Головна сторінка бізнес-порталу "Леонорм"

LeoMetr 2

Увага! З 24.03.2023 р. в НІЦ "ЛЕОНОРМ" орієнтовна вартість 1 сторінки паперової офіційної копії стандарту складає 46 грн.

КОНТАКТИ НОВИНИ РЕЄСТРАЦІЯ МАГАЗИН НОРМАТИВНІ АКТИ ПОШУК (RUS)
 Набирає чинності через шість місяців з дня припинення або скасування воєнного стану в Україні

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 31 жовтня 2022 р. № 1222
Київ

Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 3 жовтня 2018 р. № 804 і від 27 лютого 2019 р. № 152

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Внести до постанов Кабінету Міністрів України від 3 жовтня 2018 р. № 804 “Про затвердження Технічного регламенту щодо встановлення системи для визначення вимог з екодизайну енергоспоживчих продуктів” (Офіційний вісник України, 2018 р., № 80, ст. 2678) і від 27 лютого 2019 р. № 152 “Про затвердження Технічного регламенту щодо вимог до екодизайну для малих, середніх та великих силових трансформаторів” (Офіційний вісник України, 2019 р., № 21, ст. 726) зміни, що додаються.

2. Ця постанова набирає чинності через шість місяців з дня припинення або скасування воєнного стану в Україні.

Прем'єр-міністр України

Д. ШМИГАЛЬ

Інд. 21

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 31 жовтня 2022 р. № 1222

ЗМІНИ,
що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України від 3 жовтня 2018 р. № 804 і від 27 лютого 2019 р. № 152

1. У постанові Кабінету Міністрів України від 3 жовтня 2018 р. № 804:

1) у назві та пункті 1 постанови слова “енергоспоживчих продуктів” замінити словами “енергоспоживчої продукції”;

2) у Технічному регламенті щодо встановлення системи для визначення вимог з екодизайну енергоспоживчих продуктів, затвердженому зазначеною постановою:

у назві Технічного регламенту слова “енергоспоживчих продуктів” замінити словами “енергоспоживчої продукції”;

абзац другий пункту 8 викласти в такій редакції:

“забезпечує відповідність продукції, введеної в обіг або в експлуатацію, вимогам цього Технічного регламенту, відповідного технічного регламенту щодо встановлення вимог до екодизайну за типами продукції та застосованим заходам щодо впровадження;”;

пункт 13 викласти в такій редакції:

“13. Інформація, передбачена пунктом 30 цього Технічного регламенту та частиною другою додатка 1, зазначається відповідно до законодавства про мови та може бути також наведена однією чи кількома іноземними мовами.

Зазначена інформація може наводитися за допомогою гармонізованих символів, визнаних кодів або аналогічних засобів з урахуванням типу користувача продукції та характеру інформації, яку необхідно надати.”;

пункт 17 викласти в такій редакції:

“17. У разі коли органом державного ринкового нагляду встановлено, що продукція, на яку нанесено знак відповідності технічним регламентам і яка відповідає своєму призначенню, не відповідає вимогам цього Технічного регламенту чи відповідних технічних регламентів щодо встановлення вимог до екодизайну за типами продукції, зазначений орган невідкладно вимагає від виробника або його уповноваженого представника вжити протягом визначеного строку заходів до приведення такої продукції у відповідність з установленими вимогами та/або правилами застосування і нанесення знака відповідності технічним регламентам, установленим законодавством, та усунення порушень вимог, установлених законодавством про державний ринковий нагляд.

Якщо органом державного ринкового нагляду виявлено, що продукція не відповідає встановленим вимогам та одночасно становить серйозний ризик, такий орган відповідно до Методики вжиття обмежувальних (корегувальних) заходів, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 26 грудня 2011 р. № 1407 (Офіційний вісник України, 2012 р., № 11, ст. 402), невідкладно вимагає від відповідного суб'єкта господарювання вилучити зазначену продукцію з обігу та/або відкликати її чи забороняє надання такої продукції на ринку.

Заходи, що вживаються органом державного ринкового нагляду, повинні бути пропорційними рівню загрози відповідної продукції суспільним інтересам.

Якщо невідповідність продукції зберігається, орган державного ринкового нагляду вживає заходів до обмеження чи заборони надання на ринку та/або введення в експлуатацію відповідної продукції або переконується, що продукцію вилучено з ринку.”;

у пункті 22:

після абзацу першого доповнити пункт новим абзацом такого змісту:

“У разі наявності в органу державного ринкового нагляду достатніх підстав вважати, що продукція не відповідає вимогам цього Технічного регламенту чи відповідних технічних регламентів щодо встановлення вимог до екодизайну за типами продукції, орган державного ринкового нагляду повинен забезпечити проведення експертизи (випробувань) такої продукції відповідно до статті 27 Закону України “Про державний ринковий нагляд і контроль нехарчової продукції”. Якщо результати такої експертизи (випробувань) продукції підтверджують, що продукція не відповідає вимогам цього Технічного регламенту чи відповідних технічних регламентів щодо встановлення вимог до екодизайну за типами продукції, орган державного ринкового нагляду невідкладно оприлюднює інформацію про виявлену невідповідність такої продукції та вимагає від відповідного суб’єкта господарювання вжити протягом визначеного строку заходів до приведення такої продукції у відповідність з установленими вимогами.”.

У зв’язку з цим абзаци другий і третій вважати відповідно абзацами третім і четвертим;

в абзацах третьому і четвертому слово “спроектовано” замінити словом “розроблено”;

у тексті Технічного регламенту слова “енергоспоживчий продукт” в усіх відмінках і формах числа замінити словами “енергоспоживча продукція” у відповідному відмінку і числі.

2. У Технічному регламенті щодо вимог до екодизайну для малих, середніх та великих силових трансформаторів, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 27 лютого 2019 р. № 152:

1) пункти 1 і 2 викласти в такій редакції:

“1. Цей Технічний регламент установлює вимоги до екодизайну для введення в обіг або експлуатацію силових трансформаторів (далі - трансформатори) мінімальною номінальною потужністю 1 кВ•А, що використовуються в мережах передачі і розподілу електроенергії з частотою 50 Гц або для промислового застосування.

Цей Технічний регламент розроблено на основі Регламенту Комісії (ЄС) № 548/2014 від 21 травня 2014 р., що доповнює Директиву 2009/125/ЄС Європейського Парламенту та Ради стосовно вимог щодо екодизайну для силових трансформаторів.

Середні та великі силові трансформатори незалежно від того, коли вони були вперше введені в обіг або експлуатацію, підлягають повторній оцінці відповідності та повинні відповідати вимогам цього Технічного регламенту, якщо до них застосовуються такі операції:

заміна сердечника або його частини;

заміна однієї чи кількох повних обмоток.

2. Дія цього Технічного регламенту не поширюється на такі трансформатори:

вимірювальні трансформатори, спеціально розроблені для передавання інформаційних сигналів до вимірювальних інструментів, лічильників, захисних та регулювальних пристроїв або подібних апаратів;

трансформатори, спеціально розроблені та призначені для забезпечення живлення постійним струмом електронних або випрямних навантажень, крім трансформаторів, які призначені для забезпечення живлення змінним струмом від джерел постійного струму, такі як трансформатори для вітрогенераторів (вітрових турбін) і фотогальванічних систем, або трансформаторів, призначених для передачі та розподілу постійного струму;

трансформатори, спеціально розроблені для безпосереднього підключення до електропечей;

трансформатори, спеціально розроблені для встановлення на стаціонарних або плавучих прибережних платформах, прибережних вітрових турбінах, а також на борту кораблів та усіх видів суден;

трансформатори, спеціально розроблені для обмеженого у часі використання, коли нормальне живлення переривається через незаплановану подію (таку як припинення енергопостачання) або ремонт станції, але не для довготривалого оновлення наявної підстанції;

трансформатори (з окремими або автоматично під’єднаними обмотками), під’єднані до контактної мережі постійного чи змінного струму безпосередньо або через інвертор, що використовуються в стаціонарних спорудах на залізниці;

трансформатори для заземлення чи замикання на землю, спеціально розроблені для підключення до енергетичної системи з метою надання нейтралі під час заземлення системи безпосередньо чи через повний опір;

тягові трансформатори, спеціально розроблені для встановлення на залізничному рухомому складі, під’єднані до контактної мережі постійного чи змінного струму безпосередньо або через інвертор і призначені для спеціального використання у стаціонарних спорудах на залізниці;

пускові трансформатори, спеціально розроблені для запуску трифазних індукційних моторів з метою усунення падіння напруги постачання, які залишаються знеструмленими під час нормального функціонування;

випробувальні трансформатори, спеціально розроблені для використання в електричному колі з метою вироблення необхідних рівнів напруги або струму для проведення випробувань електричного обладнання;

зварювальні трансформатори, спеціально розроблені для використання в установках дугового зварювання або установках зварювання опорами;

трансформатори, спеціально розроблені для вибухозахищеного застосування та підземних гірничодобувних робіт;

трансформатори, спеціально розроблені для застосування у глибоководному (зануреному) середовищі;

розділові трансформатори від низького до середнього рівня напруги, потужністю до 5 МВА, які використовуються як розділові трансформатори, що перетворюють напругу мережі, розміщуються на стику між двома рівнями напруги двох мереж середнього рівня напруги і повинні витримувати аварійне перевантаження;

середні і великі силові трансформатори, спеціально призначені для підвищення безпеки ядерних установок;

трифазні середні силові трансформатори з номінальною потужністю, нижчою за 5 кВ•А;

за винятком вимог, викладених в абзацах другому, третьому і п’ятому розділу 4 додатка 1 до цього Технічного регламенту.”;

2) у пункті 3:

абзац другий викласти в такій редакції:

“великий силовий трансформатор - силовий трансформатор, хоча б одна обмотка якого має номінальну потужність, вищу за 3150 кВ•А, або рівень вищої напруги для обладнання, який перевищує 36 кВ;”;

абзаци чотирнадцятий і п’ятнадцятий викласти в такій редакції:

“середній силовий трансформатор - силовий трансформатор, усі обмотки якого мають номінальну потужність, що не перевищує або дорівнює 3150 кВ•А, і рівень вищої напруги для обладнання, який вищий за 1,1 кВ, але нижчий за 36 кВ;

середній силовий трансформатор, установлений на опорах повітряних ліній електропередачі, - силовий трансформатор з номінальною потужністю до 400 кВ•А, придатний для зовнішнього застосування і спеціально призначений для встановлення на опорах повітряних ліній електропередачі;”;

після абзацу сімнадцятого доповнити пункт абзацами такого змісту:

“заявлене значення - значення, наведене у технічній документації відповідно до пункту 3 додатка 3 до Технічного регламенту щодо встановлення системи для визначення вимог з екодизайну енергоспоживчої продукції, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 3 жовтня 2018 р. № 804 (Офіційний вісник України, 2018 р., № 80, ст. 2678), і (у відповідних випадках) значення, які використовуються для розрахунку таких значень;

трансформатор подвійної напруги - трансформатор з однією або кількома обмотками, для яких доступні дві напруги, що забезпечує функціонування та постачання номінальної потужності за будь-якого з двох значень напруги;

випробування із залученням свідків - активне спостереження іншою стороною за фізичними випробуваннями продукту, що підлягає дослідженню, для визнання достовірності випробування та його результатів, що може передбачати складення висновків про відповідність методів випробувань і розрахунків застосовним стандартам і вимогам законодавства;

заводські контрольні випробування - випробування продукту, замовлене споживачем із залученням свідків, з метою перевірки повноти відповідності продукту договірним вимогам до його прийняття чи введення в експлуатацію;

еквівалентна модель - модель з такими самими технічними характеристиками як й інша модель, що вводиться в обіг або в експлуатацію тим самим виробником або імпортером під іншим ідентифікатором моделі;

ідентифікатор моделі - код (як правило, літерно-цифровий), який вирізняє конкретну модель продукту з-поміж інших моделей під тією самою торговельною маркою або під тим самим найменуванням виробника чи імпортера.”.

У зв’язку з цим абзац вісімнадцятий вважати абзацом двадцять четвертим;

в абзаці двадцять четвертому слова “енергоспоживчих продуктів” замінити словами “енергоспоживчої продукції”, а слова і цифри “(Офіційний вісник України, 2018 р., № 80, ст. 2678)” виключити;

3) пункт 6 викласти в такій редакції:

“6. Оцінка відповідності трансформаторів вимогам цього Технічного регламенту здійснюється шляхом застосування процедури внутрішнього контролю дизайну або процедури системи управління для оцінки відповідності, наведених відповідно у додатках 3 і 4 до Технічного регламенту щодо встановлення системи для визначення вимог з екодизайну енергоспоживчої продукції, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 3 жовтня 2018 р. № 804.

Для цілей оцінки відповідності технічна документація повинна містити копію інформації про продукцію, наданої відповідно до розділу 4 додатка 1 до цього Технічного регламенту, а також відомості та результати розрахунків, зазначені в додатку 2 до цього Технічного регламенту.

Якщо інформацію, включену до технічної документації для певної моделі, було одержано з моделі, яка має ті самі технічні характеристики, що стосуються наданої технічної інформації, але виготовленої іншим виробником, або шляхом розрахунку на основі проекту, або екстраполяції з іншої моделі того самого чи іншого виробника, або обох, технічна документація повинна включати такий розрахунок, оцінку, здійснену виробником для перевірки точності здійсненого розрахунку, та у разі потреби декларацію ідентичності моделей різних виробників.

Технічна документація повинна включати перелік усіх еквівалентних моделей, включно з ідентифікаторами моделі.”;

4) після розділу “Орієнтовні еталонні показники найбільш ефективних трансформаторів” доповнити Технічний регламент розділом такого змісту:

Виняток

8-1. Виробник, імпортер або уповноважений представник не повинні вводити в обіг продукцію, розроблену з метою її випробовування (наприклад, шляхом розпізнавання умов випробувань або випробувального циклу), а також щоб реагувати особливим чином, шляхом автоматичної зміни своїх технічних характеристик під час випробування з метою досягнення більш сприятливого рівня будь-яких параметрів, заявлених виробником, імпортером або уповноваженим представником у технічній документації чи включених до поданої документації.”;

5) у додатках до Технічного регламенту:

додатки 1-3 викласти в такій редакції:

“Додаток 1
до Технічного регламенту
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 31 жовтня 2022 р. № 1222)

ВИМОГИ
до екодизайну трансформаторів

1. Мінімальні вимоги до енергоефективності або коефіцієнта корисної дії середніх силових трансформаторів

Середні силові трансформатори повинні відповідати значенням максимально дозволених втрат короткого замикання та втрат холостого ходу або максимального коефіцієнта корисної дії (РЕІ), наведеним в таблицях 1-5 цього додатка, крім середніх силових трансформаторів, установлених на опорах повітряних ліній електропередачі, що повинні відповідати значенням максимально дозволених втрат короткого замикання (під навантаженням) і втрат холостого ходу, які визначені в таблиці 6 цього додатка.

З дати застосування вимог рівня 2, у разі коли індивідуальна заміна наявного середнього силового трансформатора призведе до непропорційних витрат на його встановлення, у виняткових випадках, може застосовуватися замінний трансформатор, що відповідає вимогам рівня 1 для заданої номінальної потужності.

У такому разі витрати на встановлення вважаються непропорційними, якщо витрати на заміну всієї підстанції, в якій розміщений трансформатор, та/або на придбання чи оренду додаткової площі перевищують чисту поточну вартість додатково уникнутих втрат на електроенергію (не враховуючи тарифи, податки та збори) за рахунок заміни трансформатора на такий, що відповідає вимогам рівня 2, протягом його нормального очікуваного строку служби. Чиста поточна вартість розраховується на основі капіталізованих значень втрат з використанням загальноприйнятих соціальних ставок дисконтування.

У такому разі виробник, імпортер або уповноважений представник повинні включити до технічної документації замінного трансформатора таку інформацію:

адреса та контактні дані замовника заміни трансформатора;

станція, на якій повинен бути замінений трансформатор. Зазначена станція повинна однозначно ідентифікуватися за конкретним місцем розташування або за конкретним типом установки (наприклад, модель станції чи приміщення);

технічне та/або економічне обґрунтування непропорційності витрат на встановлення трансформатора, що відповідає вимогам рівня 2, порівняно з установленням трансформатора, що відповідає вимогам рівня 1. Якщо трансформатор (трансформатори) був замовлений за результатами тендеру, повинна надаватися вся необхідна інформація щодо аналізу пропозицій та рішення про перемогу у торгах.

У зазначених випадках виробник, імпортер або уповноважений представник повідомляє органам державного ринкового нагляду про заміну трансформатора.

1.1. Вимоги до трифазних середніх силових трансформаторів з номінальною потужністю  3150 кВА

Таблиця 1

Максимальні втрати короткого замикання і втрати холостого ходу (у Вт) для трифазних рідинних середніх силових трансформаторів з однією обмоткою Um  24 кВ та іншою обмоткою Um  3,6 кВ

Номінальна потужність (кВА)

Рівень 1
(через два роки з дати набрання чинності Технічним регламентом)

Рівень 2
(через чотири роки з дати набрання чинності Технічним регламентом)

максимальні втрати короткого замикання* (під час роботи під навантаженням) (Pk), Вт

максимальні втрати холостого ходу* (Po), Вт

максимальні втрати короткого замикання* (під час роботи під навантаженням) (Pk), Вт

максимальні втрати холостого ходу* (Po), Вт

 25

Ck (900)

Ao (70)

Ak (600)

Ao - 10 % (63)

50

Ck (1100)

Ao (90)

Ak (750)

Ao - 10 % (81)

100

Ck (1750)

Ao (145)

Ak (1250)

Ao - 10 % (130)

160

Ck (2350)

Ao (210)

Ak (1750)

Ao - 10 % (189)

250

Ck (3250)

Ao (300)

Ak (2350)

Ao - 10 % (270)

315

Ck (3900)

Ao (360)

Ak (2800)

Ao - 10 % (324)

400

Ck (4600)

Ao (430)

Ak (3250)

Ao - 10 % (387)

500

Ck (5500)

Ao (510)

Ak (3900)

Ao - 10 % (459)

630

Ck (6500)

Ao (600)

Ak (4600)

Ao - 10 % (540)

800

Ck (8400)

Ao (650)

Ak (6000)

Ao - 10 % (585)

1 000

Ck (10500)

Ao (770)

Ak (7600)

Ao - 10 % (693)

1 250

Bk (11000)

Ao (950)

Ak (9500)

Ao - 10 % (855)

1 600

Bk (14000)

Ao (1200)

Ak (12000)

Ao - 10 % (1080)

2 000

Bk (18000)

Ao (1450)

Ak (15000)

Ao - 10 % (1305)

2 500

Bk (22000)

Ao (1750)

Ak (18500)

Ao - 10 % (1575)

3 150

Bk (27500)

Ao (2200)

Ak (23000)

Ao - 10 % (1980)

__________
*Максимальні втрати для величин номінальної потужності (у кВА), які коливаються між номінальними величинами, наведеними в таблиці 1 цього додатка, розраховуються за допомогою лінійної інтерполяції.

Таблиця 2

Максимальні втрати короткого замикання і втрати холостого ходу (у Вт) для трифазних сухих середніх силових трансформаторів з однією обмоткою Um  24 кВ та іншою обмоткою Um  3,6 кВ

Номінальна потужність
(кВА)

Рівень 1
(через два роки з дати набрання чинності Технічним регламентом)

Рівень 2
(через чотири роки з дати набрання чинності Технічним регламентом)

максимальні втрати короткого замикання* (під час роботи під навантаженням) (Pk), Вт

максимальні втрати холостого ходу* (Po), Вт

максимальні втрати короткого замикання* (під час роботи під навантаженням) (Pk), Вт

максимальні втрати холостого ходу* (Po), Вт

 50

Bk (1700)

Ao (200)

Ak (1500)

Ao - 10 % (180)

100

Bk (2050)

Ao (280)

Ak (1800)

Ao - 10 % (252)

160

Bk (2900)

Ao (400)

Ak (2600)

Ao - 10 % (360)

250

Bk (3800)

Ao (520)

Ak (3400)

Ao - 10 % (468)

400

Bk (5500)

Ao (750)

Ak (4500)

Ao - 10 % (675)

630

Bk (7600)

Ao (1100)

Ak (7100)

Ao - 10 % (990)

800

Ak (8000)

Ao (1300)

Ak (8000)

Ao - 10 % (1170)

1 000

Ak (9000)

Ao (1550)

Ak (9000)

Ao - 10 % (1395)

1 250

Ak (11000)

Ao (1800)

Ak (11000)

Ao - 10 % (1620)

1 600

Ak (13000)

Ao (2200)

Ak (13000)

Ao - 10 % (1980)

2 000

Ak (16000)

Ao (2600)

Ak (16000)

Ao - 10 % (2340)

2 500

Ak (19000)

Ao (3100)

Ak (19000)

Ao - 10 % (2790)

3 150

Ak (22000)

Ao (3800)

Ak (22000)

Ao - 10 % (3420)

__________
* Максимальні втрати для величин номінальної потужності (у кВА), які коливаються між номінальними величинами, наведеними в таблиці 2 цього додатка, розраховуються за допомогою лінійної інтерполяції.

Таблиця 3а

Коригувальні коефіцієнти, які застосовуються до величин втрат короткого замикання і втрат холостого ходу, наведених у таблицях 1, 2 і 6 цього додатка для середніх силових трансформаторів з особливими комбінаціями напруги обмоток (з номінальною потужністю  3150 кВ•А)

Особлива комбінація напруги в одній обмотці

Втрати короткого замикання (Pk)

Втрати холостого ходу (Po)

Для рідинних (таблиця 1) і сухих трансформаторів (таблиця 2)

Коригувальний коефіцієнт відсутній

Первинна вища напруга для обладнання

Um  24 кВ

Вторинна вища напруга для обладнання

Um > 3,6 кВ

Для рідинних трансформаторів (таблиця 1)

10%

15%

Первинна вища напруга для обладнання

Um = 36 кВ

Вторинна вища напруга для обладнання

Um  3,6 кВ

Первинна вища напруга для обладнання

Um = 36 кВ

Вторинна вища напруга для обладнання

Um > 3,6 кВ

10%

15%

Для сухих трансформаторів (таблиця 2)

10%

15%

Первинна вища напруга для обладнання

Um = 36 кВ

Вторинна вища напруга для обладнання

Um  3,6 кВ

Первинна вища напруга для обладнання

Um = 36 кВ

Вторинна вища напруга для обладнання

Um > 3,6 кВ

15%

20%

Таблиця 3б

Коригувальні коефіцієнти, які застосовуються до величин втрат короткого замикання і втрат холостого ходу, наведених у таблицях 1, 2 і 6 цього додатка для середніх силових трансформаторів з подвійною напругою в одній обмотці чи в обох обмотках, що відрізняється більше ніж на 10 відсотків, і з номінальною потужністю  3150 кВ•А

Тип подвійної напруги

Еталонна напруга для застосування коригувальних коефіцієнтів

Втрати короткого замикання* (Pk)

Втрати холостого ходу* (Po)

Подвійна напруга на одній обмотці і зниженою вихідною потужністю на нижній обмотці низької напруги та максимальна доступна потужність на нижчій напрузі обмотки низької напруги обмежується 0,85 номінальної потужності, що встановлена для обмотки низької напруги за її вищої напруги

втрати розраховують на основі вищої напруги обмотки низької напруги

коригувальний коефіцієнт відсутній

коригувальний коефіцієнт відсутній

Подвійна напруга на одній обмотці іі
з зменшеною вихідною потужністю на нижчій обмотці високої напруги та максимальна доступна потужність на нижчій напрузі обмотки високої напруги обмежується 0,85 номінальної потужності, що встановлена для обмотки високої напруги за її вищої напруги

втрати розраховують на основі вищої напруги обмотки високої напруги

коригувальний коефіцієнт відсутній

коригувальний коефіцієнт відсутній

Подвійна напруга на одній обмотці та повна номінальна потужність, доступна на обох обмотках, тобто повна номінальна потужність доступна незалежно від комбінації напруг

втрати розраховують на основі вищої напруги обмотки подвійної напруги

10%

15%

Подвійна напруга на обох обмотках та номінальна потужність, доступна для всіх комбінацій обмоток, тобто обидві напруги на одній обмотці розраховані на номінальне навантаження у комбінації з однією з напруг на іншій обмотці

втрати розраховують на основі вищих напруг обох обмоток подвійної напруги

20%

20%

__________
* Втрати розраховуються на основі напруги обмотки, визначеної у другій колонці, і можуть бути збільшені на коригувальні коефіцієнти, наведені в останніх двох колонках. Незалежно від комбінації напруг обмоток втрати не можуть перевищувати значення, наведені у таблицях 1, 2 і 6 цього додатка, з урахуванням коригувальних коефіцієнтів з цієї таблиці.

1.2. Вимоги для середніх силових трансформаторів з номінальною потужністю > 3150 кВА

Таблиця 4

Мінімальні значення максимального коефіцієнта корисної дії (РЕІ) для рідинних середніх силових трансформаторів

Номінальна потужність (кВА)

Рівень 1
(через два роки з дати набрання чинності Технічним регламентом)

Рівень 2
(через чотири роки з дати набрання чинності Технічним регламентом)

Мінімальне значення максимального коефіцієнта корисної дії*, відсотків

3 150 < Sr  4 000

99,465

99,532

5 000

99,483

99,548

6 300

99,51

99,571

8 000

99,535

99,593

10 000

99,56

99,615

12 500

99,588

99,64

16 000

99,615

99,663

20 000

99,639

99,684

25 000

99,657

99,7

31 500

99,671

99,712

40 000

99,684

99,724

__________
* Мінімальне значення максимального коефіцієнта корисної дії (РЕІ) для номінальних значень кВА, які коливаються між номінальними значеннями, наведеними в таблиці 4 цього додатка, розраховується за допомогою лінійної інтерполяції.

Таблиця 5

Мінімальне значення максимального коефіцієнта корисної дії (РЕІ) для сухих середніх силових трансформаторів

Номінальна потужність (кВА)

Рівень 1
(через два роки з дати набрання чинності Технічним регламентом)

Рівень 2
(через чотири роки з дати набрання чинності Технічним регламентом)

Мінімальне значення максимального коефіцієнта корисної дії*, відсотків

3 150 < Sr  4 000

99,348

99,382

5 000

99,354

99,387

6 300

99,356

99,389

8 000

99,357

99,39

 10 000

99,357

99,39

__________
* Мінімальне значення максимального коефіцієнта корисної дії для номінальних значень кВА, які коливаються між номінальними показниками, наведеними в таблиці 5 цього додатка, розраховується за допомогою лінійної інтерполяції.

1.3. Вимоги для середніх силових трансформаторів з номінальною потужністю  3150 кВА, які мають відгалуження для перемикання під навантаженням (зокрема розподільних трансформаторів регулювання напруги)

Максимально допустимі рівні втрат короткого замикання та втрат холостого ходу, зазначені в таблицях 1 і 2 цього додатка, збільшуються на 20 відсотків для втрат холостого ходу, на 5 відсотків для втрат під навантаженням рівня 1 та на 10 відсотків для втрат холостого ходу рівня 2.

1.4. Вимоги до максимальних рівнів втрат короткого замикання і втрат холостого ходу, що застосовуються для безпосередньої заміни наявного середнього силового трансформатора, встановленого на опорах повітряних ліній електропередачі, з номінальною потужністю від 25 кВ•А до 400 кВ•А

Максимально допустимі втрати для величин номінальної потужності (у кВ•А), відмінні від тих, які наведені в таблиці 6 цього додатка, розраховуються за допомогою лінійної інтерполяції чи екстраполяції. Також застосовуються коригувальні коефіцієнти для особливих комбінацій напруг обмоток, зазначених у таблицях 3a і 3б цього додатка.

Для безпосередньої заміни наявного середнього силового трансформатора, встановленого на опорах повітряних ліній електропередачі, виробник, імпортер або уповноважений представник повинні включити до технічної документації трансформатора таку інформацію:

адреса та контактні дані замовника заміни трансформатора;

станція, на якій повинен бути замінений трансформатор. Зазначена станція повинна однозначно ідентифікуватися за конкретним місцем розташування або за конкретним типом установки (наприклад, технічний опис опори).

У зазначених випадках виробник, імпортер або уповноважений представник зобов’язаний повідомити органам державного ринкового нагляду.

До встановлення нових трансформаторів на опорах повітряних ліній електропередачі застосовуються вимоги таблиць 1 і 2 цього додатка разом з вимогами таблиць 3a і 3б цього додатка (у разі потреби).

Таблиця 6

Максимальні значення втрат короткого замикання та втрат холостого ходу (у Вт) для рідинних середніх силових трансформаторів, що встановлюються на опорах повітряних ліній електропередачі

Номінальна потужність (кВА)

Рівень 1
(через два роки з дати набрання чинності Технічним регламентом)

Рівень 2
(через чотири роки з дати набрання чинності Технічним регламентом)

максимальні втрати короткого замикання* (під час роботи під навантаженням), Вт

максимальні втрати холостого ходу*, Вт

максимальні втрати короткого замикання* (під час роботи під навантаженням), Вт

максимальні втрати холостого ходу*, Вт

25

Ck (900)

Ao (70)

Bk (725)

Ao (70)

50

Ck (1100)

Ao (90)

Bk (875)

Ao (90)

100

Ck (1750)

Ao (145)

Bk (1475)

Ao (145)

160

Ck + 32 % (3 102)

Co (300)

Ck + 32 % (3 102)

Co - 10 % (270)

200

Ck (2 750)

Co (356)

Bk (2 333)

Bo (310)

250

Ck (3 250)

Co (425)

Bk (2 750)

Bo (360)

315

Ck (3 900)

Co (520)

Bk (3 250)

Bo (440)

__________
* Максимальні допустимі втрати для номінальних значень кВА, які коливаються між значеннями таблиці 6 цього додатка, розраховуються за допомогою лінійної інтерполяції.

2. Мінімальні вимоги до енергоефективності для великих силових трансформаторів

Мінімальні вимоги до енергоефективності для великих силових трансформаторів визначені у таблицях 7-9 цього додатка.

Заміна наявного трансформатора чи встановлення нового, що відповідає застосованим мінімальним вимогам, передбаченим у таблицях 7-9 цього додатка, може призвести до непропорційних витрат. Витрати вважаються непропорційними, якщо витрати на транспортування та/або встановлення трансформатора, який відповідає вимогам рівня 2 або рівня 1 відповідно, перевищують чисту поточну вартість додатково уникнутих втрат електроенергії (не враховуючи тарифи, податки та збори) протягом нормального очікуваного строку служби трансформатора. Таку чисту поточну вартість розраховують на основі капіталізованих значень втрат з використанням загальноприйнятих соціальних ставок дисконтування.

У таких випадках застосовують додаткові положення:

з дати застосування вимог рівня 2, якщо безпосередня заміна великого силового трансформатора на об’єкті призведе до непропорційних витрат, пов’язаних з його транспортуванням та/або встановленням, або є технічно нездійсненною, у виняткових випадках допускається, щоб трансформатор, призначений на заміну, відповідав тільки вимогам рівня 1 для заданої номінальної потужності. Крім того, якщо витрати на встановлення трансформатора, призначеного на заміну, що відповідає вимогам рівня 1, також є непропорційними, або якщо немає технічно можливих рішень, до такого трансформатора не застосовуються жодні мінімальні вимоги;

з дати застосування вимог рівня 2, якщо встановлення нового великого силового трансформатора на новому об’єкті призведе до непропорційних витрат, пов’язаних з його транспортуванням та/або встановленням, або є технічно нездійсненним, у виняткових випадках допускається, щоб новий трансформатор відповідав тільки вимогам рівня 1 для заданої номінальної потужності.

У таких випадках виробник, імпортер або уповноважений представник, відповідальний за введення в обіг або експлуатацію трансформатора, повинен включити до технічної документації нового трансформатора чи трансформатора, призначеного на заміну таку інформацію:

адреса та контактні дані замовника трансформатора;

конкретне місце розташування, у якому трансформатор повинен бути встановлений;

технічне та/або економічне обґрунтування необхідності встановлення нового трансформатора чи трансформатора, призначеного на заміну, що не відповідає вимогам рівня 2 або рівня 1. Якщо трансформатор (трансформатори) був замовлений за результатами тендеру, повинна також подаватися необхідна інформація щодо аналізу пропозицій та рішення про присудження;

повідомлення до органу державного ринкового нагляду.

Таблиця 7

ВИМОГИ
до мінімального значення максимального коефіцієнта корисної дії для рідинних великих силових трансформаторів

Номінальна потужність (у МВА)

Рівень 1
(через два роки з дати набрання чинності Технічним регламентом)

Рівень 2
(через чотири роки з дати набрання чинності Технічним регламентом)

Мінімальне значення максимального коефіцієнта корисної дії*, відсотків

 0,025

97,742

98,251

0,05

98,584

98,891

0,1

98,867

99,093

0,16

99,012

99,191

0,25

99,112

99,283

0,315

99,154

99,32

0,4

99,209

99,369

0,5

99,247

99,398

0,63

99,295

99,437

0,8

99,343

99,473

1

99,360

99,484

1,25

99,418

99,487

1,6

99,424

99,494

2

99,426

99,502

2,5

99,441

99,514

3,15

99,444

99,518

4

99,465

99,532

5

99,483

99,548

6,3

99,51

99,571

8

99,535

99,593

10

99,56

99,615

12,5

99,588

99,640

16

99,615

99,663

20

99,639

99,684

25

99,657

99,7

31,5

99,671

99,712

40

99,684

99,724

50

99,696

99,734

63

99,709

99,745

80

99,723

99,758

100

99,737

99,77

125

99,737

99,78

160

99,737

99,79

 200

99,737

99,797

__________
* Мінімальні значення максимального коефіцієнта корисної дії (PEI) для величин номінальної потужності (у МВА), які перебувають між номінальними величинами, наведеними в таблиці 7 цього додатка, розраховуються за допомогою лінійної інтерполяції.

Таблиця 8

ВИМОГИ
до мінімального значення максимального коефіцієнта корисної дії для сухих великих силових трансформаторів з U
m  36 кВ

Номінальна потужність (у МВА)

Рівень 1
(через два роки з дати набрання чинності Технічним регламентом)

Рівень 2
(через чотири роки з дати набрання чинності Технічним регламентом)

Мінімальне значення максимального коефіцієнта корисної дії*, відсотків

3,15 <Sr  4

99,348

99,382

5

99,354

99,387

6,3

99,356

99,389

8

99,357

99,39

 10

99,357

99,39

__________
* Мінімальні значення максимального коефіцієнта корисної дії (PEI) для величин номінальної потужності (у МВА), які перебувають між номінальними величинами, наведеними в таблиці 8 цього додатка, розраховуються за допомогою лінійної інтерполяції.

Таблиця 9

Вимоги до мінімального значення максимального коефіцієнта корисної дії для сухих великих силових трансформаторів з Um > 36 кВ

Номінальна потужність (у МВА)

Рівень 1
(через два роки з дати набрання чинності Технічним регламентом)

Рівень 2
(через чотири роки з дати набрання чинності Технічним регламентом)

Мінімальне значення максимального коефіцієнта корисної дії*, відсотків

 0,05

96,174

96,59

0,1

97,514

97,79

0,16

97,792

98,016

0,25

98,155

98,345

0,4

98,334

98,57

0,63

98,494

98,619

0,8

98,677

98,745

1

98,775

98,837

1,25

98,832

98,892

1,6

98,903

98,960

2

98,942

98,996

2,5

98,933

99,045

3,15

99,048

99,097

4

99,158

99,225

5

99,2

99,265

6,3

99,242

99,303

8

99,298

99,356

10

99,33

99,385

12,5

99,37

99,422

16

99,416

99,464

20

99,468

99,513

25

99,521

99,564

31,5

99,551

99,592

40

99,567

99,607

50

99,585

99,623

 63

99,59

99,626

__________
* Мінімальні значення максимального коефіцієнта корисної дії (PEI) для величин номінальної потужності (у МВА), які перебувають між номінальними величинами, наведеними в таблиці 9 цього додатка, розраховуються за допомогою лінійної інтерполяції.

3. Вимоги до інформації про продукцію

Через два роки з дати набрання чинності Технічним регламентом щодо вимог до екодизайну для малих, середніх та великих силових трансформаторів (далі - Технічний регламент) інформація про трансформатори, які включені до сфери застосування цього Технічного регламенту, повинна включатися у документацію стосовно пов’язаної з трансформаторами продукції, зокрема бути у вільному доступі на веб-сайтах виробників.

Інформація про трансформатори включає:

номінальну потужність, втрати короткого замикання та холостого ходу та електричну потужність системи охолодження, необхідну під час холостого ходу;

значення максимального коефіцієнта корисної дії та потужності (для середніх та великих силових трансформаторів);

максимальну номінальну потужність за більш низької напруги (для трансформаторів з двома рівнями напруги відповідно до таблиці 3 цього додатка);

вагу основних компонентів силового трансформатора (в тому числі провідника, характер провідника та матеріал стрижня);

видиме маркування “Виключно для силових трансформаторів, що встановлюються на опорах повітряних ліній електропередачі”.

Для середніх і великих силових трансформаторів інформація, що міститься в абзацах третьому, п’ятому і шостому цього розділу, повинна бути включена до таблиці з паспортними даними трансформатора.

4. Технічна документація

У технічній документації про силові трансформатори зазначається така інформація:

назва і місцезнаходження виробника;

умовне позначення моделі, буквено-цифровий код з метою розрізнення однієї моделі від інших моделей аналогічного виробника;

інформація, передбачена розділом 3 цього додатка;

конкретна причина (причини), чому на трансформатор не поширюється дія цього Технічного регламенту відповідно до пункту 2 цього Технічного регламенту.

Додаток 2
до Технічного регламенту
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 31 жовтня 2022 р. № 1222)

МЕТОДИ
вимірювання і розрахунків

Методи вимірювання

Для цілей відповідності вимогам цього Технічного регламенту вимірювання здійснюються із використанням надійної, точної та відтворюваної процедури вимірювання, яка враховує загальновизнані новітні методи вимірювання, зокрема методи, встановлені у стандартах з переліку національних стандартів для цілей застосування Технічного регламенту.

Методи розрахунків

Методика розрахунку максимального коефіцієнта корисної дії (PEI) для середніх і великих силових трансформаторів, зазначених у таблицях 4, 5, 7-9 додатка 1 до цього Технічного регламенту, ґрунтується на відношенні переданої повної потужності трансформатора без урахування електричних втрат до переданої повної потужності трансформатора. Розрахунок коефіцієнта корисної дії (PEI) здійснюється з використанням новітньої методології, передбаченої останньою версією відповідних національних стандартів щодо середніх і великих силових трансформаторів.

Формула, що використовується для розрахунку максимального коефіцієнта корисної дії:

де PO - втрати холостого ходу, виміряні за номінальної напруги та частоти на номінальному відгалуженні;

PcO - електрична потужність, необхідна для системи охолодження під час експлуатації без навантаження, отримана в результаті типового випробування для вимірювання споживаної потужності вентилятора та двигунів гідравлічного насоса (для систем охолодження ONAN і ONAN/ONAF PcO завжди становить 0);

Pck(kPEI) - електрична потужність, необхідна для системи охолодження, додатково до PcO, щоб функціонувати за номінального навантаження, помноженого на kPEI разів. Pck є функцією від навантаження. Pck(kPEI) отримується в результаті типового випробування для вимірювання споживаної потужності вентилятора та двигунів гідравлічного насоса (для систем охолодження ONAN Pck завжди становить 0);

Pk - виміряні втрати під навантаженням за номінального струму і номінальної частоти на номінальному відгалуженні, що коригується відповідно до базової температури;

Sr - номінальна потужність трансформатора чи автотрансформатор, на основі якої визначається Pk;

kPEI - коефіцієнт навантаження, за якого досягається максимальний коефіцієнт корисної дії.

Додаток 3
до Технічного регламенту
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 31 жовтня 2022 р. № 1222)

Вимоги
до перевірки відповідності продукції під час здійснення державного ринкового нагляду

1. Допустимі похибки, зазначені в цьому додатку, стосуються лише перевірки вимірюваних параметрів органами державного ринкового нагляду та не повинні використовуватися виробником або імпортером як допустимі похибки для встановлення значень у технічній документації або під час інтерпретації цих значень для досягнення відповідності або покращення значень продуктивності.

Якщо модель була розроблена для випробовування (наприклад, шляхом розпізнавання умов випробувань або випробовувального циклу), а також щоб реагувати шляхом автоматичної зміни своїх технічних характеристик під час випробування, з метою досягнення більш сприятливого рівня параметрів, зазначених у цьому Технічному регламенті або включених до технічної документації чи будь-якої іншої наданої документації, модель і еквівалентні моделі вважатимуться такими, що не відповідають вимогам цього Технічного регламенту.

2. Під час проведення перевірки відповідності малих, середніх та великих силових трансформаторів вимогам цього Технічного регламенту органи державного ринкового нагляду застосовують таку процедуру:

1) перевірці підлягає один трансформатор для кожної моделі. Зважаючи на вагові та габаритні обмеження для транспортування середніх і великих силових трансформаторів, органи державного ринкового нагляду можуть ухвалити рішення про проведення процедури перевірки у приміщенні виробника до введення в експлуатацію за місцем їх кінцевого пункту призначення.

Орган державного ринкового нагляду може проводити таку перевірку з використанням власного випробувального обладнання.

Якщо для таких трансформаторів заплановано заводські приймальні випробування, які випробовують параметри, встановлені в додатку 1 до цього Технічного регламенту, органи державного ринкового нагляду можуть провести випробування за присутності свідків для встановлення та документування результатів випробовувань, які можуть бути використані для оцінки відповідності трансформатора, що підлягає перевірці. Органи можуть вимагати від виробника розкрити інформацію про заплановані заводські контрольні випробування, що мають значення для випробування за присутності свідків.

Якщо результату, передбаченого абзацом третім підпункту 2 пункту 2 цього додатка, не досягнуто, модель та еквівалентні моделі вважають такими, що не відповідають вимогам цього Технічного регламенту;

2) модель трансформатора вважається такою, що відповідає вимогам, наведеним у додатку 1 до цього Технічного регламенту, якщо:

заявлені значення відповідають вимогам, наведеним у додатку 1 до цього Технічного регламенту, та якщо застосовано значення, що використовується для розрахунку цих значень та не є більш сприятливим для виробника або імпортера, ніж результати відповідних вимірювань;

заявлені значення відповідають вимогам, установленим цим Технічним регламентом, а інформація про продукт, надана виробником або імпортером, не містить значень, які є більш сприятливими для виробника або імпортера, ніж зазначені значення;

під час перевірки органами державного ринкового нагляду трансформатора значення відповідних параметрів, отримані в результаті перевірки, та значення, що розраховуються виходячи з цих вимірювань, відповідають допустимим похибкам, наведеним у таблиці цього додатка.

3. Якщо результатів, зазначених у підпункті 2 пункту 2 цього додатка, не досягнуто, модель і еквівалентні моделі вважають такими, що не відповідають цьому Технічному регламенту.

Органи державного ринкового нагляду використовують методи вимірювань та розрахунків, наведені в додатку 2 до цього Технічного регламенту.

Органи державного ринкового нагляду застосовують лише допустимі похибки, наведені в таблиці цього додатка, і використовують процедуру, передбачену пунктами 1-3 цього додатка, для вимог, зазначених у цьому додатку. Не застосовуються інші похибки, наприклад ті, що встановлені в національних стандартах, які є ідентичними гармонізованим європейським стандартам або іншим методикам вимірювання.

Таблиця

Параметр, що вимірюється

Допустимі відхилення

Втрати короткого замикання (під навантаженням)

вимірюване значення не може перевищувати заявленого значення більше ніж на 5 %

Втрати холостого ходу

вимірюване значення не може перевищувати заявленого значення більше ніж на 5 %

Електрична потужність, необхідна для системи охолодження під час експлуатації на холостому ході

вимірюване значення не може перевищувати заявленого значення більше ніж на 5 %”;

абзац четвертий додатка 4 викласти в такій редакції:

“середні силові трансформатори з аморфним сталевим сердечником: Ao-50 %, Ak.”;

додаток 5 викласти в такій редакції:

“Додаток 5
до Технічного регламенту
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 31 жовтня 2022 р. № 1222)

ТАБЛИЦЯ ВІДПОВІДНОСТІ
положень Регламенту Комісії (ЄС) № 548/2014 від 21 травня 2014 р., що доповнює Директиву 2009/125/ЄС Європейського Парламенту та Ради стосовно вимог щодо екодизайну для малих, середніх і великих силових трансформаторів, та Технічного регламенту щодо вимог до екодизайну для малих, середніх та великих силових трансформаторів

Положення Регламенту Комісії (ЄС)

Положення Технічного регламенту

Частина перша статті 1

абзац перший пункту 1

Частина друга статті 1

пункт 2

Частина третя статті 1

абзац четвертий пункту 1

Абзац перший статті 2

абзац перший пункту 3

Пункт 1 статті 2

абзац шістнадцятий пункту 3

Пункт 2 статті 2

абзац шостий пункту 3

Пункт 3 статті 2

абзац чотирнадцятий пункту 3

Пункт 4 статті 2

абзац другий пункту 3

Пункт 5 статті 2

абзац дванадцятий пункту 3

Пункт 6 статті 2

абзац сімнадцятий пункту 3

Пункт 7 статті 2

абзац п’ятнадцятий пункту 3

Пункт 8 статті 2

абзац тринадцятий пункту 3

Пункт 9 статті 2

абзац десятий пункту 3

Пункт 10 статті 2

абзац восьмий пункту 3

Пункт 11 статті 2

абзац одинадцятий пункту 3

Пункт 12 статті 2

абзац третій пункту 3

Пункт 13 статті 2

абзац дев’ятий пункту 3

Пункт 14 статті 2

абзац четвертий пункту 3

Пункт 15 статті 2

абзац п’ятий пункту 3

Пункт 16 статті 2

абзац сьомий пункту 3

Пункт 17 статті 2

абзац вісімнадцятий пункту 3

Пункт 18 статті 2

абзац дев’ятнадцятий пункту 3

Пункт 19 статті 2

абзац двадцятий пункту 3

Пункт 20 статті 2

абзац двадцять перший пункту 3

Пункт 21 статті 2

абзац двадцять другий пункту 3

Пункт 22 статті 2

абзац двадцять третій пункту 3

Стаття 3

пункт 4

Стаття 4

пункт 6

Стаття 5

пункт 7

Стаття 6

пункт 8

Стаття 7

Стаття 8

пункт 8

Додаток I

додаток 1 до Технічного регламенту

Додаток II

додаток 2 до Технічного регламенту

Додаток III

додаток 3 до Технічного регламенту

Додаток IV

додаток 4 до Технічного регламенту”.

 


Назад


ПРОДУКЦІЯ ТА ПОСЛУГИ

СУПРОВІД ПРОДУКТІВ

 СИСТЕМИ

ПОСИЛАННЯ

КЛІЄНТИ

ДОПОМОГА

Сторінка "ЛЕОНОРМ" на facebook

  БД «Електронний Реєстр Технічних регламентів України Нова БД "Нормативно-правові документи ветеринарної медицини"   http://www.germiona.com.ua/  
 

 

Copyright © 2004-2023, ЛЕОНОРМ.