Головна сторінка бізнес-порталу "Леонорм"

LeoMetr 2

1 серпня 2023 року ТОВ «НІЦ «ЛЕОНОРМ» перейшов на спрощену систему оподаткування З групи ставка єдиного податку 3% з ПДВ 20%. З 01.08.2023 р. в НІЦ "ЛЕОНОРМ" орієнтовна вартість 1 сторінки паперової офіційної копії стандарту = 54.90 грн. включно з ПДВ.

КОНТАКТИ НОВИНИ РЕЄСТРАЦІЯ МАГАЗИН НОРМАТИВНІ АКТИ ПОШУК (RUS)
 

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 18 червня 2012 р. N 708

Київ

Про затвердження Правил підготовки проектів технічних регламентів, розроблених на основі актів законодавства Європейського Союзу, які затверджуються Кабінетом Міністрів України

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Правила підготовки проектів технічних регламентів, розроблених на основі актів законодавства Європейського Союзу, які затверджуються Кабінетом Міністрів України, що додаються.

2. Внести до постанов Кабінету Міністрів України зміни, що додаються.

3. Ця постанова набирає чинності через 30 днів з дня опублікування.

 

Прем'єр-міністр України

М. АЗАРОВ


 

Інд. 70

 


 

ПРАВИЛА
підготовки проектів технічних регламентів, розроблених на основі актів законодавства Європейського Союзу, які затверджуються Кабінетом Міністрів України

1. Ці Правила визначають особливості підготовки проектів технічних регламентів, розроблених на основі актів законодавства Європейського Союзу (далі - технічний регламент), які затверджуються Кабінетом Міністрів України.

2. У цих Правилах термін "акт законодавства Європейського Союзу" (далі - акт законодавства ЄС) означає будь-який акт законодавства, що належить до джерел acquis communautaire, у тому числі директиву, регламент або рішення.

Інші терміни вживаються у значенні, наведеному в Законах України "Про стандарти, технічні регламенти та процедури оцінки відповідності", "Про стандартизацію" та "Про Загальнодержавну програму адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу".

3. Проекти технічних регламентів затверджуються постановами Кабінету Міністрів України (далі - постанова).

4. Проекти постанов розробляються відповідно до Правил підготовки проектів актів Кабінету Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 6 вересня 2005 р. N 870 (Офіційний вісник України, 2005 р., N 36, ст. 2200), з урахуванням особливостей, установлених цими Правилами.

5. До постановляючої частини проекту постанови включаються пункти:

щодо затвердження відповідного технічного регламенту та плану заходів з його застосування;

що містять інші нормативні положення (у разі потреби). У тому числі можуть наводитися тимчасові норми, що визначають порядок поетапного застосування технічного регламенту (окремих норм);

що стосуються внесення змін до актів Кабінету Міністрів України або визнання їх (окремих норм) такими, що втратили чинність (у разі потреби). Якщо в переліку органів державного ринкового нагляду та сфер їх відповідальності, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 1 червня 2011 р. N 573 (Офіційний вісник України, 2011 р., N 41, ст. 1687), відсутній вид продукції, що є об'єктом відповідного технічного регламенту, вносяться необхідні зміни до зазначеного переліку;

що містять доручення центральному органу виконавчої влади забезпечити застосування технічного регламенту. У разі необхідності надаються інші доручення центральним органам виконавчої влади;

що стосуються визначення дати набрання чинності постановою.

6. Проект технічного регламенту розробляється на основі акта законодавства ЄС (далі - базовий акт законодавства ЄС) з урахуванням усіх змін до цього акта, що набрали чинності.

Не допускається розроблення проекту технічного регламенту на основі акта законодавства ЄС, який було скасовано або дату скасування якого було визначено іншим актом законодавства ЄС.

7. У першому пункті проекту технічного регламенту:

визначається коло питань, що є предметом правового регулювання;

зазначається повна назва базового акта законодавства ЄС. Наприклад: "Цей Технічний регламент розроблено на основі Директиви 2009/48/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 18 червня 2009 р. про безпечність іграшок.".

8. Зміст, форма та структура проекту технічного регламенту повинні максимально повно і точно відповідати змісту, формі та структурі базового акта законодавства ЄС з урахуванням можливості врегулювання конкретних суспільних відносин нормами законодавства України.

9. Нормативні положення базового акта законодавства ЄС, які визначають зобов'язання і права держав - членів ЄС, повноваження та порядок діяльності органів ЄС і органів держав - членів ЄС, у проекті технічного регламенту замінюються аналогічними за змістом нормативними положеннями, що узгоджуються з установленими повноваженнями і порядком діяльності відповідних державних органів України.

10. До проекту технічного регламенту не включаються такі положення базового акта законодавства ЄС:

преамбула;

положення, що стосуються внесення змін до актів законодавства ЄС або їх скасування;

перехідні положення;

положення, що стосуються перенесення норм базового акта законодавства ЄС до законодавства держав - членів ЄС;

положення, що стосуються набрання чинності базовим актом законодавства ЄС.

Зміст преамбули базового акта законодавства ЄС може враховуватися для викладу окремих норм проекту технічного регламенту, а зміст перехідних положень зазначеного акта - для викладу відповідних тимчасових норм у постановляючій частині проекту постанови.

11. Не допускається включення до проекту технічного регламенту норм, які не відтворюють або не замінюють норм базового акта законодавства ЄС згідно з вимогами, установленими цими Правилами, за винятком випадків, передбачених законом.

12. Проекти технічних регламентів розробляються з додержанням таких вимог:

1) стосовно термінології:

наводяться всі визначення термінів, які встановлені в базовому акті законодавства ЄС, крім визначень тих термінів, що не вживаються у проекті технічного регламенту. Якщо термін, визначення якого міститься в базовому акті законодавства ЄС, також визначено в законі чи акті Президента України або Кабінету Міністрів України, у проекті технічного регламенту посилання на такий закон або акт не робиться;

нормативні положення, що містяться у визначеннях термінів у базовому акті законодавства ЄС, замість включення до відповідних визначень термінів включаються до тексту тих структурних одиниць проекту технічного регламенту, яких ці положення безпосередньо стосуються;

у разі потреби допускається визначення терміна, яке відсутнє в базовому акті законодавства ЄС, якщо цей термін вживається у проекті технічного регламенту та не визначений в законі чи акті Президента України або Кабінету Міністрів України;

терміни, вжиті в базовому акті законодавства ЄС, у яких використовуються поняття, що не застосовуються в законодавстві України, замінюються термінами, у яких використовуються аналогічні за змістом поняття. Наприклад, термін "маркування знаком СЕ" може бути замінено терміном "маркування національним знаком відповідності", термін "нотифікований орган" - терміном "призначений орган", термін "перевірка типу ЕС" - терміном "перевірка типу";

2) стосовно стилю і викладу:

у проекті технічного регламенту норми викладаються в тій самій послідовності, що і в базовому акті законодавства ЄС;

виклад тексту проекту технічного регламенту повинен відповідати викладу тексту базового акта законодавства ЄС з урахуванням норм офіційно-ділового стилю сучасної української мови;

уживаються, крім усталених скорочень, також умовні скорочення (у тому числі абревіатури), що використовуються в базовому акті законодавства ЄС. Вживання зазначених скорочень допускається лише після наведення повних форм відповідних термінів (назв);

3) стосовно посилань:

застосовані в базовому акті законодавства ЄС посилання на інші акти законодавства ЄС (окремі норми) у тексті проекту технічного регламенту замінюються посиланнями на акти законодавства України (окремі норми), зміст яких максимально повно і точно відповідає змісту актів законодавства ЄС (окремих норм), на які були зроблені посилання. У разі відсутності таких актів законодавства України (окремих норм) можливе використання бланкетної норми з посиланням на законодавство України в цілому, інші нормативно-правові акти чи технічні регламенти, яка в разі прийняття відповідних актів (окремих норм) замінюється нормою з посиланням на них. Посилання на акти законодавства ЄС (окремі норми), які згідно з розділом II Загальнодержавної програми адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу, затвердженої Законом України "Про Загальнодержавну програму адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу", належать до первинного законодавства, у проекті технічного регламенту не наводяться і не замінюються;

якщо норма акта законодавства ЄС, на яку було зроблено посилання, є невеликою за обсягом (у тому числі визначення терміна, опис виду продукції, деталізація вимог), допускається включення її до тексту проекту технічного регламенту замість посилання на неї за умови, що це суттєво не вплине на зміст і структуру проекту. У разі наявності в акті законодавства України норми, зміст якої максимально повно і точно відповідає змісту норми акта законодавства ЄС, на яку було зроблено посилання, відповідна норма технічного регламенту замінюється нормою з посиланням на таку норму акта законодавства України;

застосовані в базовому акті законодавства ЄС посилання на європейські та міжнародні стандарти (окремі норми) у тексті проекту технічного регламенту замінюються посиланнями на національні стандарти України (окремі норми), гармонізовані з такими європейськими та міжнародними стандартами;

4) стосовно додатків до проекту технічного регламенту:

наводяться всі додатки до базового акта законодавства ЄС, крім додатків, посилання на які відсутні в тексті проекту технічного регламенту;

у випадках, визначених законом або цими Правилами, до проекту технічного регламенту можуть додаватися додатки, які відсутні в базовому акті законодавства ЄС.

13. До проекту технічного регламенту додається таблиця відповідності положень базового акта законодавства ЄС та технічного регламенту (далі - таблиця відповідності) за формою згідно з додатком 1.

У таблиці відповідності наводяться позначення структурних одиниць (додатків) базового акта законодавства ЄС та проекту технічного регламенту. Наприклад: частина п'ята статті 12; абзаци другий і третій пункту 3; частина A додатка XI.

Позначення структурної одиниці (додатка) проекту технічного регламенту, що відтворює чи замінює структурну одиницю (додаток) базового акта законодавства ЄС, у таблиці відповідності розміщується в один рядок з позначенням відповідної структурної одиниці (додатка) базового акта законодавства ЄС. Якщо певну структурну одиницю (додаток) базового акта законодавства ЄС у проекті технічного регламенту не відтворено або не замінено, у відповідному рядку графи "Положення технічного регламенту" таблиці відповідності ставиться прочерк. Якщо певна структурна одиниця (додаток) проекту технічного регламенту не має свого відповідника в базовому акті законодавства ЄС, у відповідному рядку графи "Положення акта законодавства ЄС" таблиці відповідності ставиться прочерк.

Позначення структурних одиниць і додатків наводяться в таблиці відповідності згідно з послідовністю їх викладення в базовому акті законодавства ЄС.

Таблиця відповідності розміщується в останньому за послідовністю та порядковим номером додатку до проекту технічного регламенту.

Під час внесення змін до технічного регламенту у разі потреби вносяться зміни до таблиці відповідності.

14. У проекті технічного регламенту в тих самих випадках, що і в базовому акті законодавства ЄС, наводяться форми та зразки документів, таблиці, графіки, схеми, креслення, рисунки, піктограми та інші графічні зображення.

Зазначені елементи наводяться за тією самою формою, що і в базовому акті законодавства ЄС, крім випадків, коли законом, актом Президента України або Кабінету Міністрів України установлена інша форма чи опис відповідного елемента.

15. План заходів із застосування технічного регламенту складається за формою згідно з додатком 2.

У разі потреби план заходів може складатися з розділів, у які об'єднуються заходи, що стосуються підготовки до впровадження технічного регламенту, його добровільного та обов'язкового застосування.

16. У разі внесення змін до базового акта законодавства ЄС або його скасування готується проект постанови про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України, якою затверджений відповідний технічний регламент, або визнання її (окремих норм) такою, що втратила чинність.

 


 

ТАБЛИЦЯ ВІДПОВІДНОСТІ

положень _________________________________________________________________________
(повна назва базового акта законодавства ЄС)
та _______________________________________________________________________________
(назва відповідного технічного регламенту)


Положення базового акта законодавства ЄС

Положення технічного регламенту


 

 


 

ПЛАН ЗАХОДІВ

із застосування _____________________________________________________________________
(назва технічного регламенту)


 

Найменування заходу

Відповідальні за виконання

Строк виконання


 

 


 

ЗМІНИ,
що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України

1. У постанові Кабінету Міністрів України від 29 листопада 2001 р. N 1599 "Про затвердження опису та правил застосування національного знака відповідності" (Офіційний вісник України, 2001 р., N 49, ст. 2188; 2006 р., N 20, ст. 1451):

1) в описі національного знака відповідності, затвердженому зазначеною постановою:

абзац шостий доповнити реченням такого змісту: "Технічними регламентами можуть встановлюватися додаткові вимоги щодо виконання зображення знака відповідності.";

абзац сьомий після цифри і слова "5 міліметрів" доповнити словами ", якщо інше не передбачено відповідним технічним регламентом";

2) у правилах застосування національного знака відповідності, затверджених зазначеною постановою:

пункт 4 після слова "виробниками" доповнити словами ", якщо інше не передбачено відповідним технічним регламентом";

перше речення пункту 5 після слова "тощо" доповнити словами ", якщо інше не передбачено відповідним технічним регламентом";

доповнити правила пунктом 7 такого змісту:

"7. Технічними регламентами можуть встановлюватися особливості застосування знака відповідності.".

2. У Технічному регламенті модулів оцінки відповідності, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 7 жовтня 2003 р. N 1585 (Офіційний вісник України, 2003 р., N 41, ст. 2175; 2011 р., N 67, ст. 2581):

1) пункт 1 доповнити абзацом такого змісту:

"Цей Технічний регламент не застосовується в разі, коли відповідні технічні регламенти містять процедури (модулі) оцінки відповідності.";

2) пункт 3 доповнити абзацами такого змісту:

"Модулі, визначені цим Технічним регламентом, застосовуються в разі посилання на них у відповідних технічних регламентах.

У разі коли міжнародні та регіональні стандарти, стандарти і технічні регламенти інших держав або відповідні їх частини, на основі яких відповідно до закону повинні розроблятися технічні регламенти, містять процедури (модулі) оцінки відповідності, у відповідних технічних регламентах не допускається застосування посилання на цей Технічний регламент.";

3) перше речення пункту 8 після слів "введення продукції в обіг" доповнити словами ", якщо інше не передбачено відповідним технічним регламентом";

4) пункт 9 після слів "уповноваженим представником" доповнити словами ", якщо інше не передбачено відповідним технічним регламентом".

3. У Порядку здійснення процедури призначення органів з оцінки відповідності продукції, процесів і послуг вимогам технічних регламентів, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 24 січня 2007 р. N 59 (Офіційний вісник України, 2007 р., N 6, ст. 223):

1) пункт 1 доповнити абзацом такого змісту:

"Технічними регламентами можуть встановлюватися особливості здійснення процедури призначення органів з оцінки відповідності, що, зокрема, стосуються порядку здійснення призначення, вимог (критеріїв, умов), яким повинні відповідати призначені органи з оцінки відповідності, порядку проведення моніторингу (перевірки) відповідності призначених органів таким вимогам і прийняття рішень у разі встановлення невідповідності.";

2) у пункті 2:

доповнити пункт підпунктом 13 такого змісту:

"13) орган відповідає вимогам (критеріям, умовам) до призначених органів з оцінки відповідності, установленим відповідним технічним регламентом.";

останній абзац виключити.

4. Пункт 5 § 32 Регламенту Кабінету Міністрів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 18 липня 2007 р. N 950 (Офіційний вісник України, 2007 р., N 54, ст. 2180; 2011 р., N 88, ст. 3199), доповнити абзацом такого змісту:

"Проекти постанов Кабінету Міністрів, якими затверджуються технічні регламенти, розроблені на основі актів законодавства Європейського Союзу, оформляються з урахуванням особливостей, визначених Правилами, затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від 18 червня 2012 р. N 708.".

____________

 

 

Назад 


ПРОДУКЦІЯ ТА ПОСЛУГИ

СУПРОВІД ПРОДУКТІВ

 СИСТЕМИ

ПОСИЛАННЯ

КЛІЄНТИ

ДОПОМОГА

Сторінка "ЛЕОНОРМ" на facebook

  БД «Електронний Реєстр Технічних регламентів України Нова БД "Нормативно-правові документи ветеринарної медицини"   http://www.germiona.com.ua/  
 

 

Copyright © 2004-2023, ЛЕОНОРМ.