавок, преміксів та кормів, забезпечує проведення ветеринарно-санітарних заходів щодо перевірки безпечності харчових продуктів;

організовує науково-технічне та нормативно-методичне інформування структурних підрозділів ветеринарної медицини міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, навчальних закладів та науково-дослідних установ Держветфітослужби України;

розробляє положення про післядипломну освіту та періодичні курси підвищення кваліфікації спеціалістів, порядок проведення атестації спеціалістів ветеринарної медицини державних установ;

поширює серед осіб інформацію у сфері карантину та захисту рослин;

розробляє в межах компетенції галузеві та міжгалузеві програми науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт;

у межах своїх повноважень бере участь у роботі Міжнародного епізоотичного бюро, Міжнародної конвенції захисту рослин та Європейської та Середземноморської організації захисту рослин, Комітету Світової організації торгівлі з питань санітарних та фітосанітарних заходів, Міжнародного союзу з охорони нових сортів рослин, інших міжнародних організацій, Національної комісії України з Кодексу Аліментаріус з питань, що належать до її компетенції;

проводить ліцензування господарської діяльності відповідно до законодавства;

складає протоколи та розглядає справи про адміністративні правопорушення у випадках, передбачених законом;

видає погодження на ввезення на територію України засобів захисту рослин;

відповідно до законодавства здійснює ринковий нагляд у межах сфери своєї відповідальності;

здійснює інші повноваження на основі та на виконання Конституції та законів України, актів Президента України і Кабінету Міністрів України.

5. Держветфітослужба України з метою організації своєї діяльності:

1) узагальнює практику застосування законодавства з питань, що належать до її компетенції, розробляє пропозиції щодо вдосконалення законодавчих актів, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, нормативно-правових актів Міністерства та в установленому порядку подає їх Міністру;

2) забезпечує в межах повноважень здійснення заходів щодо запобігання корупції і контроль за їх здійсненням в апараті Держветфітослужби України, її територіальних органах, на підприємствах, в установах та організаціях, що належать до сфери її управління;

3) здійснює в установленому порядку добір кадрів в апарат Держветфітослужби України та на керівні посади в її територіальних органах, на підприємствах, в установах та організаціях, що належать до сфери її управління, формує в установленому порядку кадровий резерв на відповідні посади, організовує роботу з підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців та працівників апарату Держветфітослужби України та її територіальних органів, на підприємствах, в установах та організаціях, що належать до сфери її управління;

4) контролює діяльність територіальних органів Держветфітослужби України;

5) організовує планово-фінансову роботу в апараті Держветфітослужби України, її територіальних органах, на підприємствах, в установах та організаціях, що належать до сфери її управління, здійснює контроль за використанням фінансових і матеріальних ресурсів, забезпечує організацію та вдосконалення бухгалтерського обліку;

6) організовує розгляд звернень громадян з питань, пов'язаних із діяльністю Держветфітослужби України, її територіальних органів, підприємств, установ, організацій, що належать до сфери її управління;

7) забезпечує у межах своїх повноважень виконання завдань мобілізаційної підготовки та мобілізаційної готовності держави;

8) організовує ведення діловодства та архіву в апараті Держветфітослужби України відповідно до встановлених правил;

9) вживає дієвих заходів для виконання вимог законодавства з питань технічного захисту інформації, яка є власністю держави;

10) забезпечує в межах своїх повноважень реалізацію державної політики стосовно державної таємниці, здійснення контролю за її збереженням у Держветфітослужбі України, на підприємствах, в установах та організаціях, що належать до сфери її управління;

11) організовує інформаційну та видавничу діяльність у сфері своєї діяльності;

12) здійснює відповідно до законодавства управління об'єктами державної власності, що належать до сфери управління Держветфітослужби України;

13) організовує наукову, науково-технічну, інвестиційну, інформаційну, видавничу діяльність, пропагування досягнень і передового досвіду з цих питань, сприяє створенню і впровадженню сучасних інформаційних технологій та комп'ютерних мереж у сферах, віднесених до відання Держветфітослужби України.

6. Держветфітослужба України для виконання покладених на неї завдань має право в установленому порядку:

1) залучати до виконання окремих робіт, участі у вивченні окремих питань учених і фахівців, у тому числі на договірній основі, працівників центральних та місцевих органів виконавчої влади;

2) одержувати інформацію, документи і матеріали від державних органів та органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій усіх форм власності та їх посадових осіб;

3) скликати наради, створювати комісії та робочі групи;

4) користуватися відповідними інформаційними базами даних державних органів, державними, в тому числі урядовими, системами зв'язку і комунікацій, мережами спеціального зв'язку та іншими технічними засобами;

5) засновувати в установленому порядку друковані засоби масової інформації;

6) обмежувати, забороняти або припиняти відповідно до актів законодавства господарську діяльність юридичних та фізичних осіб у разі порушення ними ветеринарно-санітарних вимог законодавства, якщо такі порушення можуть спричинити безпосередню загрозу життю та/або здоров'ю людей і тварин;

7) обмежувати, тимчасово забороняти або припиняти діяльність підприємств, установ, організацій усіх форм власності та громадян у разі порушення ними вимог технології та нормативно-правових актів з питань карантину та захисту рослин, що можуть спричинити загрозу життю і здоров'ю людей та довкіллю;

8) організовувати відбір зразків харчових продуктів, неїстівних продуктів тваринного походження, патологічного матеріалу, репродуктивного матеріалу, біологічних продуктів, ветеринарних препаратів, субстанцій, кормових добавок, преміксів та кормів, інших об'єктів державного ветеринарно-санітарного контролю та нагляду;

9) забезпечувати здійснення протиепізоотичних заходів юридичними та фізичними особами, що проводять професійну діяльність у галузі ветеринарної медицини;

10) одержувати від Держмитслужби України інформацію про ввезення на територію, вивезення з території України та транзит товарів, рослин та продуктів рослинного походження, інших об'єктів регулювання, від Державної служби статистики України - відповідні статистичні дані;

11) проводити фітосанітарні процедури щодо рослин і продуктів рослинного походження та інших об'єктів регулювання;

12) затримувати рослини, продукти рослинного походження та інші об'єкти регулювання для інспектування, огляду та фітосанітарної експертизи, якщо вони переміщуються без відповідних фітосанітарних документів або не відповідають фітосанітарним вимогам;

13) проводити відбір зразків із партії рослин і продуктів рослинного походження для проведення фітосанітарної експертизи відповідно до закону;

14) здійснювати державний контроль та нагляд, інспектування та моніторинг відповідної території, об'єктів регулювання;

15) надавати висновки органам страхування щодо завданих збитків унаслідок ліквідації карантинних організмів;

16) проводити дослідження, в тому числі наукові, у сферах, що належать до компетенції Держветфітослужби України;

17) визначати асортимент та обсяги виробництва засобів захисту рослин вітчизняною промисловістю, координувати їх закупівлю за імпортом; погоджувати асортимент засобів захисту рослин, технічних умов їх виробництва і застосування, плану державних випробувань і реєстрації засобів захисту рослин, переліку пестицидів, дозволених до використання в Україні, асортименту пестицидів, що завозяться в Україну, здійснювати контроль за оптовою та роздрібною торгівлею засобами захисту рослин;

18) забезпечувати аналітичні дослідження щодо відповідності вимогам сертифікатів якості засобів захисту рослин, у тому числі пестицидів, які завозяться в Україну, а також додержання регламентів їх застосування;

19) надавати практичну допомогу в організації виробництва, застосування біологічних та інших нехімічних засобів захисту рослин біолабораторіями і біофабриками;

20) забороняти реалізацію засобів захисту рослин і тварин, які не відповідають вимогам щодо їх якості.

7. Держветфітослужба України здійснює свої повноваження безпосередньо та через територіальні органи:

головні управління ветеринарної медицини в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, управління ветеринарної медицини у містах обласного значення, районах;

державні фітосанітарні інспекції в областях, а також міжрегіональні територіальні органи: Головну державну фітосанітарну інспекцію, державну фітосанітарну інспекцію Автономної Республіки Крим.

Держветфітослужба України для виконання покладених на неї завдань утворює регіональні служби державного ветеринарно-санітарного контролю та нагляду на державному кордоні України та транспорті.

8. Держветфітослужба України у процесі виконання покладених на неї завдань взаємодіє в установленому порядку з іншими органами виконавчої влади, допоміжними органами і службами, утвореними Президентом України, органами місцевого самоврядування, відповідними органами іноземних держав і міжнародних організацій, а також підприємствами, установами, організаціями, всеукраїнськими об'єднаннями профспілок і всеукраїнськими об'єднаннями організацій роботодавців.

9. Держветфітослужба України у межах своїх повноважень, на основі і на виконання Конституції та законів України, актів Президента України та Кабінету Міністрів України, наказів Міністерства, інших актів законодавства, а також доручень Президента України та Міністра видає накази організаційно-розпорядчого характеру, які підписуються Головою Держветфітослужби України.

10. Держветфітослужбу України очолює Голова, якого призначає на посаду за поданням Прем'єр-міністра України, внесеним на підставі пропозицій Міністра, та звільняє з посади Президент України.

11. Голова Держветфітослужби України:

очолює Держветфітослужбу України, здійснює керівництво її діяльністю, представляє Держветфітослужбу України у відносинах з іншими органами, підприємствами, установами, організаціями;

вносить на розгляд Міністра пропозиції щодо формування державної політики у галузі ветеринарної медицини, сферах карантину рослин та захисту рослин, охорони прав на сорти рослин, нагляду (контролю) щодо племінної справи у тваринництві та розроблені Держветфітослужбою України проекти законів, актів Президента України, Кабінету Міністрів України та Міністерства, забезпечує їх супровід;

вносить на розгляд Міністра розроблені Держветфітослужбою України проекти нормативно-правових актів Міністерства з питань, що належать до сфери діяльності Держветфітослужби України, забезпечує їх супровід;

забезпечує виконання Держветфітослужбою України актів та доручень Президента України, актів Кабінету Міністрів України, наказів Міністерства та доручень Міністра;

затверджує за погодженням із Міністром схвалені на засіданні колегії річний план роботи Держветфітослужби України, заходи щодо реалізації основних напрямів та пріоритетних цілей її діяльності відповідно до визначених завдань;

звітує перед Міністром про виконання річного плану роботи Держветфітослужби України та покладених на неї завдань, про усунення порушень і недоліків, виявлених під час проведення перевірок діяльності Держветфітослужби України, її територіальних органів, а також про притягнення до відповідальності посадових осіб, винних у допущених порушеннях;

вносить пропозиції Міністрові щодо кандидатур на посади своїх заступників;

затверджує розподіл обов'язків між своїми заступниками;

вносить Міністрові пропозиції щодо утворення в межах граничної чисельності державних службовців та працівників Держветфітослужби України і коштів, передбачених на її утримання, а також щодо ліквідації, реорганізації Кабінетом Міністрів України територіальних органів Держветфітослужби України, які є юридичними особами публічного права;

утворює в межах граничної чисельності державних службовців та працівників Держветфітослужби України і коштів, передбачених на її утримання, ліквідовує, реорганізовує за погодженням із Кабінетом Міністрів України та Міністром територіальні органи Держветфітослужби України як структурні підрозділи її апарату;

призначає на посади за погодженням із Міністром та головами відповідних місцевих державних адміністрацій, звільняє з посад керівників територіальних органів Держветфітослужби України, призначає на посади за погодженням із Міністром, звільняє з посад заступників керівників територіальних органів Держветфітослужби України;

12) призначає на посади та звільняє з посад за погодженням із Міністром керівників і заступників керівників структурних підрозділів апарату Держветфітослужби України, призначає на посади та звільняє з посад інших державних службовців і працівників апарату Держветфітослужби України, а також за погодженням з Міністром -керівників регіональних служб державного ветеринарно-санітарного контролю та нагляду на державному кордоні та транспорті та їх заступників;

13) приймає рішення про утворення, реорганізацію та ліквідацію підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Держветфітослужби України, затверджує їх положення (статути), укладає і розриває контракти з керівниками таких підприємств, установ та організацій;

14) забезпечує взаємодію Держветфітослужби України з визначеним Міністром структурним підрозділом Міністерства;

15) забезпечує дотримання встановленого Міністром порядку обміну інформацією між Мінагрополітики України і Держветфітослужбою України та вчасність її подання;

16) затверджує положення про структурні підрозділи апарату Держветфітослужби України;

17) розглядає в установленому порядку питання щодо присвоєння працівникам апарату Держветфітослужби України відповідних рангів державних службовців, їх заохочення, притягнення до дисциплінарної відповідальності;

18) вносить Міністрові в установленому законодавством порядку подання щодо відзначення державними нагородами України працівників Держветфітослужби України;

19) погоджує призначення на посаду керівників підрозділів ветеринарної медицини міністерств, інших центральних органів виконавчої влади та затверджує положення про такі підрозділи;

20) здійснює інші повноваження, визначені законами України та іншими актами законодавства у визначених сферах діяльності.

12. Голова Держветфітослужби України має заступників, у тому числі одного першого.

Заступників Голови Держветфітослужби України, у тому числі першого, призначає на посади Президент України за поданням Прем'єр-міністра України, внесеним на підставі пропозицій Голови Держветфітослужби України, погоджених із Міністром.

Заступників Голови Держветфітослужби України, у тому числі першого, звільняє з посад Президент України.

Голова Держветфітослужби України є за посадою одночасно Головним державним інспектором ветеринарної медицини України.

Перший заступник Голови Держветфітослужби України є за посадою одночасно першим заступником Головного державного інспектора ветеринарної медицини України, а заступник Голови Держветфітослужби України - Головним державним фітосанітарним інспектором України.

Керівник структурного підрозділу Держветфітослужби України з питань державного нагляду (контролю) за племінною справою у тваринництві є одночасно Головним державним інспектором з племінної справи у тваринництві України.

13. Для погодженого вирішення питань, що належать до компетенції Держветфітослужби України, обговорення найважливіших напрямів її діяльності у Держветфітослужбі України може утворюватися колегія у складі Голови Держветфітослужби України (голова колегії), першого заступника та заступника Голови Держветфітослужби України за посадою, визначених посадових осіб Міністерства. У разі потреби до складу колегії Держветфітослужби України можуть входити керівники структурних підрозділів Держветфітослужби України, а також у встановленому порядку інші особи.

Рішення колегії можуть бути реалізовані шляхом видання відповідного наказу Держветфітослужби України.

Для розгляду наукових рекомендацій та проведення фахових консультацій з основних питань діяльності у Держветфітослужбі України можуть утворюватися постійні або тимчасові консультативні, дорадчі та інші допоміжні органи.

Рішення про утворення чи ліквідацію колегії, постійних або тимчасових консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів, їх кількісний та персональний склад, положення про них затверджуються Головою Держветфітослужби України.

14. Гранична чисельність державних службовців та працівників Держветфітослужби України затверджується Кабінетом Міністрів України.

Структуру апарату Держветфітослужби України затверджується Головою Держветфітослужби України за погодженням із Міністром.

Штатний розпис, кошторис Держветфітослужби України затверджуються Головою Держветфітослужби України за погодженням із Міністерством фінансів України.

Держветфітослужба України є юридичною особою, має печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням, власні бланки, рахунки в органах Державної казначейської служби України.

 

Глава Адміністрації
Президента України
 

С. ЛЬОВОЧКІН 


 

 


Назад 


ПРОДУКЦІЯ ТА ПОСЛУГИ

СУПРОВІД ПРОДУКТІВ

 СИСТЕМИ

ПОСИЛАННЯ

КЛІЄНТИ

ДОПОМОГА

Сторінка "ЛЕОНОРМ" на facebook

  LeoMetr 2  БД «Електронний Реєстр Технічних регламентів України Нова БД "Нормативно-правові документи ветеринарної медицини"   http://www.germiona.com.ua/  
 

 

Copyright © 2004-2024, ЛЕОНОРМ.