Головна сторінка бізнес-порталу "Леонорм"

LeoMetr 2

Пропонуємо Вам завантажити каталог інформаційних продуктів, видань, баз даних та послуг виробництва НІЦ "ЛЕОНОРМ" на 2023-2024 роки станом на 01.10.2023 р.  З 01.08.2023 р. в НІЦ "ЛЕОНОРМ" орієнтовна вартість 1 сторінки паперової офіційної копії стандарту = 54.90 грн. включно з ПДВ.

КОНТАКТИ НОВИНИ РЕЄСТРАЦІЯ МАГАЗИН НОРМАТИВНІ АКТИ ПОШУК (RUS)
 

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 27 січня 2016 р. N 96

Київ

Про затвердження Порядку видачі або відмови у видачі рішення про призначення, його переоформлення та видачі його дубліката, розширення та обмеження сфери призначення, тимчасового припинення і поновлення дії рішення про призначення та анулювання такого рішення та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України

Відповідно до частини першої статті 41 Закону України "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності" і Закону України "Про технічні регламенти та оцінку відповідності" Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Порядок видачі або відмови у видачі рішення про призначення, його переоформлення та видачі його дубліката, розширення та обмеження сфери призначення, тимчасового припинення і поновлення дії рішення про призначення та анулювання такого рішення, що додається.

2. Визнати такими, що втратили чинність, постанови Кабінету Міністрів України згідно з переліком, що додається.

 

Прем'єр-міністр України

А. ЯЦЕНЮК

Інд. 75

 

ПОРЯДОК
видачі або відмови у видачі рішення про призначення, його переоформлення та видачі його дубліката, розширення та обмеження сфери призначення, тимчасового припинення і поновлення дії рішення про призначення та анулювання такого рішення

Загальна частина

1. Цей Порядок визначає процедуру видачі або відмови у видачі, переоформлення, видачі дубліката, розширення та обмеження сфери призначення, тимчасового припинення і поновлення дії та анулювання рішення про призначення органу з оцінки відповідності на проведення оцінки відповідності вимогам відповідного технічного регламенту та рішення про призначення визнаної незалежної організації на проведення оцінки відповідності технології виконання нерознімних з'єднань, персоналу, який виконує нерознімні з'єднання, та/або персоналу, який здійснює неруйнівний контроль, згідно з технічним регламентом щодо обладнання, яке працює під тиском (далі - відповідне рішення про призначення).

2. У цьому Порядку терміни вживаються у значенні, наведеному в Законі України "Про технічні регламенти та оцінку відповідності".

3. Видача, переоформлення, видача дубліката відповідного рішення про призначення, розширення та обмеження сфери призначення, тимчасове припинення і поновлення дії зазначеного рішення, його анулювання здійснюються відповідно до Закону України "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності" з урахуванням особливостей, визначених Законом України "Про технічні регламенти та оцінку відповідності".

4. Видача, переоформлення та видача дубліката відповідного рішення про призначення, розширення та обмеження сфери призначення, тимчасове припинення і поновлення дії зазначеного рішення, його анулювання здійснюються на безоплатній основі.

Документи, необхідні для видачі відповідного рішення про призначення, його переоформлення та видачі його дубліката, розширення та обмеження сфери призначення, тимчасового припинення і поновлення дії відповідного рішення про призначення та анулювання такого рішення, орган з оцінки відповідності, у тому числі визнана незалежна організація, подає Мінекономрозвитку в паперовій формі особисто, через уповноважену ним особу або надсилає поштою.

Видача та відмова у видачі відповідного рішення про призначення

5. Орган з оцінки відповідності, у тому числі визнана незалежна організація, що претендує на призначення (далі - претендент на призначення), подає Мінекономрозвитку заяву про призначення за формами згідно з додатками 1 і 2.

До заяви про призначення додаються такі документи:

опис сфери призначення (додаток 3) згідно з відповідним технічним регламентом, стосовно якої претендент на призначення заявляє про свою компетентність;

засвідчена претендентом на призначення копія атестата про акредитацію, що засвідчує відповідність претендента на призначення спеціальним вимогам до призначених органів. Сфера акредитації претендента на призначення повинна охоплювати процедури оцінки відповідності та види продукції, стосовно яких він заявляє про свою компетентність;

нотаріально засвідчена копія статуту (положення) відповідної юридичної особи;

довідка про досвід виконання робіт з оцінки відповідності продукції за останні три роки (додаток 4) (для претендента на призначення визнаною незалежною організацією - довідка про досвід виконання робіт з оцінки відповідності (атестації) технології виконання нерознімних з'єднань, персоналу, який виконує нерознімні з'єднання, та/або персоналу, який здійснює неруйнівний контроль, протягом останніх трьох років (додаток 5);

відомості про кваліфікацію персоналу органу з оцінки відповідності (додаток 6);

довідка з інформацією про власні акредитовані випробувальні лабораторії (додаток 7) претендента на призначення для проведення випробувань продукції в межах сфери призначення, стосовно якої він заявляє про свою компетентність (не надається претендентом на призначення визнаною незалежною організацією);

нотаріально засвідчені копії угод, укладених претендентом на призначення з іншими акредитованими випробувальними лабораторіями для проведення видів випробувань у межах сфери призначення, які не проводяться власними лабораторіями претендента на призначення (не надається претендентом на призначення визнаною незалежною організацією);

нотаріально засвідчена копія договору про обов'язкове страхування професійної відповідальності за шкоду, яку може бути заподіяно третім особам (відповідно до пункту 7 розділу X "Прикінцеві та перехідні положення" Закону України "Про технічні регламенти та оцінку відповідності" до спливу річного строку після набрання чинності порядком та правилами проведення обов'язкового страхування професійної відповідальності призначених органів з оцінки відповідності та визнаних незалежних організацій за шкоду, яку може бути заподіяно третім особам, подається нотаріально засвідчена копія договору добровільного страхування професійної чи цивільної відповідальності за шкоду, яку може бути заподіяно третім особам, або підписана претендентом на призначення довідка про наявність коштів у розмірі, достатньому для відшкодування в установленому законодавством порядку фізичним чи юридичним особам збитків, завданих внаслідок провадження ними діяльності як призначеними органами з оцінки відповідності чи визнаними незалежними організаціям).

Претенденти на призначення подають копії документів, зазначених в абзацах третьому і восьмому цього пункту, на електронних носіях. Електронні копії повинні бути підготовлені у Microsoft Word, формат DOC(X) або RTF, а їх текст повинен бути ідентичним тексту документів, поданих у паперовій формі.

6. Претендентові на призначення може бути відмовлено у видачі відповідного рішення про призначення з підстав, передбачених частиною восьмою статті 35 Закону України "Про технічні регламенти та оцінку відповідності".

7. Мінекономрозвитку проводить аналіз поданого претендентом на призначення пакета документів та перевіряє повноту відомостей.

У разі подання претендентом на призначення повного пакета документів, необхідних для призначення (наявні усі необхідні документи, що відповідають вимогам щодо їх структури і змісту, встановленим цим Порядком), Мінекономрозвитку не пізніше ніж через 10 днів з дня одержання заяви про призначення та документів, що додаються до неї, надсилає копію заяви про призначення та пакет документів, що додається до неї, відповідному центральному органу виконавчої влади, на який покладаються функції технічного регулювання у визначеній сфері діяльності (далі - відповідний центральний орган виконавчої влади), для проведення ним оцінювання претендента на призначення стосовно його відповідності вимогам до призначених органів чи визнаних незалежних організацій (далі - оцінювання претендента на призначення), крім випадку, коли відповідним центральним органом виконавчої влади є Мінекономрозвитку.

8. Відповідний центральний орган виконавчої влади протягом 50 днів з дня одержання ним копії заяви про призначення та пакета документів, що додається до неї, проводить оцінювання претендента на призначення.

Посадові особи відповідних центральних органів виконавчої влади, які проводять оцінювання претендентів на призначення, мають право:

безперешкодно відвідувати за умови пред'явлення службового посвідчення та посвідчення (направлення) на проведення оцінювання претендентів на призначення;

вимагати від претендентів на призначення надання документів і матеріалів, необхідних для проведення оцінювання (які підтверджують відповідність претендента на призначення вимогам до призначених органів чи визнаних незалежних організацій, визначених Законом України "Про технічні регламенти та оцінку відповідності"), одержувати копії таких документів і матеріалів;

вимагати від посадових осіб претендентів на призначення надання у погоджений з ними строк усних чи письмових пояснень з питань, що виникають під час проведення оцінювання.

9. За результатами оцінювання претендента на призначення відповідний центральний орган виконавчої влади готує письмові пропозиції щодо призначення чи відмови у призначенні претендента на призначення із зазначенням підстав для такої відмови та її обґрунтування і надсилає їх Мінекономрозвитку не пізніше ніж через 50 днів з дня одержання копії заяви про призначення та пакета документів, що додається до неї, крім випадку, коли відповідним центральним органом виконавчої влади є Мінекономрозвитку.

10. У разі коли за результатами аналізу поданого претендентом на призначення пакета документів та/або оцінювання претендента на призначення виявлено недостовірність відомостей та/або невідповідність претендента на призначення вимогам до призначених органів чи визнаних незалежних організацій, Мінекономрозвитку не пізніше ніж через 90 днів з дня одержання від претендента на призначення заяви про призначення та пакета документів, що додається до неї, надсилає претенденту на призначення письмове повідомлення про відмову у видачі відповідного рішення про призначення із зазначенням підстав для такої відмови.

11. У разі усунення претендентом на призначення причин, що стали підставою для відмови у видачі відповідного рішення про призначення, видача такого рішення про призначення або надсилання письмового повідомлення про відмову у видачі рішення про призначення здійснюється в порядку та строки, встановлені у пунктах 5 - 13 цього Порядку.

Якщо підставою для відмови у видачі відповідного рішення про призначення було виявлення в документах, поданих претендентом на призначення, недостовірних відомостей, заява про призначення може бути повторно подана не раніше ніж через рік з дати письмового повідомлення про відмову у видачі відповідного рішення про призначення.

12. У разі коли за результатами аналізу поданого претендентом на призначення пакета документів та/або оцінювання претендента на призначення встановлено, що претендент на призначення відповідає вимогам до призначених органів чи визнаних незалежних організацій, Мінекономрозвитку видає наказ про призначення органу з оцінки відповідності чи визнаної незалежної організації та оформляє відповідне рішення про призначення за формами згідно з додатками 8 і 9.

Відповідне рішення про призначення складається у двох примірниках, один з яких видається особисто уповноваженій особі призначеного органу чи визнаної незалежної організації або надсилається поштовим відправленням з описом вкладення, а інший зберігається в Мінекономрозвитку.

Мінекономрозвитку видає призначеному органу чи визнаній незалежній організації примірник відповідного рішення про призначення не пізніше ніж через 90 днів з дня одержання від претендента на призначення заяви про призначення та пакета документів, що додається до неї, та вносить відповідну інформацію до реєстру призначених органів і визнаних незалежних організацій.

13. Відповідне рішення про призначення видається на необмежений строк.

Переоформлення та видача дубліката відповідного рішення про призначення

14. Переоформлення відповідного рішення про призначення та видача його дубліката здійснюються з підстав, передбачених статтею 41 Закону України "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності".

15. У разі виникнення підстав для переоформлення відповідного рішення про призначення призначений орган чи визнана незалежна організація зобов'язані протягом п'яти робочих днів з дня настання таких підстав подати Мінекономрозвитку заяву про переоформлення відповідного рішення про призначення за формою згідно з додатком 10 разом з примірником відповідного рішення про призначення, що підлягає переоформленню.

16. У разі втрати чи пошкодження відповідного рішення про призначення призначений орган чи визнана незалежна організація зобов'язані протягом п'яти робочих днів з дня настання такої підстави подати Мінекономрозвитку заяву про видачу дубліката відповідного рішення про призначення за формою згідно з додатком 11, до якої у разі, коли бланк такого рішення про призначення непридатний для використання внаслідок його пошкодження, додається непридатне для використання відповідне рішення про призначення.

17. Переоформлення відповідного рішення про призначення та видача його дубліката здійснюються в порядку та строки, передбачені статтею 36 Закону України "Про технічні регламенти та оцінку відповідності" та статтею 41 Закону України "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності".

Розширення сфери призначення

18. Призначений орган чи визнана незалежна організація, що претендує на розширення сфери призначення згідно з технічним регламентом, стосовно якого він був призначений раніше (далі - претендент на розширення), подає Мінекономрозвитку заяву про розширення сфери призначення за формою згідно з додатком 12.

До заяви про розширення сфери призначення додаються документи, зазначені в абзацах четвертому, п'ятому, сьомому - дев'ятому пункту 5 цього Порядку, із зазначенням відомостей, що стосуються лише розширення сфери призначення, а також:

оригінал відповідного рішення про призначення;

опис сфери призначення (додаток 3) згідно з відповідним технічним регламентом, який повинен охоплювати всю сферу призначення з урахуванням її заявленого розширення, стосовно якої призначений орган чи визнана незалежна організація заявляє про свою компетентність.

Документи, що додаються до заяви про розширення сфери призначення, зазначені в абзаці четвертому цього пункту та в абзаці восьмому пункту 5 цього Порядку, подаються також на електронних носіях. Електронні копії повинні бути підготовлені у Microsoft Word, формат DOC(X) або RTF, а їх текст повинен бути ідентичним тексту документів, поданих у паперовій формі.

19. Розширення сфери призначення здійснюється в порядку та у строки, встановлені цим Порядком, з видачею претенденту на розширення примірника відповідного рішення про призначення із внесеними змінами, що пов'язані з розширенням сфери призначення.

Обмеження сфери призначення, тимчасове припинення і поновлення дії та анулювання відповідного рішення про призначення

20. Обмеження сфери призначення, тимчасове припинення і поновлення дії та анулювання відповідного рішення про призначення здійснюються з підстав, в порядку та строки, передбачені статтею 37 Закону України "Про технічні регламенти та оцінку відповідності".

Форми заяв про обмеження сфери призначення, про тимчасове припинення дії відповідного рішення про призначення та про анулювання такого рішення про призначення встановлені у додатках 13 - 15.

21. Одночасно з видачею призначеному органу чи визнаній незалежній організації примірника рішення про призначення із внесеними змінами, що пов'язані з обмеженням сфери призначення, або копії наказу про тимчасове припинення дії чи анулювання такого рішення про призначення Мінекономрозвитку надсилає письмовий запит до такого органу чи визнаної незалежної організації про надання інформації щодо комплектів документації, пов'язаної з оцінкою відповідності, яка проводилася таким призначеним органом чи визнаною незалежною організацією стосовно окремих видів продукції та/або процедур оцінки відповідності, щодо яких було прийнято наказ про обмеження сфери призначення.

Призначений орган чи визнана незалежна організація не пізніше ніж через 10 днів з дня отримання письмового запиту надає Мінекономрозвитку письмову інформацію щодо комплектів документації, пов'язаної з оцінкою відповідності, яка проводилася ним (нею) стосовно окремих видів продукції та/або процедур оцінки відповідності, щодо яких було прийнято наказ про обмеження сфери призначення.

 

ЗАЯВА
про призначення органу з оцінки відповідності на проведення оцінки відповідності вимогам відповідного технічного регламенту

_____________________________________________________________________________________
                                                     (найменування юридичної особи, що претендує на призначення)

_____________________________________________________________________________________
                    (місцезнаходження, номер телефону, телефаксу, адреса електронної пошти, код згідно з Єдиним
                      державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань)
в особі ______________________________________________________________________________,
                                                                              (прізвище, ім'я, по батькові та посада)
який діє на підставі статуту (положення) юридичної особи, просить призначити його на проведення оцінки відповідності вимогам ___________________________________________________________
                                                                                                                (назва технічного регламенту,
_____________________________________________________________________________________
                        дата прийняття та номер нормативно-правового акта, яким затверджено технічний регламент)
відповідно до заявленої сфери призначення.

Додаток:

1. Опис заявленої сфери призначення на ___ арк.
2. Копія атестата про акредитацію на ___ арк.
3. Копія статуту (положення) юридичної особи на ___ арк.
4. Довідка про досвід виконання робіт з оцінки відповідності продукції за останні три роки на ___ арк.
5. Відомості про кваліфікацію персоналу органу з оцінки відповідності на ___ арк.
6. Довідка з інформацією про власні акредитовані випробувальні лабораторії для проведення випробувань продукції в межах заявленої сфери призначення на ___ арк.
7. Копії угод, укладених органом з оцінки відповідності з іншими акредитованими випробувальними лабораторіями для проведення видів випробувань у межах заявленої сфери призначення, на ___ арк.
8. Копія договору про обов'язкове страхування професійної відповідальності за шкоду, яку може бути заподіяно третім особам, на ___ арк.*

______________
(підпис)

 

_____________________________
(ініціали, прізвище керівника юридичної
особи, що претендує на призначення)

"___" __________ 20__ р.

____________
* Відповідно до пункту 7 розділу X "Прикінцеві та перехідні положення" Закону України "Про технічні регламенти та оцінку відповідності" до спливу річного строку після набрання чинності порядком та правилами проведення обов'язкового страхування професійної відповідальності призначених органів з оцінки відповідності та визнаних незалежних організацій за шкоду, яку може бути заподіяно третім особам, подається нотаріально засвідчена копія договору добровільного страхування професійної чи цивільної відповідальності за шкоду, яку може бути заподіяно третім особам, або підписана претендентом на призначення довідка про наявність коштів у розмірі, достатньому для відшкодування в установленому законодавством порядку фізичним чи юридичним особам збитків, завданих внаслідок провадження ними діяльності як призначеними органами з оцінки відповідності чи визнаними незалежними організаціями.

 

ЗАЯВА
про призначення визнаної незалежної організації на проведення оцінки відповідності технології виконання нерознімних з'єднань, персоналу, який виконує нерознімні з'єднання, та/або персоналу, який здійснює неруйнівний контроль, згідно з технічним регламентом щодо обладнання, що працює під тиском

_____________________________________________________________________________________
                                                  (найменування юридичної особи, що претендує на призначення)

_____________________________________________________________________________________
                       (місцезнаходження, номер телефону, телефаксу, адреса електронної пошти, код згідно з Єдиним
                          державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань)
в особі ______________________________________________________________________________,
                                                                                 (прізвище, ім'я, по батькові та посада)
який діє на підставі статуту (положення) юридичної особи, просить призначити його на проведення оцінки відповідності технології виконання нерознімних з'єднань, персоналу, який виконує нерознімні з'єднання, та/або персоналу, який здійснює неруйнівний контроль, згідно з ___________
                                                                                              (необхідне підкреслити)
_____________________________________________________________________________________
                                                                                (назва технічного регламенту,
_____________________________________________________________________________________
                      дата прийняття та номер нормативно-правового акта, яким затверджено технічний регламент)
відповідно до заявленої сфери призначення.

Додаток:

1. Опис заявленої сфери призначення на ___ арк.
2. Копія атестата про акредитацію на ___ арк.
3. Копія статуту (положення) юридичної особи на ___ арк.
4. Довідка про досвід виконання робіт з оцінки відповідності (атестації) технології виконання нерознімних з'єднань, персоналу, який виконує нерознімні з'єднання, та/або персоналу, який здійснює неруйнівний контроль, протягом останніх трьох років на ___ арк.
5. Відомості про кваліфікацію персоналу органу з оцінки відповідності на ___ арк.
6. Копія договору про обов'язкове страхування професійної відповідальності за шкоду, яку може бути заподіяно третім особам, на ___ арк.*

______________
(підпис)

 

_______________________
(ініціали, прізвище керівника
юридичної особи, що
претендує на призначення)

"___" __________ 20__ р.

____________
* Відповідно до пункту 7 розділу X "Прикінцеві та перехідні положення" Закону України "Про технічні регламенти та оцінку відповідності" до спливу річного строку після набрання чинності порядком та правилами проведення обов'язкового страхування професійної відповідальності призначених органів з оцінки відповідності та визнаних незалежних організацій за шкоду, яку може бути заподіяно третім особам, подається нотаріально засвідчена копія договору добровільного страхування професійної чи цивільної відповідальності за шкоду, яку може бути заподіяно третім особам, або підписана претендентом на призначення довідка про наявність коштів у розмірі, достатньому для відшкодування в установленому законодавством порядку фізичним чи юридичним особам збитків, завданих внаслідок провадження ними діяльності як призначеними органами з оцінки відповідності чи визнаними незалежними організаціями.

 

ОПИС
сфери призначення

_____________________________________________________________________________________
(найменування юридичної особи, що претендує на призначення)

на проведення оцінки відповідності вимогам
_____________________________________________________________________________________
(назва технічного регламенту, номер і дата прийняття нормативно-правового акта,
яким затверджено технічний регламент)

Порядковий номер

Види продукції із зазначенням категорій та/або груп продукції (якщо вони визначені в технічному регламенті) чи інших деталізованих визначень продукції

Процедури оцінки відповідності з посиланням на положення технічного регламенту чи додатки до нього, в яких визначені такі процедури

Додаткові відомості про сферу призначення, якщо це вимагається технічним регламентом

1

2

3

4

Керівник ____________________________________________________________________________
                                                                    (найменування юридичної особи, що претендує на призначення)

____________
         (підпис)

_____________________
(ініціали та прізвище)

____________
Примітки:

 
1. У разі розширення сфери призначення в описі сфери призначення згідно з відповідним технічним регламентом повинна бути охоплена вся сфера призначення з урахуванням її заявленого розширення.

2. Підпис керівника юридичної особи, що претендує на призначення, ставиться на кожній сторінці.

 

ДОВІДКА
про досвід виконання робіт з оцінки відповідності продукції за останні три роки

Види продукції із зазначенням категорій та/або груп продукції чи інших деталізованих визначень продукції

Інформація про заявника, чия продукція була оцінена

Роботи з оцінки відповідності

Період проведення робіт

вид робіт

номер та дата виданого документа про відповідність

1

2

3

4

5

Керівник _____________________________________________________________________________
                                                            (найменування юридичної особи, що претендує на призначення)

____________
         (підпис)

_____________________
(ініціали та прізвище)

____________
Примітки: 1. У колонці 1 зазначаються відомості про види продукції із зазначенням категорій та/або груп продукції чи інших деталізованих визначень продукції, яку орган з оцінки відповідності оцінював.

2. У колонці 2 зазначаються відомості про заявників, чия продукція була оцінена. Зазначається повне найменування підприємства, установи, організації або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи - підприємця та їх місцезнаходження (поштовий індекс, область, район, населений пункт, район населеного пункту (за наявності), вулиця, номер будинку, корпусу (за наявності), офісу/квартири (за наявності), телефону).

3. У колонці 3 зазначаються відомості про види робіт, які були виконані органом з оцінки відповідності (сертифікація, випробування, інспектування тощо).

4. У колонці 4 зазначаються відомості про документи про відповідність, які були видані за результатами виконаних робіт з оцінки відповідності. Зазначається найменування виданого документа, його реєстраційний номер та дата (число, місяць, рік).

5. У колонці 5 зазначаються відомості про період, протягом якого виконано роботи з оцінки відповідності. Зазначається дата (число, місяць, рік) початку та завершення виконання робіт з оцінки відповідності.

 

ДОВІДКА
про досвід виконання робіт з оцінки відповідності (атестації) технології виконання нерознімних з'єднань, персоналу, який виконує нерознімні з'єднання, та/або персоналу, який здійснює неруйнівний контроль, протягом останніх трьох років

Види продукції із зазначенням категорій та/або груп продукції чи інших деталізованих визначень продукції, стосовно якої орган з оцінки відповідності проводив оцінку відповідності (атестацію)

Інформація про заявника, чиї технології виконання нерознімних з'єднань, персонал були оцінені (атестовані)

Роботи з оцінки відповідності (атестації)

Період проведення робіт

вид робіт

номер та дата виданого документа про відповідність (атестацію)

1

2

3

4

5

Керівник _____________________________________________________________________________
                                                           (найменування юридичної особи, що претендує на призначення)

____________
         (підпис)

_____________________
(ініціали та прізвище)

____________
Примітки: 1. У колонці 1 зазначаються відомості про види продукції із зазначенням категорій та/або груп продукції чи інших деталізованих визначень продукції, стосовно якої орган з оцінки відповідності проводив оцінку відповідності (атестацію) технологій виконання нерознімних з'єднань, або категорії персоналу, який виконує нерознімні з'єднання та/або здійснює неруйнівний контроль, стосовно якого орган з оцінки відповідності проводив оцінку відповідності (атестацію).

2. У колонці 2 зазначаються відомості про заявників, чиї технології виконання нерознімних з'єднань, персонал були оцінені (атестовані). Зазначається повне найменування підприємства, установи, організації або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи - підприємця та їх місцезнаходження (поштовий індекс, область, район, населений пункт, район населеного пункту (за наявності), вулиця, номер будинку, корпусу (за наявності), офісу/квартири (за наявності), телефону).

3. У колонці 3 зазначаються відомості про види робіт, які були виконані органом з оцінки відповідності (оцінка відповідності (атестація) технології виконання нерознімних з'єднань, персоналу, який виконує нерознімні з'єднання, персоналу, який здійснює неруйнівний контроль, тощо).

4. У колонці 4 зазначаються відомості про документи про відповідність, які були видані за результатами проведених робіт з оцінки відповідності (атестації). Зазначається найменування виданого документа, його реєстраційний номер та дата (число, місяць, рік).

5. У колонці 5 зазначаються відомості про період, протягом якого виконано роботи з оцінки відповідності (атестації). Зазначається дата (число, місяць, рік) початку та завершення виконання робіт з оцінки відповідності (атестації).

 

ВІДОМОСТІ
про кваліфікацію персоналу органу з оцінки відповідності

Прізвище, ім'я та по батькові

Займана посада

Освіта, назва навчального закладу, фах, рік закінчення навчального закладу

Інформація про підвищення кваліфікації (напрям підвищення кваліфікації та документ, отриманий за результатами підвищення кваліфікації)

Досвід виконання робіт з оцінки відповідності, роки

1

2

3

4

5

Керівник _____________________________________________________________________________
                                                            (найменування юридичної особи, що претендує на призначення)

____________
         (підпис)

_____________________
(ініціали та прізвище)

 

ДОВІДКА
з інформацією про власні акредитовані випробувальні лабораторії

Назва випробувальної лабораторії

Місцезнаходження випробувальної лабораторії

Номер атестата про акредитацію випробувальної лабораторії

Строк дії атестата про акредитацію випробувальної лабораторії

Сфера акредитації випробувальної лабораторії

Види випробувань, які проводить випробувальна лабораторія

Статус випробувальної лабораторії

1

2

3

4

5

6

7

Керівник ________________________________________________________________________________________________________________
                                                                                                     (найменування юридичної особи, що претендує на призначення)

____________
        (підпис)

_____________________
(ініціали та прізвище)

____________
Примітки: 1. У колонці 2 зазначаються відомості про місцезнаходження акредитованої лабораторії (поштовий індекс, область, район, населений пункт, район населеного пункту (за наявності), вулиця, номер будинку, корпусу (за наявності), телефону).

2. У колонці 7 зазначаються відомості про статус випробувальної лабораторії (є структурним підрозділом органу з оцінки відповідності чи окремою юридичною особою з не менш як 50 відсотками статутного капіталу, який належить органу з оцінки відповідності).

 

  

Міністерство економічного розвитку і торгівлі України

РІШЕННЯ
про призначення органу з оцінки відповідності на проведення оцінки відповідності вимогам відповідного технічного регламенту

Міністерство економічного розвитку і торгівлі України засвідчує, що _____________________________________________________________________________________
                                (найменування призначеного органу з оцінки відповідності і його місцезнаходження)
наказом від ___ _________ 20__ р. N _____ призначено органом з оцінки відповідності на проведення оцінки відповідності вимогам
_____________________________________________________________________________________
                                         (назва технічного регламенту, дата прийняття та номер нормативно-правового акта,
                                                                              яким затверджено технічний регламент)
і йому присвоєно ідентифікаційний номер _____.

Сфера призначення на ____ арк. наведена в додатку до цього рішення та є його невід'ємною частиною.

Міністр

___________
(підпис)

_______________
  (ініціали, прізвище)

"___" __________ 20__ р.

 

СФЕРА ПРИЗНАЧЕННЯ
органу з оцінки відповідності на проведення оцінки відповідності

вимогам
_____________________________________________________________________________________
(назва технічного регламенту, дата прийняття та номер нормативно-правового
акта, яким затверджено технічний регламент)

_____________________________________________________________________________________
(найменування призначеного органу з оцінки відповідності)

Порядковий номер

Види продукції із зазначенням категорій та/або груп продукції (якщо вони визначені в технічному регламенті) чи інших деталізованих визначень продукції

Процедури оцінки відповідності з посиланням на положення технічного регламенту чи додатки до нього, в яких визначені ці процедури

Додаткові відомості про сферу призначення, якщо це вимагається технічним регламентом

1

2

3

4

________________________________
(найменування посади керівника
структурного підрозділу Мінекономрозвитку,
на який покладено функції у сфері
технічного регулювання)

___________
(підпис)

_________________
(ініціали та прізвище)

____________
Примітки: 1. У разі розширення/обмеження сфери призначення в описі сфери призначення згідно з відповідним технічним регламентом охоплюється вся сфера призначення з урахуванням її заявленого розширення/обмеження.

2. Підпис керівника структурного підрозділу Мінекономрозвитку, на який покладено функції у сфері технічного регулювання, ставиться на кожній сторінці.

 

  

Міністерство економічного розвитку і торгівлі України

РІШЕННЯ
про призначення визнаної незалежної організації на проведення оцінки відповідності технології виконання нерознімних з'єднань, персоналу, який виконує нерознімні з'єднання, та/або персоналу, який здійснює неруйнівний контроль, згідно з технічним регламентом щодо обладнання, що працює під тиском

Міністерство економічного розвитку і торгівлі України засвідчує, що _____________________________________________________________________________________
                                    (найменування призначеної визнаної незалежної організації і її місцезнаходження)
наказом від ___ _________ 20__ р. N _____ призначено визнаною незалежною організацію на проведення оцінки відповідності технології виконання нерознімних з'єднань, персоналу, який виконує нерознімні з'єднання, та/або персоналу, який здійснює неруйнівний контроль, згідно з
                                                                                        (необхідне підкреслити)
_____________________________________________________________________________________.
                                       (назва технічного регламенту, дата прийняття та номер нормативно-правового
                                                                          акта, яким затверджено технічний регламент)

Сфера призначення на ____ арк. наведена в додатку до цього рішення та є його невід'ємною частиною.

Міністр

___________
(підпис)

_______________
(ініціали та прізвище)

"___" __________ 20__ р.

 

СФЕРА ПРИЗНАЧЕННЯ

                           визнаної незалежної організації на проведення оцінки відповідності
                         технології виконання нерознімних з'єднань, персоналу, який виконує
                          нерознімні з'єднання, та/або персоналу, який здійснює неруйнівний
                                                                      контроль, згідно з
_____________________________________________________________________________________
                                           (назва технічного регламенту, дата прийняття та номер нормативно-правового
                                                                             акта, яким затверджено технічний регламент)
_____________________________________________________________________________________
                                                        (найменування призначеної визнаної незалежної організації)

Порядковий номер

Види продукції із зазначенням категорій та/або груп продукції (якщо вони визначені в технічному регламенті) чи інших деталізованих визначень продукції

Процедури оцінки відповідності з посиланням на положення технічного регламенту чи додатки до нього, в яких визначені такі процедури

Додаткові відомості про сферу призначення, якщо це вимагається технічним регламентом

1

2

3

4

_________________________
(найменування посади керівника
структурного підрозділу
Мінекономрозвитку, на який покладено
функції у сфері технічного регулювання)

___________
(підпис)

__________________
(ініціали та прізвище)

____________
Примітки: 1. У разі розширення/обмеження сфери призначення в описі сфери призначення згідно з технічним регламентом щодо обладнання, що працює під тиском, охоплюється вся сфера призначення з урахуванням її заявленого розширення/обмеження.

2. Підпис керівника структурного підрозділу Мінекономрозвитку, на який покладено функції у сфері технічного регулювання, ставиться на кожній сторінці.

 

ЗАЯВА
про переоформлення рішення про призначення

_____________________________________________________________________________________
                         (найменування призначеного органу з оцінки відповідності або визнаної незалежної організації)

_____________________________________________________________________________________
                        (місцезнаходження, номер телефону, телефаксу, адреса електронної пошти, код згідно з Єдиним 
                         державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань)

в особі ______________________________________________________________________________,
                                                                                 (прізвище, ім'я, по батькові та посада)
який діє на підставі статуту (положення) юридичної особи, просить переоформити рішення про призначення _________________________________________________________________________,
                                                                                                        (назва рішення про призначення)
видане згідно з наказом Мінекономрозвитку від "___" ________ 20__ р. N ___ "_______________________" у зв'язку із зміною найменування/місцезнаходження.
                    (назва наказу)                                                                           (необхідне підкреслити)

Найменування/місцезнаходження змінено з ________________________________________________
              (необхідне підкреслити)                                                              (попереднє найменування/місцезнаходження)
на __________________________________________________________________________________.
                                                                            (нове найменування/місцезнаходження)

Додаток: рішення про призначення на ____ арк.

______________
           (підпис)

 

__________________________
(ініціали, прізвище керівника
призначеного органу з оцінки
відповідності або визнаної незалежної
рганізації)

"___" __________ 20__ р.

 

ЗАЯВА
про видачу дубліката рішення про призначення

_____________________________________________________________________________________
                         (найменування призначеного органу з оцінки відповідності або визнаної незалежної організації)

_____________________________________________________________________________________
                         (місцезнаходження, номер телефону, телефаксу, адреса електронної пошти, код згідно з Єдиним
                           державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань)

в особі ______________________________________________________________________________,
                                                                                   (прізвище, ім'я, по батькові та посада)
який діє на підставі статуту (положення) юридичної особи, просить видати дублікат рішення про призначення _________________________________________________________________________,
                                                                                                 (назва рішення про призначення)
виданого згідно з наказом Мінекономрозвитку від "___" ________ 20__ р. N ___ "_______________________" у зв'язку із втратою/пошкодженням.
                    (назва наказу)                                                (необхідне підкреслити)

Додаток: рішення про призначення на ___ арк. (подається у разі пошкодження)

______________
          (підпис)

 

_______________________
(ініціали, прізвище керівника
призначеного органу з оцінки
відповідності або визнаної незалежної
організації)

"___" __________ 20__ р.

 

ЗАЯВА
про розширення сфери призначення

_____________________________________________________________________________________
                        (найменування призначеного органу з оцінки відповідності або визнаної незалежної організації)

_____________________________________________________________________________________
                       (місцезнаходження, номер телефону, телефаксу, адреса електронної пошти, код згідно з Єдиним
                          державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань)

в особі ______________________________________________________________________________,
                                                                                 (прізвище, ім'я, по батькові та посада)
який діє на підставі статуту (положення) юридичної особи, просить розширити його сферу призначення згідно з __________________________________________________________________,
                                                                                                         (назва технічного регламенту, дата та
____________________________________________________________________________________,
                                номер прийняття нормативно-правового акта, яким затверджено технічний регламент)
яка є невід'ємним додатком до рішення про призначення _____________________________________________________________, виданого згідно з наказом
                                                      (назва рішення про призначення)
Мінекономрозвитку від "___" ________ 20__ р. N _____ "__________________________".
                                                                                                                                                      (назва наказу)

Додаток:

1. Рішення про призначення на ___ арк.
2. Опис заявленої сфери призначення на ___ арк.
3. Копія атестата про акредитацію на ___ арк.
4. Копія статуту (положення) юридичної особи на ___ арк.
5. Відомості про кваліфікацію персоналу органу з оцінки відповідності на ___ арк.
6. Довідка з інформацією про власні акредитовані випробувальні лабораторії для проведення випробувань продукції в межах заявленої сфери розширення на ___ арк.
7. Копії угод, укладених органом з оцінки відповідності з іншими акредитованими випробувальними лабораторіями для проведення видів випробувань у межах заявленої сфери розширення, на ___ арк.

______________
          (підпис)

 

_______________________
(ініціали, прізвище керівника
призначеного органу з оцінки
відповідності або визнаної
незалежної організації)

"___" __________ 20__ р.

____________
Примітка. Документи, які зазначені у пунктах 6 і 7, не надаються визнаною незалежною організацією.

 

ЗАЯВА
про обмеження сфери призначення

_____________________________________________________________________________________
                        (найменування призначеного органу з оцінки відповідності або визнаної незалежної організації)

_____________________________________________________________________________________
                       (місцезнаходження, номер телефону, телефаксу, адреса електронної пошти, код згідно з Єдиним
                        державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань)

в особі ______________________________________________________________________________,
                                                                              (прізвище, ім'я, по батькові та посада)
який діє на підставі статуту (положення) юридичної особи, просить обмежити сферу його призначення згідно з ___________________________________________________________________
                                                                                                (назва технічного регламенту, номер
_____________________________________________________________________________________,
                                і дата прийняття нормативно-правового акта, яким затверджено технічний регламент)
яка є невід'ємним додатком до рішення про призначення ____________________________________,
                                                                                                                                                     (назва рішення про призначення)
виданого згідно з наказом Мінекономрозвитку від "___" ________ 20__ р. N ___ "________________________", в частині ______________________________________.
                       (назва наказу)                                                 (перелік видів продукції та/або процедур оцінки
                                                                                                       відповідності, стосовно яких пропонується
                                                                                                              обмежити сферу призначення)

Додаток: рішення про призначення на ___ арк.

______________
          (підпис)

 

_______________________
(ініціали, прізвище керівника
призначеного органу з оцінки
відповідності або визнаної незалежної
організації)

"___" __________ 20__ р.

 

ЗАЯВА
про тимчасове припинення дії рішення про призначення

_____________________________________________________________________________________
                       (найменування призначеного органу з оцінки відповідності або визнаної незалежної організації)

_____________________________________________________________________________________
                      (місцезнаходження, номер телефону, телефаксу, адреса електронної пошти, код згідно з Єдиним
                        державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань)

в особі ______________________________________________________________________________,
                                                                                        (прізвище, ім'я, по батькові та посада)
який діє на підставі статуту (положення) юридичної особи, просить тимчасово припинити дію рішення про призначення ______________________________________________________________,
                                                                                                                   (назва рішення про призначення)
виданого згідно з наказом Мінекономрозвитку від "___" ________ 20__ р. N ___ "__________________________________________________", стосовно всієї сфери призначення або
                                                  (назва наказу)                                                                                                     (необхідне підкреслити)
окремих видів продукції та/або процедур оцінки відповідності ________________________________
                                                                                                                                                                           (перелік видів
_____________________________________________________________________________________.
                            продукції та/або процедур оцінки відповідності, стосовно яких пропонується тимчасово
                                                                          припинити дію рішення про призначення)

______________
             (підпис)

 

_______________________
(ініціали, прізвище керівника
призначеного органу з оцінки
відповідності та/або визнаної незалежної
організації)

"___" __________ 20__ р.

 

ЗАЯВА
про анулювання рішення про призначення

_____________________________________________________________________________________
                       (найменування призначеного органу з оцінки відповідності або визнаної незалежної організації)

_____________________________________________________________________________________
                        (місцезнаходження, номер телефону, телефаксу, адреса електронної пошти, код згідно з Єдиним
                         державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань)

в особі ______________________________________________________________________________,
                                                                                       (прізвище, ім'я, по батькові та посада)
який діє на підставі статуту (положення) юридичної особи, просить анулювати рішення про призначення _________________________________________________________________________,
                                                                                               (найменування рішення про призначення)
видане згідно з наказом Мінекономрозвитку від "___" _____________ 20__ р. N ____ "____________________________".
                         (назва наказу)

______________
             (підпис)

 

_______________________
(ініціали, прізвище керівника
призначеного органу з оцінки
відповідності або визнаної незалежної
організації)

"___" __________ 20__ р.

 

ПЕРЕЛІК
постанов Кабінету Міністрів України, що втратили чинність

1. Постанова Кабінету Міністрів України від 24 січня 2007 р. N 59 "Про затвердження Порядку здійснення процедури призначення органів з оцінки відповідності продукції, процесів і послуг вимогам технічних регламентів" (Офіційний вісник України, 2007 р., N 6, ст. 223).

2. Пункт 3 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 18 червня 2012 р. N 708 "Про затвердження Правил підготовки проектів технічних регламентів, розроблених на основі актів законодавства Європейського Союзу, які затверджуються Кабінетом Міністрів України" (Офіційний вісник України, 2012 р., N 59, ст. 2370).

3. Постанова Кабінету Міністрів України від 25 липня 2012 р. N 664 "Про внесення змін до Порядку здійснення процедури призначення органів з оцінки відповідності продукції, процесів і послуг вимогам технічних регламентів" (Офіційний вісник України, 2012 р., N 56, ст. 2243).

____________


Назад 


ПРОДУКЦІЯ ТА ПОСЛУГИ

СУПРОВІД ПРОДУКТІВ

 СИСТЕМИ

ПОСИЛАННЯ

КЛІЄНТИ

ДОПОМОГА

Сторінка "ЛЕОНОРМ" на facebook

  БД «Електронний Реєстр Технічних регламентів України Нова БД "Нормативно-правові документи ветеринарної медицини"   http://www.germiona.com.ua/  
 

 

Copyright © 2004-2023, ЛЕОНОРМ.