Головна сторінка бізнес-порталу "Леонорм"

LeoMetr 2

Пропонуємо Вам замовляти Офіційні копії НД в електронному вигляді за допомогою інформаційної системи  "ЛЕОНОРМ-Інформ", або в магазині у нас на сайті, або листом на E-mail: mark@leonorm.lviv.ua ...

КОНТАКТИ НОВИНИ РЕЄСТРАЦІЯ МАГАЗИН НОРМАТИВНІ АКТИ ПОШУК (RUS)

 

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 24 липня 2013 р. N 719-р

Київ

Про схвалення Концепції оптимізації мережі державних лабораторій

1. Схвалити Концепцію оптимізації мережі державних лабораторій, що додається.

2. Міністерству економічного розвитку і торгівлі разом з Міністерством охорони здоров'я, Міністерством аграрної політики та продовольства, Міністерством фінансів, Міністерством юстиції, іншими заінтересованими центральними органами виконавчої влади розробити та подати у тримісячний строк Кабінетові Міністрів України проект плану заходів щодо реалізації Концепції, схваленої цим розпорядженням.

 

Прем'єр-міністр України

М. АЗАРОВ

Інд. 70

 

КОНЦЕПЦІЯ
оптимізації мережі державних лабораторій

Проблема, яка потребує розв'язання

Ця Концепція визначає основні напрями формування державної політики у сфері управління державними лабораторіями (у тому числі експертними установами, що здійснюють випробування), результати діяльності яких використовуються або можуть бути використані під час реалізації державної політики щодо здійснення державного нагляду (контролю), проведення оцінки відповідності продукції, а також надання публічних послуг, у тому числі адміністративних, або їх складових.

Можливість отримання достовірних результатів випробувань для держави сприяє формуванню якісної державної політики на основі точних даних.

На сьогодні державою сформовано розгалужену мережу лабораторій державної форми власності, які здійснюють випробування для цілей державного нагляду та надання публічних послуг. Водночас рівень якості випробувань, які проводяться зазначеними лабораторіями, є переважно низьким, про що свідчить надзвичайно мала кількість державних лабораторій, які пройшли процедуру незалежної акредитації (орієнтовно 5 - 7 відсотків загальної кількості державних лабораторій).

Рівень компетентності державних лабораторій у багатьох випадках підтверджується органами виконавчої влади, до сфери управління яких належать такі лабораторії, без урахування критеріїв, яким вони повинні відповідати. При цьому в деяких випадках органи виконавчої влади уповноважують на проведення державних випробувань лабораторії державної форми власності, які не мають достатнього рівня компетентності та відповідного обладнання.

Більшість центральних органів виконавчої влади, для виконання функцій яких необхідне проведення випробувань та експертиз, створюють власні мережі державних лабораторій. При цьому не враховується наявність державних лабораторій, що входять до мережі інших центральних органів виконавчої влади, або можливість використання приватних лабораторій, які проводять такі самі види випробувань.

Крім того, на законодавчому рівні встановлена вимога щодо обов'язковості проведення державних випробувань та експертиз для великої кількості дозвільних процедур.

Наявність великої кількості державних лабораторій не сприяє їх самоокупності, при цьому часто окремі лабораторії мають змогу самофінансуватися у зв'язку з наявністю в центрального органу виконавчої влади, у сфері якого перебуває відповідна лабораторія, адміністративного ресурсу.

В Україні на відміну від Європейського Союзу недостатньо розвинуті система науково-методологічної координації діяльності державних лабораторій та система організацій, які можуть бути координаторами програм проведення міжлабораторних порівняльних випробувань, однак фактично не створені інституції референс-лабораторій, які гарантують достовірність випробувань.

Таким чином, у системі функціонування державних лабораторій наявні такі проблеми:

неефективність використання державних ресурсів внаслідок розгалуженості мережі відомчих державних лабораторій і дублювання випробувань, що призводить до їх низької якості;

монополізація ринку лабораторних послуг внаслідок обов'язковості проведення державних випробувань та експертиз;

залежність державних лабораторій від центральних та місцевих органів виконавчої влади, у сфері яких вони перебувають;

виникнення додаткових перешкод для бізнесу внаслідок дублювання випробувань та невизнання їх результатів центральними органами виконавчої влади.

Мета та строки реалізації Концепції

Метою Концепції є визначення принципів та напрямів державної політики щодо оптимізації мережі державних лабораторій для підвищення якості їх функціонування, зменшення тиску на бізнес, а також оптимізація витрат державних коштів на утримання лабораторій.

Завданнями Концепції є:

підвищення ефективності використання державних коштів для модернізації мережі державних лабораторій;

демонополізація ринку лабораторних послуг, забезпечення рівних умов для лабораторій державної та приватної форми власності;

усунення дублювання випробувань державними лабораторіями;

забезпечення незалежності державних лабораторій, підвищення якості їх інфраструктури;

внесення змін до законодавчих актів щодо створення умов функціонування державних лабораторій та забезпечення впровадження новітніх технологій.

Шляхи і способи розв'язання проблеми

Розв'язання проблеми можливе трьома варіантами.

Перший варіант передбачає підпорядкування всіх державних лабораторій єдиному центральному або місцевому органові виконавчої влади. Реалізація зазначеного варіанта сприятиме формуванню найбільш оптимальної мережі державних лабораторій. Однак такий підхід сприятиме створенню умов для появи монополіста на ринку відповідних послуг.

Другий варіант розв'язання проблеми передбачає приватизацію державних лабораторій (крім референс-лабораторій або лабораторій, на базі яких можливо створення референс-лабораторій). Такий варіант дасть можливість створити модель, що функціонує у країнах ЄС, проте у разі його реалізації можуть виникнути проблеми у функціонуванні випробувальних лабораторій у перехідний період.

Третій, оптимальний варіант передбачає створення на законодавчому рівні умов для поступової оптимізації мережі державних лабораторій органами виконавчої влади, до сфери яких належать такі лабораторії, шляхом:

використання лише акредитованих лабораторій для цілей державного ринкового нагляду (контролю) та надання адміністративних послуг;

забезпечення незалежності лабораторій шляхом ліквідації процедури уповноваження/атестації лабораторій або усунення конфлікту інтересів (здійснення процедури уповноваження міжвідомчою комісією або передачі функцій уповноваження органові, що не здійснює регулювання);

проведення арбітражних випробувань усіма державними та приватними лабораторіями, які мають референс-методики;

визнання результатів випробувань усіх акредитованих державних лабораторій незалежно від центрального органу виконавчої влади, у сфері управління якого перебуває лабораторія, а також приватних (у разі відсутності конфлікту інтересів);

усунення вимог щодо обов'язкового проведення випробувань у державних лабораторіях;

усунення вимог щодо обов'язкового проведення державних експертиз, можливість їх проведення у будь-якій акредитованій державній чи приватній лабораторії (експертній установі);

укрупнення державних лабораторій (за необхідності);

розширення переліку видів можливих випробувань;

створення референс-лабораторій;

перехід від фінансування на утримання державних лабораторій до оплати послуг лабораторій;

запровадження обов'язкового планування досліджень для цілей державного контролю.

Очікувані результати

Реалізація Концепції дасть змогу:

підвищити якість випробувань та інфраструктури державних лабораторій;

підвищити ефективність використання державних ресурсів на потреби розвитку державних лабораторій;

забезпечити ефективне функціонування мережі державних лабораторій, надавати споживачам достовірну інформацію про продукцію (послуги), а також сприятиме запобіганню реалізації на внутрішньому і зовнішньому ринку небезпечної та неякісної продукції (послуг);

підвищити конкурентоспроможність вітчизняної продукції (послуг) у результаті визнання за кордоном результатів її випробувань, проведених акредитованими державними та приватними лабораторіями;

створити на законодавчому рівні умови для оптимізації мережі державних лабораторій органами виконавчої влади, до сфери яких належать такі лабораторії.

____________


Назад 


ПРОДУКЦІЯ ТА ПОСЛУГИ

СУПРОВІД ПРОДУКТІВ

 СИСТЕМИ

ПОСИЛАННЯ

КЛІЄНТИ

ДОПОМОГА

Сторінка "ЛЕОНОРМ" на facebook

  БД «Електронний Реєстр Технічних регламентів України Нова БД "Нормативно-правові документи ветеринарної медицини"   http://www.germiona.com.ua/  
 

 

Copyright © 2004-2024, ЛЕОНОРМ.