Головна сторінка бізнес-порталу "Леонорм"

LeoMetr 2

З 01.09.2022 р. в НІЦ "ЛЕОНОРМ" орієнтовна вартість 1 сторінки паперової офіційної копії  стандарту складає 40 грн.

КОНТАКТИ НОВИНИ РЕЄСТРАЦІЯ МАГАЗИН НОРМАТИВНІ АКТИ ПОШУК (RUS)
 

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 28 грудня 2016 р. № 1041

Київ

Про затвердження Програми розвитку еталонної бази на 2018—2022 роки

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Програму розвитку еталонної бази на 2018—2022 роки (далі — Програма), що додається.

2. Міністерству економічного розвитку і торгівлі:

забезпечити виконання заходів Програми в межах видатків, передбачених у Державному бюджеті України на відповідний рік;

подавати щороку до 1 березня Кабінетові Міністрів України інформацію про хід виконання Програми.

 

 

Прем’єр-міністр України

 

 

             В. ГРОЙСМАН

 

 

Інд. 75

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 28 грудня 2016 р. № 1041

ПРОГРАМА
розвитку еталонної бази на 2018—2022 роки

Аналіз розвитку еталонної бази за попередній період
та визначення основних проблем реалізації
державної політики у сфері розвитку еталонної бази

Еталонна база є науково-технічною основою для забезпечення єдності вимірювань у державі, що сприяє розвитку наукової та виробничої сфери економіки, міжнародної торгівлі, захисту інтересів споживачів.

Еталонна база складається з державних первинних та вторинних еталонів, що забезпечують єдність усіх видів вимірювань у державі (метрологічну простежуваність).

Велика кількість різних засобів вимірювальної техніки, що використовуються в усіх галузях економіки, визначає потребу у відповідній кількості конкретних еталонів та вимоги до їх технічних характеристик.

На сьогодні еталонна база містить 69 первинних і 71 вторинний еталон, у той час як для економіки потрібно згідно з результатами проведеного аналізу близько 85 первинних і 100 вторинних еталонів.

Понад 60 відсотків державних еталонів функціонує понад 10 років, ступінь їх зносу становить 70—80 відсотків, що зумовлено наявністю в їх складі електронних та електромеханічних високоточних приладів з обмеженим строком експлуатації.

Характеристика еталонної бази

На державних первинних еталонах щороку виконуються роботи з передачі одиниць вимірювання до 2800 вторинних еталонів на загальну суму понад 3 млн. гривень.

Вторинні еталони щороку використовуються для калібрування та повірки більш як 30 500 еталонів та високоточних засобів вимірювальної техніки на загальну суму понад 11,8 млн. гривень.

Еталони та високоточні засоби вимірювальної техніки щороку передають розміри одиниць вимірювання мільйонам засобів вимірювальної техніки в усіх галузях економіки, забезпечуючи прибуток 5—15 гривень на 1 гривню витрат, пов’язаних із створенням еталонів.

Мета Програми

Метою Програми є забезпечення економічного та науково-технічного розвитку держави, її обороноздатності шляхом підвищення рівня єдності вимірювань та метрологічної простежуваності до державних еталонів засобів вимірювальної техніки, які використовуються в усіх галузях економіки, насамперед для проведення оцінки відповідності продукції вимогам технічних регламентів, а також захист громадян та економіки від наслідків недостовірних результатів вимірювань.

Стратегічні цілі та пріоритети розвитку еталонної бази

Стратегічними цілями та пріоритетами розвитку еталонної бази є:

забезпечення метрологічної простежуваності, необхідної для інноваційного розвитку економіки;

удосконалення метрологічної інфраструктури з урахуванням потреб ринкової економіки для забезпечення метрологічної простежуваності під час проведення випробувань продукції на відповідність вимогам технічних регламентів, що необхідно для підписання Угоди про оцінку відповідності та прийнятність промислових товарів;

створення умов для забезпечення якості та конкурентоспроможності вітчизняної продукції шляхом підвищення точності вимірювань;

забезпечення захисту життя та охорони здоров’я громадян, захисту навколишнього природного середовища;

задоволення потреб споживачів метрологічних робіт (послуг), а також забезпечення захисту громадян та економіки шляхом підвищення точності вимірювань;

підвищення рівня національної безпеки та обороноздатності.

Завдання та заходи

Основними завданнями Програми є:

створення та вдосконалення державних первинних еталонів;

утримання та експлуатація державних первинних еталонів;

звірення державних первинних еталонів з національними еталонами інших держав та міжнародними еталонами.

Заходи Програми наведені в додатку.

Очікувані результати, ефективність і строк виконання Програми

Виконання Програми сприятиме розробленню і впровадженню у виробництво нових засобів вимірювальної техніки, а також створенню нових робочих місць, підвищенню якості продукції, робіт та послуг.

Виконання Програми дасть можливість створити 14 та вдосконалити 17 державних первинних еталонів, забезпечити утримання та експлуатацію 81 державного еталона та провести звірення 20 державних еталонів на міжнародному рівні.

Зазначені еталони мають першочергове значення для забезпечення єдності вимірювань насамперед у сфері законодавчо регульованої метрології у таких видах діяльності:

забезпечення захисту життя та охорони здоров’я громадян;

контроль якості та безпечності харчових продуктів і лікарських засобів;

контроль стану навколишнього природного середовища;

контроль безпеки умов праці;

контроль безпеки дорожнього руху та технічного стану транспортних засобів;

топографо-геодезичні, картографічні та гідрометеорологічні роботи, роботи із землеустрою;

торговельно-комерційні операції та розрахунки між покупцем (споживачем) і продавцем (постачальником, виробником, виконавцем), у тому числі під час надання транспортних, побутових, комунальних, телекомунікаційних послуг, послуг поштового зв’язку, постачання та/або споживання енергетичних і матеріальних ресурсів (електричної і теплової енергії, газу, води, нафтопродуктів тощо);

обчислення сум податків і зборів, податковий та митний контроль;

роботи, пов’язані з визначенням параметрів будівель, споруд і території забудови;

роботи із забезпечення технічного захисту інформації згідно із законодавством;

роботи з використання апаратури глобальних супутникових навігаційних систем.

Виконання Програми сприятиме:

проведенню наукових досліджень, пов’язаних із створенням новітніх технологій;

створенню умов для імплементації Угоди про технічні бар’єри у торгівлі, підписання Угоди про оцінку відповідності та прийнятність промислових товарів і доступу вітчизняної продукції на міжнародний, зокрема європейський, ринок;

підвищенню рівня забезпечення єдності вимірювань під час виробництва продукції, наукових досліджень з дотриманням вимог Закону України “Про метрологію та метрологічну діяльність”, технічних регламентів та інших нормативно-правових актів у сфері метрології та метрологічної діяльності;

запровадженню сучасних методів вимірювання і засобів вимірювальної техніки у процесі розроблення перспективних технологій;

приведенню еталонної бази і системи передачі розмірів одиниць вимірювання у відповідність із потребами економіки, науки та суспільства;

посиленню контролю за станом охорони здоров’я, безпеки умов праці, якістю та безпечністю харчових продуктів і лікарських засобів, станом навколишнього природного середовища, обліку енергетичних і матеріальних ресурсів (електричної і теплової енергії, газу, води, нафтопродуктів);

забезпеченню розвитку взаємовигідної міжнародної торгівлі.

Строк виконання Програми — 2018—2022 роки.

Визначення механізму управління і
контролю за станом виконання Програми

Відповідальним за виконання Програми є Мінекономрозвитку, яке в установленому порядку визначає виконавців заходів Програми, укладає з ними відповідні договори та здійснює контроль за їх виконанням.

Закупівля товарів, робіт та послуг здійснюється за рахунок коштів державного бюджету, передбачених для фінансування робіт, пов’язаних з виконанням державних науково-технічних програм у сфері метрології та метрологічної діяльності відповідно до Закону України “Про публічні закупівлі”.

Виконавцями завдань та заходів Програми є наукові метрологічні центри.

Мінекономрозвитку затверджує перелік робіт з виконання Програми, а також проводить аналіз і комплексну оцінку їх результатів та цільового використання коштів державного бюджету.

Економічне обґрунтування та оцінка
необхідних ресурсів для виконання Програми

Фінансування Програми здійснюється за такими напрямами:

створення і вдосконалення первинних еталонів, утримання та експлуатацію державних еталонів (забезпечення необхідних умов для функціонування — створення спеціалізованих приміщень, спеціальних фундаментів, термостатування приміщень, водо-, тепло-, електропостачання; забезпечення стабільності метрологічних характеристик та їх дослідження, калібрування, проведення робіт з технічного обслуговування тощо);

звірення державних еталонів з національними еталонами інших держав та міжнародними еталонами (обов’язкова умова для міжнародного визнання результатів вимірювань і випробувань вітчизняної продукції для її просування на міжнародний ринок).

Фінансування Програми здійснюватиметься за рахунок:

коштів державного бюджету в межах бюджетних призначень на відповідний рік;

коштів з інших джерел, визначених законом.

Загальний обсяг фінансування Програми за рахунок коштів державного бюджету орієнтовно становить 150 173,1 тис. гривень.

Обсяг фінансування Програми уточнюється щороку під час складання проекту Державного бюджету України на відповідний рік.

_____________________


 

Додаток
до Програми

ЗАХОДИ
з виконання Програми розвитку еталонної бази
на 2018—2022 роки

Найменування заходу

Наймену-вання показника

Значення показника

Прогнозний обсяг фінансових ресурсів,
тис. гривень

У тому числі за роками

усього

у тому числі за роками

2018

2019

2020

2021

2022

2018

2019

2020

2021

2022

1. Створення та вдосконалення первинних еталонів одиниць вимірювання:

кількість еталонів

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

електричних та магнітних величин

 

10

2

 

3

2

3

19242,4

2765

2880

2520

4324,4

6753

довжини

 

2

 

 

 

 

2

11000

 

 

 

 

11000

маси та пов’язаних з нею величин

 

9

 

2

6

1

 

19761

5746,5

6496,4

6608,1

910

 

фотометричних величин

 

1

 

 

 

 

1

2700

 

 

 

 

2700

термометричних величин

 

4

 

 

1

1

2

18200

1000

1660

8920,6

4821,2

1798,2

часу і частоти

 

1

 

 

 

 

1

9900

 

 

6428,6

2035,7

1435,7

хімічних величин

 

1

 

 

 

 

1

2500

 

 

 

 

2500

акустичних, ультразвукових та вібраційних величин

_____________

 

3

 

2

 

1

 

16900

2357,2

1342,8

 

13200

 

Разом

 

 

31

2

4

10

5

10

100203,4

11868,7

12379,2

24477,3

25291,3

26186,9

2. Утримання та експлуатація державних первинних еталонів

—“—

 

69

69

73

79

81

47123,3

7320

8527,8

9448,8

10393,7

11433

3. Звірення державних первинних  еталонів з національними еталонами інших держав та міжнародними еталонами

—“—

20

1

2

2

3

12

2846,4

380

542,7

590,5

639,6

693,6

________

Усього за Програмою

 

 

 

 

 

 

 

150173,1

19568,7

21449,7

34516,6

36324,6

38313,5

                             

_____________________


Назад 


ПРОДУКЦІЯ ТА ПОСЛУГИ

СУПРОВІД ПРОДУКТІВ

 СИСТЕМИ

ПОСИЛАННЯ

КЛІЄНТИ

ДОПОМОГА

Сторінка "ЛЕОНОРМ" на facebook

  БД «Електронний Реєстр Технічних регламентів України Нова БД "Нормативно-правові документи ветеринарної медицини"   http://www.germiona.com.ua/  
 

 

Copyright © 2004-2023, ЛЕОНОРМ.