Головна сторінка бізнес-порталу "Леонорм"

 

Пропонуємо Вам замовляти Офіційні копії НД в електронному вигляді за допомогою інформаційної системи  "ЛЕОНОРМ-Інформ", або в магазині у нас на сайті, або листом на E-mail: mark@leonorm.lviv.ua ... Орієнтовна ціна за одну сторінку стандарту складає 57 гривень до 30.06.2024 р. та може змінюватись.

КОНТАКТИ НОВИНИ РЕЄСТРАЦІЯ МАГАЗИН НОРМАТИВНІ АКТИ ПОШУК (RUS)
  

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ № 634/2011

Про Міністерство економічного розвитку і торгівлі України

1. Затвердити Положення про Міністерство економічного розвитку і торгівлі України (додається).

2. Установити, що Міністерство економічного розвитку і торгівлі України є правонаступником:

Міністерства економіки України;

Міністерства промислової політики України в частині формування та реалізації промислової політики;

Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва в частині формування та реалізації державної регуляторної політики, державної політики з питань розвитку підприємництва, ліцензування та дозвільної системи у сфері господарської діяльності;

Державної служби технічного регулювання України в частині формування та реалізації державної політики у сфері технічного регулювання (стандартизації, метрології, сертифікації, оцінки (підтвердження) відповідності, управління якістю), а також формування та реалізації державної політики у сфері захисту прав споживачів (крім функцій з реалізації державної політики з питань державного контролю у сфері захисту прав споживачів; функцій з формування та реалізації державної політики з питань безпечності харчових продуктів).

3. Визнати такими, що втратили чинність:

статтю 1 Указу Президента України від 25 травня 2000 року № 721 «Питання Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва»;
статті 2, 3 Указу Президента України від 23 жовтня 2000 року № 1159 «Про Міністерство економіки України»;
Указ Президента України від 5 березня 2001 року № 149 «Про внесення доповнення до пункту 1 Положення про Державний комітет України з питань регуляторної політики та підприємництва»;
пункт 3 змін, що вносяться до указів Президента України, затверджених Указом Президента України від 9 липня 2003 року № 586 «Про зміни та визнання такими, що втратили чинність, деяких указів Президента України»;
пункт 21 змін, що вносяться до указів Президента України, затверджених Указом Президента України від 5 березня 2004 року № 280 «Про внесення змін та визнання такими, що втратили чинність, деяких указів Президента України»;
статтю 1 Указу Президента України від 24 квітня 2004 року № 477 «Про зміни та визнання такими, що втратили чинність, деяких указів Президента України»;
Указ Президента України від 31 грудня 2005 року № 1897 «Про внесення зміни до Положення про Державний комітет України з питань регуляторної політики та підприємництва».

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ

 31 травня 2011 року

ЗАТВЕРДЖЕНО
Указом Президента України
від 31 травня 2011 року № 634/2011

ПОЛОЖЕННЯ
про Міністерство економічного розвитку і торгівлі України

 1. Міністерство економічного розвитку і торгівлі України (Мінекономрозвитку України) є центральним органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України.

Мінекономрозвитку України входить до системи органів виконавчої влади і є головним органом у системі центральних органів виконавчої влади з формування та забезпечення реалізації державної політики економічного і соціального розвитку, цінової, промислової, інвестиційної, зовнішньоекономічної політики, державної політики у сфері торгівлі, державної регіональної політики, державної політики з питань розвитку підприємництва, технічного регулювання та захисту прав споживачів, а також міжвідомчої координації з питань економічного і соціального співробітництва України з Європейським Союзом.

Мінекономрозвитку України є спеціально уповноваженим органом у сфері державних закупівель, метрології, з питань державно-приватного партнерства, державної регуляторної політики, ліцензування, дозвільної системи у сфері господарської діяльності, оборонного замовлення. 

2. Мінекономрозвитку України у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, іншими актами законодавства, а також дорученнями Президента України.

3. Основними завданнями Мінекономрозвитку України є:

формування та забезпечення реалізації:

– державної політики економічного і соціального розвитку;

– державної цінової політики;

– державної промислової  політики, науково-технічної політики в промисловості;

– державної політики у сфері торгівлі;

– державної регіональної політики;

– державної політики у сфері розвитку підприємництва;

–  державної політики у сфері технічного регулювання (стандартизації, метрології, сертифікації, оцінки (підтвердження) відповідності, акредитації органів з оцінки відповідності, управління якістю);

– державної політики у сфері державних закупівель, державного замовлення;

– політики у сфері державно-приватного партнерства;

– державної регуляторної політики, державної політики з питань ліцензування та дозвільної системи у сфері господарської діяльності;

– державної політики у сфері державного ринкового нагляду;

– державної політики у сфері торгівлі та побутових послуг;

– державної політики з питань економічного і соціального співробітництва України з ЄС;

– єдиної зовнішньоекономічної політики, політики інтеграції економіки України у світову економіку, співробітництва із СОТ;

– державної політики у сфері співробітництва з міжнародними фінансовими організаціями та з питань залучення міжнародної технічної допомоги;

формування державної політики:

– у сфері захисту прав споживачів;

– у сфері статистики;

– з питань державного експортного контролю;

– у сфері інвестиційної діяльності та управління національними проектами (стратегічно важливими проектами, що забезпечують технологічне оновлення  та розвиток базових галузей реального сектору економіки України);

– з питань ефективного використання паливно-енергетичних ресурсів, енергозбереження, відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива;

– у сфері державного матеріального резерву;

–  у сфері управління об'єктами державної власності, в тому числі корпоративними правами держави;

забезпечення нормативно-правового регулювання у вищезазначених сферах;

забезпечення реалізації в межах своїх повноважень державної економічної політики у сфері оборони та безпеки;

удосконалення в межах своїх повноважень інструментів, процедур та стандартів діяльності органів виконавчої влади. 

4. Мінекономрозвитку України відповідно до покладених на нього завдань:

1) аналізує стан та тенденції економічного і соціального розвитку України, секторів та галузей економіки, адміністративно-територіальних одиниць, розробляє пропозиції щодо пріоритетних напрямів розвитку та реформування економіки, ураховуючи принципи сталого розвитку, здійснює державне прогнозування економічного і соціального розвитку України та підготовку відповідних планів і програм, складає прогнозні зведені національні рахунки для економіки в цілому, в тому числі таблиці "витрати-випуск" (міжгалузеві баланси), забезпечує координацію роботи органів виконавчої влади із зазначених питань, розробляє структуру прогнозних та програмних документів економічного і соціального розвитку, методичні рекомендації щодо їх підготовки, відповідає за впровадження сучасних методологічних підходів до прогнозування та розроблення планів і програм економічного і соціального розвитку;

готує разом із Фондом державного майна України, Антимонопольним комітетом України, іншими центральними та місцевими органами виконавчої влади, а також Національним банком України прогнози економічного і соціального розвитку України на середньо- та короткостроковий періоди, проект Державної програми економічного і соціального розвитку України на короткостроковий період;

визначає економічні засади демографічного і соціального розвитку, розробляє прогнози чисельності населення України за статево-віковою структурою;

погоджує прогнози розвитку галузей економіки на середньо- та короткостроковий періоди, проекти програм розвитку галузей економіки;

здійснює організаційно-методичне керівництво і координацію роботи з підготовки прогнозів та програм економічного і соціального розвитку Автономної Республіки Крим, областей, районів і міст на середньо- та короткостроковий періоди;

аналізує стан конкурентоспроможності національної економіки, визначає напрями діяльності і розробляє заходи щодо її підвищення;

забезпечує формування державної політики у сфері статистики, здійснює контроль за її реалізацією;

забезпечує нормативно-правове регулювання у сфері статистики;

готує в установленому законодавством порядку прогноз зведеного балансу фінансових ресурсів України;

проводить аналіз впливу інструментів валютно-курсової, грошово-кредитної політики на розвиток економіки, розробляє пропозиції щодо підвищення ефективності їх використання для досягнення економічного зростання;

розробляє в межах своїх повноважень пропозиції щодо вдосконалення бюджетного та податкового законодавства;

бере участь у розробленні Основних напрямів бюджетної політики;

здійснює економічну оцінку проекту державного бюджету та проводить аналіз економічних факторів, що впливають на виконання державного бюджету;

проводить аналіз:

– стану взаєморозрахунків у сфері господарської діяльності та їх впливу на розвиток економіки, розробляє заходи щодо вдосконалення взаєморозрахунків між суб’єктами господарювання та підвищення платіжної дисципліни;

– впливу ринку банківських послуг, валютного, фондового, страхового та інших ринків фінансових послуг на економічний розвиток держави;

проводить економічний аналіз ефективності пенсійної системи;

здійснює організаційно-методичне керівництво і координацію роботи, пов’язаної з розробленням і виконанням центральними та місцевими органами виконавчої влади державних цільових програм, веде їх облік, готує висновки стосовно доцільності їх затвердження та дострокового припинення їх виконання, проводить моніторинг виконання зазначених програм, бере участь у проведенні оцінки ефективності використання бюджетних коштів;

формує і подає Міністерству фінансів України перелік державних цільових програм, які передбачається виконати у зазначеному періоді з використанням бюджетних коштів;

формує та реалізовує державну політику у сфері державного замовлення на підготовку фахівців, наукових, науково-педагогічних та робітничих кадрів, підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів (післядипломна освіта) для державних потреб, здійснює координацію робіт державних замовників щодо його розміщення та виконання;

бере участь у:

– розробленні стратегії та механізму реалізації державної науково-технічної політики;

– підготовці пропозицій щодо визначення обсягів і цільового спрямування бюджетного фінансування наукової та науково-технічної діяльності;

– розробленні механізму забезпечення економічної безпеки держави, детінізації економіки та відповідних заходів;

– розробленні та здійсненні заходів з формування та реалізації державної політики стосовно доходів населення;

– розробленні пропозицій щодо розмірів соціальних гарантій, стандартів і нормативів;

– визначенні економічних засад державної політики та проведенні аналізу економічної ситуації у секторах соціально-гуманітарної сфери та оцінки впливу заходів державної політики у зазначеній сфері на економічний розвиток;

– аналізі економічної складової державної міграційної політики;

формує та забезпечує реалізацію державної регіональної політики, розробляє в межах своїх повноважень проекти нормативно-правових актів з питань регіональної політики і місцевого самоврядування, пропозиції щодо розв’язання актуальних проблем у цій сфері;

розробляє і здійснює в межах своїх повноважень заходи, спрямовані на розбудову інфраструктури регіонів, розвиток міжрегіонального економічного співробітництва;

сприяє комплексному соціально-економічному розвитку регіонів;

розробляє державну стратегію регіонального розвитку, щорічні плани заходів щодо її реалізації, здійснює методологічне керівництво та координацію діяльності з підготовки стратегій регіонального розвитку;

здійснює відповідно до законодавства:

– координацію розроблення угод щодо регіонального розвитку, наукове і методичне забезпечення діяльності в цій сфері органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, державну реєстрацію таких угод після їх схвалення Верховною Радою Автономної Республіки Крим, обласними, Київською, Севастопольською міськими радами;

– проведення в установленому порядку моніторингу показників розвитку регіонів, районів і міст обласного, республіканського в Автономній Республіці Крим значення та формування переліку показників, за якими проводиться моніторинг розвитку територій і визнання їх депресивними;

– розроблення за участю інших центральних органів виконавчої влади, відповідних місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування програм подолання депресивності територій і моніторинг їх виконання;

– щорічне подання на розгляд Кабінету Міністрів України доповіді про виконання угод щодо регіонального розвитку та програм подолання депресивності територій, використання виділених на ці потреби коштів Державного бюджету України;

– загальну координацію транскордонного співробітництва та контроль за додержанням законодавства з питань транскордонного співробітництва;

забезпечує формування державної політики у сфері енергозбереження та ефективного використання енергетичних ресурсів, здійснює контроль за її реалізацією;

забезпечує нормативно-правове регулювання у сфері енергозбереження та ефективного використання енергетичних ресурсів;

бере участь у формуванні та реалізації державної політики у сфері економічної конкуренції і обмеження монополізму, сприяє розвитку конкурентних відносин;

забезпечує підготовку проектів рішень Кабінету Міністрів України щодо видачі дозволу на узгоджені дії та концентрацію суб’єктів господарювання;

здійснює в межах повноважень функції з регулювання товарного біржового ринку і подає Кабінету Міністрів України узагальнені пропозиції органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій усіх форм власності щодо його вдосконалення;

виконує повноваження суб’єкта державного фінансового моніторингу щодо товарних та інших бірж, що проводять фінансові операції з товарами;

встановлює стандартні типові форми, а також порядок випуску та обігу деривативів, базовим активом яких є товари (крім цінних паперів) на біржовому і позабіржовому ринках матеріальних та нематеріальних активів;

2) формує державну інвестиційну політику, розробляє пропозиції щодо обсягів державних капітальних вкладень для врахування їх під час розроблення проекту Державного бюджету України на відповідний рік, здійснює контроль за ефективним використанням державних капітальних вкладень;

координує роботу центральних і місцевих органів виконавчої влади з підготовки та реалізації проектів, що передбачають залучення іноземних кредитів під державні гарантії;

забезпечує в межах, визначених законодавством, проведення експертизи та відбору інвестиційних проектів, що потребують державної підтримки;

забезпечує формування та реалізацію державної політики щодо функціонування спеціальних (вільних) економічних зон, територій пріоритетного розвитку, координує діяльність центральних і місцевих органів виконавчої влади в зазначеній сфері, проводить аналіз соціально-економічних результатів функціонування спеціальних (вільних) економічних зон, територій пріоритетного розвитку і забезпечує в межах своїх повноважень захист інтересів держави в цій сфері;

здійснює технічне та організаційне забезпечення роботи Міжвідомчої комісії з організації укладення та виконання угод про розподіл продукції, проводить їх техніко-економічну експертизу;

формує та подає в установленому порядку Кабінету Міністрів України проект переліку об’єктів державної власності, що можуть бути надані в концесію;

погоджує титули будов (об’єктів), фінансування проектів будівництва яких реалізується із залученням коштів державного бюджету або коштів підприємств державної власності;

готує пропозиції та здійснює заходи щодо формування і реалізації єдиної державної політики у сфері державно-приватного партнерства;

проводить моніторинг ефективності діяльності органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування у сфері державно-приватного партнерства;

організовує перевірки виконання договорів, укладених у рамках державно-приватного партнерства;

надає висновки щодо реєстрації проектів технологічних парків;

3) визначає пріоритети розвитку промисловості, готує пропозиції щодо вдосконалення механізму державного регулювання функціонування промислового сектору економіки;

визначає напрями розвитку науково-технічного потенціалу промислового сектору економіки;

розробляє прогнози розвитку промислового виробництва;

розробляє та організовує реалізацію державних цільових програм розвитку промисловості України;

забезпечує в межах своїх повноважень реалізацію державної науково-технічної політики у сфері промисловості;

виступає замовником та організовує проведення державної науково-технічної експертизи інноваційних програм, проектів державного значення у сфері промисловості; 

здійснює методологічне забезпечення та складає загальнодержавні баланси попиту і пропозиції за основними видами промислової продукції, продовольчих та паливно-енергетичних ресурсів;

здійснює розрахунок та моніторинг індикаторів продовольчої безпеки;

4) розробляє пропозиції щодо формування та реалізації державної цінової політики;

здійснює відповідно до законодавства державне регулювання цін (тарифів) на продукцію, товари і послуги, здійснює координацію діяльності центральних та місцевих органів виконавчої влади із зазначених питань;

приймає разом із Антимонопольним комітетом України рішення про запровадження та скасування державного регулювання цін на продукцію монопольних утворень на внутрішньому ринку (за винятком продукції, регулювання цін на яку здійснюється національними комісіями регулювання природних монополій);

здійснює разом з іншими центральними органами виконавчої влади прогнозування індексів споживчих цін та індексів цін виробників промислової продукції, а також погоджує ціни (тарифи) у випадках, передбачених законодавством;

здійснює в межах своїх повноважень контроль за додержанням порядку формування, установлення та застосування цін (тарифів), здійснює методологічне забезпечення роботи органів державного контролю за цінами (тарифами), скасовує в установленому порядку ціни (тарифи), встановлені з порушенням законодавства;

затверджує перелік окремих видів соціально значущих товарів та послуг, за якими проводиться моніторинг цін і тарифів;

проводить моніторинг цін і тарифів на товари та послуги споживчого ринку, узагальнює його результати, готує пропозиції щодо вжиття заходів до стабілізації  цінової ситуації;

5) формує та реалізовує державну політику у сфері державних закупівель, зокрема розробляє та затверджує відповідні нормативно-правові акти;

здійснює проведення моніторингу та аналізу системи державних закупівель;

надає роз’яснення щодо застосування законодавства у сфері державних закупівель;

здійснює в установленому порядку погодження застосування процедури закупівлі в одного учасника;

погоджує навчальні програми з підготовки спеціалістів у сфері закупівель та підвищення їх кваліфікації;

забезпечує видання безоплатного державного офіційного друкованого видання з питань державних закупівель, безоплатного міжнародного інформаційного видання з питань державних закупівель та функціонування безоплатного веб-порталу уповноваженого органу з питань закупівель;

формує державне замовлення на постачання продукції для державних потреб і координує роботу державних замовників щодо його розміщення та виконання;

6) забезпечує формування державної політики щодо створення, розміщення, зберігання, поповнення та використання запасів державного матеріального резерву і здійснює контроль за її реалізацією;

забезпечує нормативно-правове регулювання у сфері державного матеріального резерву;

готує висновки щодо економічної доцільності виділення коштів із резервного фонду державного бюджету та проекти відповідних рішень Кабінету Міністрів України; 

7) забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері управління державним сектором економіки;

розробляє та подає Кабінету Міністрів України проекти рішень з питань передачі або обміну об’єктів права державної та комунальної власності, здійснює методичне керівництво діяльністю органів виконавчої влади із зазначених питань;

розробляє разом із заінтересованими центральними органами виконавчої влади в установленому порядку пропозиції щодо критеріїв віднесення підприємств до тих, що мають стратегічне значення для економіки та безпеки держави, формує пропозиції щодо переліку таких підприємств;

здійснює в установленому порядку повноваження щодо складання, затвердження та контролю фінансових планів підприємств державного сектору економіки, в тому числі погодження фінансових планів підприємств, що є суб’єктами природних монополій, підприємств, плановий розрахунковий обсяг чистого прибутку яких перевищує 50 мільйонів гривень, забезпечує методичне керівництво в цій сфері;

8) аналізує стан розвитку підприємництва, здійснює заходи щодо реалізації державної політики у сфері підтримки та розвитку малого і середнього підприємництва, готує та подає в установленому порядку Кабінету Міністрів України пропозиції щодо її вдосконалення;

розробляє в межах своїх повноважень пропозиції щодо активізації фінансово-кредитної та інвестиційної підтримки малого і середнього підприємництва, організовує розроблення та забезпечує виконання державних цільових програм розвитку підприємництва, виступає державним замовником, організовує проведення експертизи проектів зазначених програм і в установленому порядку використовує бюджетні та позабюджетні кошти для їх виконання;

забезпечує погодження та здійснює методичне керівництво роботою з розроблення регіональних програм підтримки і розвитку малого та середнього підприємництва, аналізує стан їх виконання, організовує впровадження заходів зі створення об’єктів інфраструктури підтримки малого та середнього підприємництва, забезпечує доступ суб’єктів підприємницької діяльності до їх послуг;

розробляє заходи щодо виконання Національної програми сприяння розвитку малого підприємництва в Україні, забезпечує координацію дій центральних та місцевих органів виконавчої влади, пов’язаних із здійсненням цих заходів;

забезпечує координацію та контроль за діяльністю Українського фонду підтримки підприємництва;

9) здійснює аналіз проектів регуляторних актів, що подаються для погодження, розглядає відповідні аналізи регуляторного впливу та приймає рішення про погодження таких проектів або про відмову в їх погодженні;

проводить відповідно до закону експертизу регуляторних актів центральних органів виконавчої влади та їх територіальних органів, Ради міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих органів виконавчої влади, приймає рішення про необхідність усунення виявлених під час експертизи порушень принципів державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності, публікує в установленому порядку повідомлення про зупинення дії регуляторних актів або їх окремих положень, а також надсилає повідомлення про це до органів юстиції, які зареєстрували відповідні регуляторні акти;

повідомляє органи виконавчої влади, їх посадових осіб, уповноважених на прийняття або схвалення регуляторних актів, про виявлення встановлених законом обставин, за яких такий акт не може бути прийнято або схвалено, а також відповідні органи юстиції, якщо зазначені регуляторні акти підлягають державній реєстрації в органах юстиції;

здійснює методичне забезпечення діяльності регуляторних органів, пов’язаної з реалізацією державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності;

забезпечує підготовку та подання Кабінету Міністрів України щорічної інформації про результати проведення державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності в системі органів виконавчої влади;

вживає в межах своїх повноважень заходів щодо захисту прав та законних інтересів суб’єктів господарювання, порушених унаслідок дії регуляторних актів;

аналізує звіти про відстеження результативності регуляторних актів, прийнятих центральними органами виконавчої влади та їх територіальними органами, Радою міністрів Автономної Республіки Крим, місцевими органами виконавчої влади;

проводить експертизу проектів законів України, інших нормативно-правових актів, які регулюють господарські відносини та адміністративні відносини між регуляторними органами або іншими органами державної влади та суб’єктами господарювання, подає розробникам таких проектів пропозиції щодо їх удосконалення відповідно до принципів державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності;

звертається до регуляторних органів з пропозиціями щодо внесення змін або визнання такими, що втратили чинність, прийнятих зазначеними органами регуляторних актів, які суперечать принципам державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності або прийняті з порушенням установлених законом вимог;

звертається до Президента України, органів державної влади, їх посадових осіб, органів та посадових осіб місцевого самоврядування, які у випадках і в порядку, встановлених Конституцією та законами України, мають право скасовувати або зупиняти дію актів інших органів державної влади, їх посадових осіб, органів та посадових осіб місцевого самоврядування, з поданням про скасування або зупинення дії регуляторних актів, які суперечать принципам державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності або прийняті з порушенням установлених законом вимог, аналізує листи центральних органів виконавчої влади, їх територіальних органів, Ради міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих органів виконавчої влади, їх посадових осіб, у яких роз’яснюються положення регуляторних актів, подає зазначеним органам та посадовим особам пропозиції щодо відкликання таких листів, якщо вони суперечать законодавству;

погоджує склад апеляційних регуляторних комісій, утворених в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі;

надає роз’яснення положень законодавства з питань державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності;

погоджує проекти нормативно-правових актів з питань ліцензування, що розробляються та приймаються органами виконавчої влади;

здійснює нагляд за додержанням органами ліцензування законодавства у сфері ліцензування та надає роз’яснення щодо його застосування;

здійснює методичне керівництво, інформаційне забезпечення діяльності органів ліцензування;

визначає форми документів у сфері ліцензування та правила їх оформлення;

погоджує за поданням органу ліцензування ліцензійні умови провадження певного виду господарської діяльності та порядок контролю за їх додержанням, крім випадків, передбачених законодавством;

формує склад експертно-апеляційної ради;

організовує підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації фахівців з ліцензування;

веде Єдиний ліцензійний реєстр;

організовує замовлення, постачання, ведення обліку і звітності щодо витрачання бланків ліцензій;

видає розпорядження про усунення порушень законодавства у сфері ліцензування;

здійснює у передбачених законом випадках ліцензування певних видів господарської діяльності, розробляє (бере участь у розробленні) і погоджує проекти нормативно-правових актів з питань видачі документів дозвільного характеру;

здійснює методологічне забезпечення діяльності дозвільних органів та державних адміністраторів з організації видачі суб’єктам господарювання документів дозвільного характеру;

координує діяльність органів виконавчої влади, які відповідно до законодавства уповноважені видавати документи дозвільного характеру та ліцензії, проводить методичне забезпечення діяльності таких органів з питань, що належать до його компетенції;

здійснює в межах своїх повноважень контроль за додержанням вимог законодавства з питань видачі документів дозвільного характеру;

погоджує кандидатури на призначення та звільнення з посади державного адміністратора, організовує навчання та підвищення кваліфікації державних адміністраторів з організації видачі суб’єктам господарювання документів дозвільного характеру;

10) забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері технічного регулювання (стандартизації, метрології, сертифікації, оцінки (підтвердження) відповідності, акредитації органів з оцінки відповідності, управління якістю);

забезпечує формування державної політики у сфері захисту прав споживачів та здійснює контроль за її реалізацією;

забезпечує міжгалузеву координацію у сфері технічного регулювання та захисту прав споживачів;

організовує розроблення проектів нормативно-правових актів з питань захисту прав і інтересів споживачів, реклами, стандартизації, метрології, сертифікації, оцінки (підтвердження) відповідності, управління якістю та погоджує їх;

організовує громадське обговорення проектів нормативно-правових актів, які можуть суттєво впливати на обсяг і зміст прав та інтересів споживачів;

готує разом з іншими центральними органами виконавчої влади, Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, Київською та Севастопольською міськими державними адміністраціями щорічну доповідь про стан забезпечення прав споживачів, доводить її до відома органів державної влади та органів місцевого самоврядування;

розробляє проекти нормативно-правових актів щодо державної підтримки впровадження систем управління якістю відповідно до вимог національних і міжнародних стандартів;

сприяє розробленню та впровадженню систем управління якістю в органах виконавчої влади, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах та організаціях;

організовує інформаційне забезпечення органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій з питань упровадження систем управління якістю;

бере участь в організації роботи з підготовки та підвищення кваліфікації фахівців з питань управління якістю, розробленні відповідних навчальних програм, організації проведення фундаментальних і прикладних досліджень у сфері управління якістю;

здійснює узагальнення та пропагування через засоби масової інформації, зокрема власний веб-портал, вітчизняного та міжнародного досвіду впровадження систем управління якістю, організовує та бере участь у науково-практичних міжнародних та національних заходах із таких питань;

бере участь в організації роботи та реалізації заходів щодо співробітництва з регіональними, європейськими, міжнародними організаціями з питань управління якістю;

організовує та проводить моніторинг впровадження систем управління якістю в органах виконавчої влади, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах та організаціях;

організовує і координує проведення робіт у сфері стандартизації, розробляє та затверджує нормативно-правові акти у цій сфері;

формує програму робіт із стандартизації;

вживає заходів щодо гармонізації національних стандартів, які розробляються, із відповідними міжнародними (регіональними) стандартами;

організовує розроблення і узгодження технічних регламентів та інших нормативно-правових актів з питань стандартизації;

встановлює правила розроблення, схвалення, прийняття, перегляду, зміни та втрати чинності національними стандартами, їх позначення, класифікації за видами та іншими ознаками, кодування та реєстрації;

схвалює та приймає відповідно до законодавства національні стандарти, правила усталеної практики та класифікатори;

здійснює відповідно до законодавства реєстрацію стандартів та інших нормативних документів;

за замовленням відповідних центральних органів виконавчої влади формує перелік національних стандартів, які в разі добровільного застосування є доказом відповідності продукції вимогам технічних регламентів, та за відсутністю таких стандартів організовує їх розроблення;

вживає заходів щодо виконання зобов’язань, зумовлених участю України в міжнародних (регіональних) організаціях стандартизації;

приймає рішення щодо створення та припинення діяльності технічних комітетів стандартизації, визначає їх повноваження та порядок створення;

організовує створення і ведення національного фонду нормативних документів та Національного інформаційного центру міжнародної інформаційної мережі (ISONET);

здійснює від імені держави права власника на національні стандарти, правила усталеної практики, класифікатори та каталоги;

організовує відповідно до законодавства розповсюдження офіційних публікацій національних стандартів, правил усталеної практики і класифікаторів та іншої друкованої продукції стосовно прийнятих національних стандартів, стандартів і документів відповідних міжнародних та регіональних організацій стандартизації, а також делегує ці повноваження іншим організаціям;

організовує надання інформаційних послуг з питань стандартизації;

забезпечує та сприяє співробітництву між виробниками, постачальниками, споживачами продукції, процесів і послуг та відповідними державними органами у сфері стандартизації;

затверджує положення про національний орган з акредитації, положення про Раду з акредитації та її склад, опис і правила застосування національного знака акредитації, правила визначення вартості робіт з акредитації, здійснює інші повноваження із зазначених питань;

координує діяльність із розроблення та перегляду технічних регламентів;

готує програму розроблення технічних регламентів;

розглядає відповідно до законодавства проекти технічних регламентів та подає коментарі щодо них, погоджує такі проекти і подає в установленому порядку на розгляд Кабінету Міністрів України;

організовує проведення оцінки еквівалентності українських та іноземних технічних регламентів і надає відповідні пропозиції Кабінету Міністрів України;

веде реєстр технічних регламентів;

призначає за пропозиціями центральних органів виконавчої влади, на які покладаються функції технічного регулювання у визначених сферах діяльності, органи з оцінки відповідності та із залученням цих центральних органів виконавчої влади здійснює моніторинг (нагляд) відповідності призначених органів з оцінки відповідності вимогам законодавства, приймає відповідно до законодавства рішення щодо скасування призначення;

веде державний реєстр призначених органів з оцінки відповідності;

готує пропозиції щодо приєднання України до міжнародних (регіональних) систем сертифікації, укладення міжнародних угод у сфері оцінки (підтвердження) відповідності, приймає рішення про порядок визнання результатів робіт, проведених органами із сертифікації інших держав;

координує роботу центральних органів виконавчої влади у визначених сферах діяльності з оцінки (підтвердження) відповідності у законодавчо регульованій сфері;

організовує розроблення проектів нормативно-правових актів, що встановлюють загальні вимоги та правила процедури оцінки (підтвердження) відповідності в законодавчо регульованій сфері;

надає методологічну допомогу центральним органам виконавчої влади в розробленні проектів законів, інших нормативно-правових актів з питань оцінки (підтвердження) відповідності;

організовує підготовку та атестацію аудиторів із сертифікації;

проводить та координує відповідно до законодавства роботу із забезпечення функціонування державної системи сертифікації;

веде Реєстр державної системи сертифікації (державний реєстр сертифікатів відповідності) та реєстр декларацій про відповідність;

призначає органи із сертифікації;

затверджує перелік продукції, що підлягає обов’язковій сертифікації в Україні;

розглядає спірні питання з випробувань і додержання правил сертифікації продукції;

здійснює інформаційне забезпечення з питань оцінки (підтвердження) відповідності та сертифікації продукції;

бере участь у роботі відповідних міжнародних та регіональних організацій із захисту прав споживачів, стандартизації, метрології, сертифікації, оцінки (підтвердження) відповідності, управління якістю;

здійснює державне управління забезпеченням єдності вимірювань в Україні, проводить єдину в державі технічну політику щодо забезпечення єдності вимірювань;

координує діяльність щодо забезпечення функціонування та розвитку державної метрологічної системи;

координує діяльність метрологічної служби України;

затверджує персональний склад Науково-технічної комісії з метрології та положення про неї;

організовує проведення фундаментальних досліджень у сфері метрології;

розробляє або бере участь у розробленні державних наукових і науково-технічних програм, що стосуються забезпечення єдності вимірювань;

розробляє та затверджує відповідно до законодавства нормативно-правові акти і нормативні документи у сфері метрології та метрологічної діяльності;

організовує створення та функціонування еталонної бази України, встановлює порядок створення, затвердження, реєстрації, зберігання та застосування еталонів, а також звірення їх з еталонами інших держав і міжнародними еталонами;

надає в установленому порядку еталонам статус державних;

встановлює визначення основних одиниць Міжнародної системи одиниць (SI), назви та визначення похідних одиниць SI, десяткових кратних і частинних від одиниць SI, дозволені позасистемні одиниці, а також їх позначення та правила написання, приймає рішення щодо тимчасового застосування у визначеній галузі одиниць вимірювань, які не входять до SI, кратних та частинних від них;

організовує та проводить державний метрологічний контроль і нагляд;

погоджує положення про метрологічні служби міністерств та інших центральних органів виконавчої влади;

забезпечує представництво та участь України у міжнародних, європейських та інших регіональних організаціях з метрології;

організовує та проводить атестацію виробництва підприємств, що здійснюють переробку, утилізацію або знищення вилученої з обігу неякісної та небезпечної продукції;

11) забезпечує формування державної політики у сфері державного ринкового нагляду та здійснює контроль за її реалізацією;

здійснює у межах компетенції державний ринковий нагляд;

затверджує положення про Раду ринкового нагляду та її склад, розглядає розроблені нею пропозиції, здійснює організаційне та інформаційне забезпечення її роботи;

проводить оцінку ринкового нагляду, подає на розгляд Кабінету Міністрів України висновки, рекомендації та пропозиції щодо вдосконалення організації ринкового нагляду, розроблені за результатами цієї оцінки;

забезпечує функціонування і безоплатний допуск до національної інформаційної системи державного ринкового нагляду та системи оперативного взаємного сповіщення про продукцію, що становить серйозний ризик;

координує діяльність щодо доступу України до міжнародних, регіональних та іноземних систем повідомлення про продукцію, що становить серйозний ризик;

12) розробляє в установленому порядку пропозиції щодо гармонізації нормативно-правових актів та нормативних документів з міжнародними, в тому числі європейськими, правилами і стандартами, які визначають вимоги до торговельної діяльності та діяльності у сфері побутових послуг;

розробляє та затверджує правила торгівлі окремими групами товарів, надання побутових послуг, роботи закладів ресторанного господарства, здійснення різних видів і форм торгівлі, граничні розміри списання втрати товарів на підприємствах торгівлі та ресторанного господарства, а також порядок їх застосування, державні соціальні нормативи у сфері торговельної діяльності і побутових послуг;

13) забезпечує і координує в межах своїх повноважень виконання українською стороною зобов’язань за міжнародними договорами України з ЄС, бере участь у переговорах, спрямованих на розвиток договірних відносин з ЄС;

бере участь у встановленому порядку у функціонуванні двосторонніх органів формату Україна – ЄС, утворених в рамках чинних міжнародних договорів, забезпечує роботу відповідних підкомітетів Комітету з питань співробітництва між Україною та Європейськими Співтовариствами (Європейським Союзом);

забезпечує взаємодію центральних органів виконавчої влади, пов’язану зі створенням зони вільної торгівлі між Україною та ЄС, укладанням Угоди про асоціацію між Україною та ЄС в економічній, секторальній сферах, а також з питань розвитку людського потенціалу, розробляє пропозиції щодо вдосконалення механізму взаємодії центральних органів виконавчої влади з інституціями ЄС;

сприяє місцевим органам виконавчої влади та органам місцевого самоврядування у налагодженні зв’язків з європейськими регіональними організаціями та їх участі в європейських регіональних програмах, залученню українських підприємств, установ та організацій до участі в галузевих програмах ЄС;

забезпечує в межах своїх повноважень адаптацію законодавства України до законодавства ЄС;

14) проводить постійний моніторинг розвитку зовнішньоекономічних зв’язків, аналізує ефективність експорту та імпорту товарів (робіт, послуг), розробляє і забезпечує здійснення заходів щодо розвитку та вдосконалення структури експорту та імпорту товарів (робіт, послуг), розробляє рекомендації для відповідних галузей економіки з урахуванням кон’юнктурних змін на світовому ринку;

 координує роботу із запровадження та реалізації механізму державної підтримки експорту;

розробляє пропозиції щодо запровадження нових форм економічного співробітництва з іноземними державами та поліпшення торговельно-економічних відносин з ними;

здійснює загальну координацію діяльності української частини двосторонніх комісій, комітетів, координаційних рад та інших міжурядових органів з питань економічного співробітництва;

здійснює протокольно-організаційне забезпечення підготовки і проведення спільних засідань міжурядових комісій з питань торговельно-економічного та науково-технічного співробітництва, інших двосторонніх і багатосторонніх міжурядових заходів з аналогічної проблематики, що проводяться в Україні;

забезпечує взаємодію центральних органів виконавчої влади з питань виконання зобов’язань України, взятих у рамках вступу до СОТ, приведення законодавства України у відповідність із нормами угод СОТ, проводить експертизу проектів нормативно-правових актів на відповідність нормам угод СОТ та зобов’язанням України як члена СОТ, здійснює моніторинг виконання іншими членами СОТ положень угод цієї міжнародної організації та захист прав та інтересів України в торговельно-економічній сфері з використанням механізмів СОТ;

забезпечує взаємодію центральних органів виконавчої влади з питань участі у багатосторонніх торговельних переговорах СОТ, двосторонніх та багатосторонніх переговорах у рамках робочих груп з розгляду заявок держав, що вступають до СОТ, засіданнях органів цієї міжнародної організації;

забезпечує взаємодію центральних органів виконавчої влади щодо оброблення запитів СОТ і держав – членів СОТ та їх інформування, а також співробітництво з відповідними комітетами СОТ;

забезпечує в межах компетенції представництво України в СОТ, на Конференції ООН з питань торгівлі та розвитку (ЮНКТАД), у Комісії ООН з права міжнародної торгівлі (ЮНСІТРАЛ), інших міжнародних економічних організаціях та координує діяльність центральних органів виконавчої влади, пов'язану з членством України в цих організаціях;

здійснює координацію проведення переговорів між Україною та іншими державами щодо укладення угод про вільну торгівлю, а також підготовки економічних обгрунтувань стосовно таких угод;

здійснює контроль за додержанням суб’єктами зовнішньоекономічної діяльності вимог національного законодавства та положень міжнародних договорів України;

забезпечує участь представників України в роботі Економічної ради СНД та Ради глав урядів держав Співдружності Незалежних Держав;

координує діяльність центральних органів виконавчої влади з питань розроблення і виконання двосторонніх міжурядових угод економічного характеру, укладених Україною з державами СНД, та забезпечує участь в опрацюванні проектів міждержавних та галузевих програм багатостороннього співробітництва в рамках СНД, ГУАМ, ЄЕП, ЄврАзЕС та Митного союзу Республіки Білорусь, Республіки Казахстан та Російської Федерації;

готує пропозиції щодо розроблення стратегії розвитку економічного співробітництва України з державами – учасницями Співдружності Незалежних Держав; 

готує пропозиції щодо забезпечення функціонування системи нетарифного регулювання зовнішньоекономічної діяльності, обліку (реєстрації) окремих видів зовнішньоекономічних договорів (контрактів), укладених суб’єктами зовнішньоекономічної діяльності України всіх форм власності, та здійснює відповідні заходи;

забезпечує реалізацію єдиної митно-тарифної політики, готує пропозиції щодо вдосконалення нормативно-правової бази митно-тарифного регулювання; 

виконує в установленому законодавством порядку регуляторні та реєстраційно-дозвільні функції у сфері експорту, імпорту товарів (робіт, послуг), здійснює відповідно до законодавства ліцензування експорту, імпорту товарів (робіт, послуг) та деяких видів господарської діяльності; 

застосовує до суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності України та іноземних суб’єктів господарської діяльності спеціальні санкції, передбачені Законом України "Про зовнішньоекономічну діяльність";

проводить моніторинг операцій з давальницькою сировиною у зовнішньоекономічних відносинах та подає пропозиції щодо внесення змін до актів законодавства, які регулюють виконання операцій з давальницькою сировиною у зовнішньоекономічних відносинах;

проводить у встановленому порядку реєстрацію представництв іноземних суб’єктів господарської діяльності та узагальнює інформацію про їх діяльність;

забезпечує в межах своїх повноважень державне регулювання у сфері здійснення інвестицій у негрошовій формі за кордон;

забезпечує в установленому порядку захист економічних прав і законних інтересів України, її суб’єктів господарювання;

веде облік іноземних компаній, які застосовують до України обмежувальну ділову практику або несумлінно виконують зобов’язання перед Україною та українськими партнерами;

виявляє факти або загрози застосування органами іноземних держав, митними союзами або економічними угрупованнями антидемпінгових, компенсаційних та спеціальних захисних заходів до товарів походженням з України, вживає заходів з метою захисту інтересів суб’єктів господарювання України в антидемпінгових, антисубсидиційних та спеціальних захисних розслідуваннях, що проводяться іноземними державами щодо української продукції;

проводить у встановленому порядку розслідування з метою встановлення фактів дискримінаційних та/або недружніх дій з боку інших держав, митних союзів чи економічних угруповань щодо законних прав та інтересів суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності України;

проводить у встановленому порядку антидемпінгові, антисубсидиційні та спеціальні розслідування;

бере участь у формуванні державної політики у сфері експортного контролю;

аналізує стан розрахунків за зовнішньоекономічними операціями та розробляє пропозиції щодо вдосконалення механізму проведення зазначених розрахунків і порядку контролю за ними;

контролює в межах своїх повноважень проведення експортно-імпортних операцій за участю іноземних суб’єктів господарської діяльності, зареєстрованих у державах з пільговим режимом оподаткування;

видає в установленому порядку разові індивідуальні дозволи на перевищення встановленого законодавством строку ввезення на митну територію України товарів (виконання робіт, надання послуг), які імпортуються за бартерними договорами;

видає в установленому порядку висновки щодо продовження строків розрахунків в іноземній валюті у разі виконання резидентом операцій за договорами виробничої кооперації, консигнації, комплексного будівництва, тендерної поставки, гарантійного обслуговування, поставки складних технічних виробів і товарів спеціального призначення;

забезпечує взаємодію центральних та місцевих органів виконавчої влади щодо розвитку двостороннього співробітництва з іноземними державами в економічній сфері;

15) координує та забезпечує формування і реалізацію державної політики у сфері технічного та фінансового співробітництва з іноземними державами та міжнародними організаціями щодо залучення ресурсів для виконання програм і проектів;

координує роботу, пов’язану з ініціюванням, підготовкою та реалізацією проектів економічного і соціального розвитку України, що підтримуються міжнародними фінансовими організаціями, проводить моніторинг виконання зазначених програм і проектів, здійснює методологічне забезпечення в цій сфері;

організовує опрацювання проектних пропозицій та проведення їх експертизи щодо ініціювання інвестиційних проектів економічного і соціального розвитку України, що підтримуються міжнародними фінансовими організаціями, приймає рішення про доцільність підготовки інвестиційного проекту та визначення відповідального за його підготовку і реалізацію;

вносить Кабінету Міністрів України пропозиції про доцільність підготовки системного проекту, розробляє стратегічні та програмні документи з питань співробітництва з міжнародними фінансовими організаціями, зокрема забезпечує розроблення плану співробітництва України з такими організаціями на відповідний рік;

здійснює організаційне та аналітичне забезпечення діяльності керуючого від України – члена Ради керуючих Світового банку та Національного координатора з питань технічної допомоги;

забезпечує формування стратегічних і щорічних програм залучення міжнародної технічної допомоги відповідно до пріоритетних напрямів соціально-економічного розвитку України та координує діяльність, пов’язану із залученням такої допомоги, проводить державну реєстрацію/перереєстрацію програм і проектів міжнародної технічної допомоги в Україні, веде державний реєстр таких програм та проектів;

проводить експертизу та погоджує запити вітчизняних підприємств, установ і організацій на одержання міжнародної технічної допомоги, тексти договорів з питань техніко-економічного співробітництва між донорами та міністерствами, іншими центральними, місцевими органами виконавчої влади;

готує та надсилає офіційні звернення до іноземних держав і міжнародних організацій щодо залучення та використання міжнародної технічної допомоги, а також стосовно спільної підготовки інвестиційних проектів;

координує здійснення заходів із розроблення проектів міжнародної технічної допомоги, в тому числі інструментів і механізмів зовнішньої допомоги, проводить моніторинг виконання та додержання умов реалізації таких програм і проектів;

проводить акредитацію іноземних організацій – виконавців програм і проектів міжнародної технічної допомоги в Україні, видає свідоцтва, інші документи, які підтверджують право на пільги, привілеї та імунітети, визначені національним законодавством і міжнародними договорами України;

16) розробляє пропозиції щодо  визначення основних напрямів розвитку системи надання адміністративних послуг, реалізує заходи з її реформування; 

17) бере участь у розробленні та реалізації державної політики у сфері оборони та безпеки, в тому числі державних цільових програм у цій сфері, здійснює моніторинг ефективності їх виконання;

координує і контролює діяльність державних замовників, формує та подає Кабінету Міністрів України проект державного оборонного замовлення;

здійснює функції щодо координації діяльності з планування, методологічного, методичного, наукового та фінансового забезпечення мобілізаційної підготовки і мобілізації в центральних та місцевих органах виконавчої влади, інших органах державної влади та національної економіки;

розробляє та подає Кабінету Міністрів України проект мобілізаційного плану національної економіки України на особливий період;

бере участь відповідно до своїх повноважень і на підставі міжнародних договорів України з питань військово-технічного співробітництва в укладанні договорів з установами та організаціями іноземних держав з питань розроблення та виробництва військової техніки і озброєння;

 готує та проводить разом з іншими центральними органами виконавчої влади, підприємствами, установами та організаціями виставки озброєння, військової і спеціальної техніки, технологій та послуг військового призначення і подвійного використання;

разом із Міністерством оборони України:

– організовує і координує діяльність центральних органів виконавчої влади у сфері військово-технічного співробітництва;

– подає Кабінету Міністрів України погоджені в установленому порядку  проекти законів, міжнародних договорів України, інших нормативно-правових актів у сфері військово-технічного співробітництва;

забезпечує реалізацію завдань і заходів, спрямованих на розвиток економічного співробітництва з державами – членами Організації Північноатлантичного договору;

забезпечує формування державної політики у сфері експортного контролю, встановлення державного контролю за провадженням діяльності, пов’язаної з міжнародними передачами товарів військового призначення та подвійного використання, здійснює контроль за її реалізацією;

18) організовує та координує в межах своїх повноважень підготовку, перепідготовку і підвищення кваліфікації кадрів у сфері економіки, підприємництва та промисловості;

забезпечує в межах своїх повноважень реалізацію державної політики у сфері державної служби з питань управління персоналом Мінекономрозвитку України, підприємств, установ і організацій, що належать до сфери його управління;

узагальнює практику застосування законодавства з питань, що належать до його компетенції, розробляє пропозиції щодо вдосконалення законодавчих актів, актів Президента України, Кабінету Міністрів України та в установленому порядку вносить їх на розгляд Президентові України і Кабінету Міністрів України;

здійснює в установленому порядку контроль за витрачанням бюджетних коштів підприємствами, установами та організаціями, що належать до сфери управління Мінекономрозвитку України;

спрямовує, координує та контролює в установленому порядку діяльність відповідних структурних підрозділів місцевих державних адміністрацій;

бере участь у підготовці та забезпечує роботу національних експозицій України на всесвітніх та міжнародних виставках і ярмарках;

бере участь у підготовці та проведенні конференцій, симпозіумів, семінарів, міжнародних і національних виставок та інших заходів з економічних питань, проводить інформаційну і консультаційну роботу з питань підготовки та проведення таких заходів;

подає в установленому порядку Кабінету Міністрів України пропозиції щодо затвердження щорічних планів участі вітчизняних підприємств, установ та організацій у міжнародних виставках за кордоном із частковим фінансуванням витрат на їх проведення за рахунок коштів державного бюджету;

подає в установленому порядку Кабінету Міністрів України пропозиції щодо переліку виставок і ярмарків, що проводяться в Україні, яким надається статус міжнародних, національних;

вносить у встановленому порядку пропозиції стосовно участі України в діяльності відповідних міжнародних організацій, а також щодо призначення представників України в таких організаціях та визначення національних координаторів із співробітництва з ними;

інформує та надає роз’яснення щодо здійснення державної політики у сфері економіки і торгівлі;

бере участь у формуванні та реалізації державної політики у сфері інформатизації, розвитку електронного урядування, побудови сучасного інформаційного суспільства в державі, забезпечує в межах своїх повноважень впровадження сучасних інформаційно-комунікаційних технологій, створення системи національних інформаційних ресурсів;

вживає заходів щодо залучення в установленому порядку громадськості до обговорення питань, що належать до компетенції Мінекономрозвитку України;

сприяє розвитку соціального діалогу, проведенню консультацій із всеукраїнськими об’єднаннями профспілок і всеукраїнськими об’єднаннями організацій роботодавців щодо проектів законів, інших нормативно-правових актів з питань розроблення та реалізації державної політики у сфері трудових відносин, оплати праці, охорони праці, соціального захисту;

забезпечує оперативне оприлюднення інформації про діяльність Міністерства;

здійснює відповідно до законодавства функції з управління об’єктами державної власності, що належать до сфери його управління; 

забезпечує в межах своїх повноважень реалізацію державної політики стосовно державної таємниці, контроль за її збереженням у центральному апараті Мінекономрозвитку України, на підприємствах, в установах та організаціях, що належать до сфери його управління;

здійснює інші повноваження, визначені законами України та покладені на нього Президентом України.

5. Мінекономрозвитку України для виконання покладених на нього завдань має право в установленому порядку:

1) залучати працівників центральних та місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ і організацій, консультаційні та експертні організації, учених і фахівців, у тому числі на договірній основі, для розгляду питань, що належать до його компетенції;

2) скликати наради, утворювати комісії та робочі групи;

3) одержувати інформацію, документи і матеріали від державних органів та органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій усіх форм власності та їх посадових осіб;

4) користуватися безоплатно базами даних, реєстрами та іншими видами інформаційних ресурсів державних органів, державними, в тому числі урядовими, системами зв’язку і комунікацій, мережами спеціального зв’язку та іншими технічними засобами.

6. Мінекономрозвитку України у процесі виконання покладених на нього завдань взаємодіє в установленому порядку з іншими органами виконавчої влади, допоміжними органами і службами, утвореними Президентом України, а також з органами місцевого самоврядування, відповідними органами іноземних держав та міжнародних організацій, підприємствами, установами, організаціями, всеукраїнськими об’єднаннями профспілок і всеукраїнськими об’єднаннями організацій роботодавців.

7. Мінекономрозвитку України у межах своїх повноважень, на основі і на виконання Конституції та законів України, актів і доручень Президента України, актів Кабінету Міністрів України видає накази, які підписує Перший віце-прем’єр-міністр України – Міністр економічного розвитку і торгівлі України (далі – Міністр).

Мінекономрозвитку України видає в разі потреби разом з іншими центральними органами виконавчої влади спільні акти.

Накази Мінекономрозвитку України, які відповідно до закону є регуляторними актами, розробляються, розглядаються, приймаються та оприлюднюються з урахуванням вимог Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».

Нормативно-правові акти Мінекономрозвитку України підлягають державній реєстрації в установленому законодавством порядку.

Накази Мінекономрозвитку України, видані в межах його повноважень, є обов’язковими для виконання центральними органами виконавчої влади, їх територіальними органами та місцевими державними адміністраціями, органами влади Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами і організаціями всіх форм власності та громадянами.

 8. Мінекономрозвитку України очолює Міністр, якого призначає на посаду за поданням Прем’єр-міністра України і звільняє з посади Президент України.

9. Міністр:

1) очолює Мінекономрозвитку України, здійснює керівництво його діяльністю;

2) спрямовує і координує здійснення іншими центральними органами виконавчої влади заходів з питань, що належать до компетенції Мінекономрозвитку України;

3) спрямовує і координує діяльність Державної служби експортного контролю України, Державної служби статистики України, Державної   інспекції України з питань захисту прав споживачів, Державного агентства з енергоефективності та енергозбереження України, Державного агентства резерву України (далі – центральні органи виконавчої влади), в тому числі:

формує державну політику у відповідних сферах та контролює її реалізацію центральними органами виконавчої влади України;

погоджує та подає на розгляд Кабінету Міністрів України розроблені центральними органами виконавчої влади проекти законів, актів Президента України та Кабінету Міністрів України;

визначає пріоритетні напрями роботи центральних органів виконавчої влади та шляхи виконання покладених на них завдань, затверджує плани їх роботи;

приймає рішення щодо проведення перевірки діяльності центральних органів виконавчої влади, їх територіальних органів;

порушує перед Кабінетом Міністрів України питання щодо скасування актів центральних органів виконавчої влади повністю чи в окремій частині;

заслуховує звіти про виконання покладених на центральні органи виконавчої влади завдань та планів їх роботи;

вносить пропозиції Прем’єр-міністрові України щодо кандидатур на посади керівників відповідних центральних органів виконавчої влади і за пропозицією їх керівників – щодо кандидатур на посади їх заступників;

погоджує призначення на посади та звільнення з посад керівників та заступників керівників самостійних структурних підрозділів апарату центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовується та координується ним;

погоджує призначення на посади та звільнення з посад керівників і заступників керівників територіальних органів центральних органів виконавчої влади;

погоджує структуру апаратів центральних органів виконавчої влади;

погоджує пропозиції керівників центральних органів виконавчої влади щодо утворення, реорганізації, ліквідації територіальних органів і вносить на розгляд Кабінету Міністрів України відповідні подання;

визначає структурний підрозділ апарату Мінекономрозвитку України, що відповідає за взаємодію з центральним органом виконавчої влади;

визначає посадових осіб Мінекономрозвитку України, які включаються до складу колегій центральних органів виконавчої влади;

визначає порядок обміну інформацією між Мінекономрозвитку України та центральними органами виконавчої влади, періодичність її подання;

порушує перед Президентом України питання щодо притягнення до дисциплінарної відповідальності керівників центральних органів виконавчої влади та їх заступників;

ініціює питання щодо притягнення до дисциплінарної відповідальності керівників структурних підрозділів апаратів центральних органів виконавчої влади, їх територіальних органів та їх заступників, а також керівників підприємств, установ, організацій, що належать до сфери управління центральних органів виконавчої влади;

ініціює питання щодо проведення службового розслідування стосовно керівників центральних органів виконавчої влади, їх заступників, інших державних службовців і працівників апаратів центральних органів виконавчої влади та їх територіальних органів, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління центральних органів виконавчої влади;

видає обов’язкові до виконання центральними органами виконавчої влади накази і доручення з питань спрямування та координації їх діяльності;

доручає керівникам центральних органів виконавчої влади скасувати акти їх територіальних органів повністю чи в окремих частинах, а в разі відмови – скасовує акти територіальних органів центральних органів виконавчої влади повністю чи в окремих частинах;

вирішує інші питання, пов’язані зі спрямуванням і координацією діяльності центральних органів виконавчої влади;

4) визначає стратегічні напрями роботи Мінекономрозвитку України та шляхи виконання покладених на нього завдань, затверджує плани роботи Мінекономрозвитку України, звіти про їх виконання;

5) організовує та контролює виконання Конституції та законів України, актів і доручень Президента України, актів Кабінету Міністрів України в апараті Мінекономрозвитку України;

6) бере участь у розгляді питань на засіданнях Кабінету Міністрів України та вносить пропозиції щодо порядку денного таких засідань;

7) подає на розгляд Кабінету Міністрів України проекти законів, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, розробником яких є Мінекономрозвитку України та центральні органи виконавчої влади, діяльність яких спрямовується і координується ним;

8) представляє в установленому порядку проекти законів України, розробником яких є Мінекономрозвитку України та центральні органи виконавчої влади, доповідає з інших питань, що належать до компетенції Мінекономрозвитку України, під час їх розгляду на пленарних засіданнях Верховної Ради України;

9) веде переговори і підписує міжнародні договори України в межах наданих йому повноважень;

10) представляє Мінекономрозвитку України у відносинах з іншими органами, підприємствами, установами і організаціями в Україні та за її межами;

11) затверджує положення про самостійні структурні підрозділи апарату Мінекономрозвитку України, призначає на посади та звільняє з посад їх керівників і заступників керівників, працівників патронатної служби Міністра;

12)  здійснює інші повноваження, визначені законами України та пов’язані з виконанням покладених на нього Президентом України завдань.

10. Міністр має першого заступника Міністра економічного розвитку і торгівлі України (далі – перший заступник Міністра) та заступника Міністра економічного розвитку і торгівлі України – керівника апарату (далі – заступник Міністра – керівник апарату).

У разі необхідності для забезпечення здійснення Мінекономрозвитку України окремих завдань за рішенням Президента України у Мінекономрозвитку України вводиться посада заступника Міністра економічного розвитку і торгівлі України (далі – заступник Міністра).

Перший заступник Міністра, заступник Міністра (у разі введення), заступник Міністра – керівник апарату призначаються на посади за поданнями Прем’єр-міністра України, внесеними на підставі пропозицій Міністра, та звільняються з посад Президентом України.

Обов’язки першого заступника Міністра, заступника Міністра (у разі введення), заступника Міністра – керівника апарату та розподіл повноважень між першим заступником Міністра і заступником Міністра (у разі введення) визначаються Міністром.

Заступник Міністра – керівник апарату здійснює керівництво діяльністю апарату Мінекономрозвитку України, призначає на посади та звільняє з посад державних службовців і працівників апарату Мінекономрозвитку України (крім тих, які призначаються на посади та звільняються з посад Міністром).

11. Для погодженого вирішення питань, що належать до компетенції Мінекономрозвитку України, обговорення найважливіших напрямів його діяльності у Мінекономрозвитку України утворюється колегія у складі Міністра (голова колегії), першого заступника Міністра, заступника Міністра (у разі введення) та заступника Міністра – керівника апарату за посадою. У разі потреби до складу колегії Мінекономрозвитку України можуть включатися керівники структурних підрозділів апарату Мінекономрозвитку України, а також у встановленому порядку інші особи.

Рішення колегії можуть бути реалізовані шляхом видання відповідного наказу Мінекономрозвитку України.

Для розгляду наукових рекомендацій та проведення фахових консультацій з основних питань діяльності у Мінекономрозвитку України можуть утворюватись інші постійні або тимчасові консультативні, дорадчі органи.

Рішення про утворення чи ліквідацію колегії, інших постійних або тимчасових консультативних, дорадчих органів, їх кількісний та персональний склад, положення про них затверджує Міністр.

12. Гранична чисельність працівників апарату Мінекономрозвитку України затверджується Кабінетом Міністрів України.

Структуру апарату Мінекономрозвитку України затверджує Міністр.

Штатний розпис апарату, кошторис Мінекономрозвитку України затверджує заступник Міністра – керівник апарату за погодженням із Міністерством фінансів України.

Мінекономрозвитку України є юридичною особою, має самостійний баланс, рахунки в органах Державної казначейської служби України, печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням.

Глава Адміністрації Президента України С.ЛЬОВОЧКІН 

 


Назад 


ПРОДУКЦІЯ ТА ПОСЛУГИ

СУПРОВІД ПРОДУКТІВ

 СИСТЕМИ

ПОСИЛАННЯ

КЛІЄНТИ

ДОПОМОГА

Сторінка "ЛЕОНОРМ" на facebook

  LeoMetr 2  БД «Електронний Реєстр Технічних регламентів України Нова БД "Нормативно-правові документи ветеринарної медицини"   http://www.germiona.com.ua/  
 

 

Copyright © 2004-2024, ЛЕОНОРМ.