Головна сторінка бізнес-порталу "Леонорм"

LeoMetr 2

1 серпня 2023 року ТОВ «НІЦ «ЛЕОНОРМ» перейшов на спрощену систему оподаткування З групи ставка єдиного податку 3% з ПДВ 20%. З 01.08.2023 р. в НІЦ "ЛЕОНОРМ" орієнтовна вартість 1 сторінки паперової офіційної копії стандарту = 54.90 грн. включно з ПДВ.

КОНТАКТИ НОВИНИ РЕЄСТРАЦІЯ МАГАЗИН НОРМАТИВНІ АКТИ ПОШУК (RUS)
 

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 15 вересня 2023 р. № 987

Київ

Про внесення змін до Технічного регламенту затвердження типу сільськогосподарських та лісогосподарських тракторів, їх причепів і змінних причіпних машин, систем, складових частин та окремих технічних вузлів

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Внести до Технічного регламенту затвердження типу сільськогосподарських та лісогосподарських тракторів, їх причепів і змінних причіпних машин, систем, складових частин та окремих технічних вузлів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2011 р. № 1367 (Офіційний вісник України, 2012 р., № 1, ст. 22; 2020 р., № 10, ст. 374; 2021 р., № 90, ст. 5826; 2022 р., № 62, ст. 3737), зміни, що додаються.

2. Ця постанова набирає чинності з дня її опублікування.

 

          Прем’єр-міністр України                                 Д. ШМИГАЛЬ

Інд. 75

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 15 вересня 2023 р. № 987

ЗМІНИ,
що вносяться до Технічного регламенту затвердження типу сільськогосподарських та лісогосподарських тракторів,
їх причепів і змінних причіпних машин, систем,
складових частин та окремих технічних вузлів

1. У пункті 5:

1) доповнити пункт після абзацу десятого новим абзацом такого змісту:

“одиничний зразок транспортного засобу — повнокомплектний транспортний засіб, ввезений на територію України або виготовлений в Україні суб’єктом господарювання — резидентом України з метою введення в обіг та/або експлуатацію на території України;”.

У зв’язку з цим абзаци одинадцятий — двадцять третій вважати відповідно абзацами дванадцятим — двадцять четвертим;

2) доповнити пункт після абзацу чотирнадцятого новим абзацом такого змісту:

“партія транспортних засобів — сукупність одиничних зразків транспортних засобів, виготовлених одним виробником, що не були в експлуатації, мають одне позначення, належать до однієї категорії однотипних зразків в однаковій комплектації та відрізняються лише ідентифікаційними номерами, виготовлені в Україні або ввезені в Україну суб’єктом господарювання — резидентом України в рамках одного договору та розмитнені в Україні однією вантажно-митною декларацією;”.

У зв’язку з цим абзаци п’ятнадцятий — двадцять четвертий вважати відповідно абзацами шістнадцятим — двадцять п’ятим.

2. Пункт 8 викласти в такій редакції:

“8. Транспортні засоби вводяться в обіг за наявності сертифіката відповідності затвердженому типу або сертифіката затвердження типу, або сертифіката затвердження типу одиничного зразка.”.

3. Пункт 14 доповнити абзацом такого змісту:

“Процедура оцінки відповідності транспортних засобів, компонентів вимогам цього Технічного регламенту, окремих технічних регламентів, інших нормативно-правових актів та нормативних документів проводиться органом затвердження типу із застосуванням процедури затвердження типу відповідно до пунктів 64—69 цього Технічного регламенту.”.

4. Доповнити Технічний регламент розділом такого змісту:

“Особливості затвердження типу одиничних зразків
транспортних засобів та їх партій

64. Процедурі затвердження типу одиничного зразка транспортного засобу підлягають такі транспортні засоби:

1) нові, які підпадають під дію цього Технічного регламенту, відповідність типу яких не підтверджена сертифікатом затвердження типу;

2) нові, що входять до складу партії транспортних засобів та підпадають під дію цього Технічного регламенту, але відповідність типу яких не підтверджена сертифікатом затвердження типу;

3) ті, що були у користуванні та підлягають першій реєстрації відповідно до законодавства України.

Для таких транспортних засобів підтверджується відповідність складових частин, вузлів і характеристик транспортних засобів вимогам, наведеним в додатках 9 і 10.

65. Суб’єкт господарювання особисто подає органові затвердження типу в паперовій формі заявку на отримання сертифіката затвердження типу одиничного зразка транспортного засобу. До заявки додаються:

1) товаросупровідні документи (договір, специфікації, товаротранспортна накладна, митна декларація тощо);

2) фото таблички виробника транспортного засобу та загального вигляду транспортного засобу;

3) експлуатаційна документація (настанова щодо експлуатації, схеми, проспекти або інша документація, що містить опис конструкції, технічні дані);

4) протоколи випробувань, складені технічною службою органу затвердження типу, або технічними службами, з якими орган затвердження типу належним чином документально оформив угоду (за наявності);

5) технічний опис транспортного засобу (за наявності).

Заявка подається на кожний одиничний зразок (партію).

66. Після надходження заявки орган затвердження типу протягом десяти робочих днів зобов’язаний:

1) перевірити повноту поданих документів;

2) пересвідчитись, що характеристики транспортного засобу та дані, які зазначено в технічному описі, відповідають результатам випробувань (за наявності);

3) визначити необхідність проведення відповідних випробувань.

У разі невідповідності заявки встановленим вимогам орган затвердження типу не приймає таку заявку до розгляду, про що у дводенний строк інформує суб’єкта господарювання.

67. Для проведення оцінювання і підтвердження відповідності орган затвердження типу:

1) за результатами розгляду документів визначає номенклатуру складових частин, вузлів і характеристик транспортного засобу, які перевіряються під час затвердження типу одиничних зразків транспортних засобів згідно з додатком 9, перелік нормативних документів, відповідність вимогам яких повинна бути оцінена випробуваннями, та перелік показників і параметрів, які характеризують вимоги під час затвердження типу одиничних зразків транспортних засобів, згідно з додатком 10;

2) затверджує програму робіт з оцінювання, форму якої визначає орган затвердження типу;

3) визначає відповідальних за кожне завдання з оцінювання та строк виконання таких завдань;

4) організовує відповідні випробування та перевірки транспортного засобу.

Під час оцінювання партії транспортних засобів технічна служба повинна провести відбір зразка (зразків) транспортних засобів для випробувань.

68. Для перевірки документів та результатів проведених робіт з оцінювання керівник органу затвердження типу призначає працівника органу затвердження типу, який не був залученим до робіт з оцінювання відповідності та не надавав консультації стосовно цієї продукції протягом останніх двох років.

Перевірці підлягають:

документи, зазначені в пункті 65 цього Технічного регламенту;

акт відбору зразка (зразків);

протокол випробувань.

У разі виявлення невідповідності транспортного засобу встановленим вимогам орган затвердження типу приймає рішення про відмову у видачі сертифіката затвердження типу одиничного зразка транспортного засобу та не пізніше ніж протягом наступного робочого дня повідомляє суб’єкту господарювання із зазначенням причини такої відмови.

69. У разі відповідності транспортного засобу встановленим вимогам орган затвердження типу оформляє сертифікат затвердження типу одиничного зразка транспортного засобу згідно з додатком 11.

У разі  подання заявки на партію транспортних засобів сертифікат затвердження типу одиничного зразка транспортного засобу оформляється на кожний зразок з цієї партії.

До сертифіката затвердження типу одиничного зразка транспортного засобу додається технічний опис згідно з додатком 12.

Сертифікат затвердження типу одиничного зразка транспортного засобу разом з технічним описом і результатами випробувань (у разі потреби) орган затвердження типу в паперовій формі надає особисто суб’єкту господарювання протягом трьох робочих днів з дня його підписання.

70. Кожному сертифікату затвердження типу одиничного зразка транспортного засобу присвоюється номер, який складається з чотирьох секцій, а саме:

секція 1 розпізнавальний знак України “UA”;

секція 2 рік набрання чинності та номер нормативно-правового акта, яким затверджено цей Технічний регламент;

секція 3 позначення “О”, що свідчитиме про затвердження типу  одиничного зразка транспортного засобу;

секція 4 порядковий номер сертифіката затвердження типу одиничного зразка транспортного засобу, що складається з чотирьох послідовних цифр, починаючи з 0001.

Секції номера відділяються зірочкою (*).

71. Строк дії сертифіката затвердження типу одиничного зразка транспортного засобу не обмежується.

72. Ведення реєстру сертифікатів затвердження типу одиничного зразка транспортного засобу здійснюється органом затвердження типу.

73. У разі втрати суб’єктом господарювання сертифіката затвердження типу одиничного зразка транспортного засобу суб’єкт господарювання має право звернутися до органу затвердження типу щодо видачі дубліката сертифіката затвердження типу одиничного зразка транспортного засобу, а орган затвердження типу повинен надати такий дублікат з відповідною позначкою “ДУБЛІКАТ”.

74. Сертифікат затвердження типу одиничного зразка транспортного засобу може бути скасований органом затвердження типу на підставі звернення суб’єкта господарювання.”.

 

5. Доповнити Технічний регламент додатками 9—12 такого змісту:

Додаток 9
до Технічного регламенту

НОМЕНКЛАТУРА
складових частин, вузлів і характеристик транспортних
засобів, які перевіряються під час затвердження типу
одиничних зразків транспортних засобів

Характеристика транспортного засобу та найменування складової частини, технічного вузла

Номер згідно з додатком 1 до Технічного регламенту затвердження типу сільськогосподарських та лісогосподарських тракторів, їх причепів і змінних причіпних машин, систем, складових частин та окремих технічних вузлів

Застосування вимог до категорій транспортних засобів (крім тракторів спеціального призначення)

T1

T2

T3

T5

C

R

S

Номерний знак

1.2

x

x

x

x

i

x

x

Баластний вантаж

1.4

x

x

x

i

Пристрій звукової сигналізації

1.5

x

x

x

x

i

Рівень зовнішнього шуму

1.6

х

х

х

х

і

Максимальна швидкість

2.1

x

x

x

x

i

Вантажні платформи

2.2

x

x

x

x

i

Дзеркала заднього огляду

3.1

x

x

x

i

Оглядовість та склоочисники

4.1

x

x

x

x

i

Рульове керування

5.1

x

x

x

x

x

Гальмівні пристрої

7.1

x

x

x

x

x

x

x

Сидіння для пасажирів

8.1

x

x

x

i

Захисний пристрій для водія у разі перекидання транспортного засобу (ROPS)

10.1

x

x

x

Кількість, спосіб і місце розташування пристроїв освітлення та світлової сигналізації, маркування за наявності

13.1

x

x

x

x

i

x

x

Засоби доступу до місця водія

17.1

x

x

x

i

Вал відбору потужності

18.1

x

x

x

x

i

Розміри та маса причепа

22.1

x

x

x

x

i

x

x

Захисні пристрої та безпечні відстані для елементів приводу

22.4

x

x

x

x

i

Механічний зчіпний пристрій

22.5

x

x

x

x

i

x

x

Обов’язкова табличка виробника

22.6

x

x

x

x

i

x

x

Система приєднання гальм причепа

22.7

x

x

x

x

i

x

x

Шини

24.1

x

x

x

x

x

x

________

Примітка. Позначення x означає, що вимоги поширюються на відповідну категорію транспортного засобу; i” — на гусеничні трактори категорії C (C1, C2, C3 і C5) так само, як і на колісні трактори категорії T (T1, T2, T3 і T5).

Додаток 10
до Технічного регламенту

ПЕРЕЛІК
показників, параметрів, які характеризують вимоги
під час затвердження типу одиничних зразків
транспортних засобів

Характеристика транспортного засобу та найменування складової частини, технічного вузла

Номер згідно з додатком 1 до Технічного регламенту затвердження типу сільськогосподарських та лісогосподарських тракторів, їх причепів і змінних причіпних машин, систем, складових частин та окремих технічних вузлів

Показники, параметри, які характеризують вимоги

Назва нормативно-правового акта чи нормативного документа, номер пункту, який встановлює вимоги

Номерний знак

1.2

наявність місця для встановлення номерного знака

Технічний регламент щодо складових частин і характеристик колісних сільськогосподарських та лісогосподарських тракторів (пункт 7)

Баластний вантаж

1.4

наявність

кількість

матеріал

Технічний регламент щодо складових частин і характеристик колісних сільськогосподарських та лісогосподарських тракторів (пункт 11)

Пристрій звукової сигналізації

1.5

наявність

Технічний регламент щодо складових частин і характеристик колісних сільськогосподарських та лісогосподарських тракторів частин (пункт 12)

Рівень зовнішнього шуму

1.6

рівень зовнішнього шуму

під час руху

в нерухомому стані

 

 

Технічний регламент щодо складових частин і характеристик колісних сільськогосподарських та лісогосподарських тракторів частин (пункт 15)

Максимальна швидкість

2.1

максимальна швидкість

ДСТУ ГОСТ 30748-2003
(ИСО 3965-90) Трактори сільськогосподарські. Визначення максимальної швидкості (підрозділи 3.1, 3.2 і розділ 5)

Вантажні платформи

2.2

наявність

розміри

ДСТУ 7462:2013 Сільськогосподарські та лісогосподарські трактори. Платформи вантажні. Характеристики
(підрозділи 4.2, 4.4)

Дзеркала заднього огляду

3.1

регульованість дзеркала

Правила ЄЕК ООН № 46-02 (пункт 6.1.1.1)

Оглядовість та склоочисники

4.1

видимість частини кожного переднього колеса

наявність склоочисників

частота роботи склоочисників

Правила ЄЕК ООН № 71-00
(пункти 5.1.1, 5.5.1, 5.5.2)

Рульове керування

5.1

доступність регулювання та контролю стану елементів рульового керування

ДСТУ ISO 10998:2013 Трактори сільськогосподарські. Вимоги до рульового керування (пункт 5.6.1)

Гальмівні пристрої

7.1

робоча гальмівна система

стоянкова гальмівна система

ДСТУ 8373:2015 Сільськогосподарські та лісогосподарські колісні трактори. Системи гальмівні. Загальні вимоги (пункт 5.2.10.1, абзац другий; пункти 5.2.10.2; 5.2.11.1)

 

 

Сидіння для пасажирів

8.1

наявність

кількість

ДСТУ 7466:2013 Сільськогосподарські та лісогосподарські колісні трактори. Сидіння пасажирські. Загальні вимоги (підрозділ 3.4)

Захисний пристрій для водія у разі перекидання транспортного засобу (ROPS)

10.1

наявність ROPS (для категорій Т1, Т5, С1, С5)

наявність маркування щодо відповідності

ДСТУ ISO 5700:2019
(ISO 5700:2013, IDT)  Сільськогосподарські та лісогосподарські трактори. Убезпечувальні конструкції в разі перекидання. Метод статичного випробовування та умови прийняття (підрозділ 3.1)

Кількість, спосіб і місце розташування пристроїв освітлення та світлової сигналізації, маркування за наявності

13.1

наявність

кількість

колір світла

кріплення

порядок вмикання

наявність маркування щодо відповідності

ДСТУ ISO 16154:2014 Сільськогосподарські та лісогосподарські трактори i машини. Пристрої освітлювальні, світлові сигнальні та маркувальні для проїзду дорогами загального користування. Загальні вимоги щодо встановлення (пункти 4.2.1, 4.8, 4.9.1, 4.9.2, додатки А, Е)

Засоби доступу до місця водія

17.1

наявність засобів доступу на робоче місце

розміри засобів доступу на робоче місце

ДСТУ ISO 26322-1:2013 Сільськогосподарські та лісогосподарські трактори. Вимоги щодо безпеки. Частина 1. Трактори стандартні
(пункти 4.4.1.1.1, 4.4.1.2.1, 4.4.1.3.1, 4.4.1.3.2)

Вал відбору потужності

18.1

наявність та розміри захисного кожуха

ДСТУ ISO 500-1:2019 Сільськогосподарські трактори. Вал відбирання потужності задній типів 1, 2, 3 та 4. Частина 1. Основні технічні характеристики, вимоги щодо безпеки, розміри основного захисного кожуха та зони вільного (розділи 6 і 7)

Розміри та маса причепа

22.1

розміри (ширина, висота, довжина)

ширина колії

дорожній просвіт

Правила дорожнього руху, затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 10 жовтня 2001 р. № 1306 (пункт 22.5)

Захисні пристрої та безпечні відстані для елементів приводу

22.4

наявність

кріплення

ДСТУ 7589:2014 Сільськогосподарські та лісогосподарські трактори. Захист від рухомих частин і виступних елементів. Загальні вимоги (пункти 4.2, 5.1.3)

Механічний зчіпний пристрій

22.5

тип

наявність маркування щодо відповідності

ДСТУ 7818:2015 Сільськогосподарські та лісогосподарські колісні трактори. З’єднання механічні між трактором і причіпним устаткованням. Загальні вимоги (підрозділи 4.1, 4.2 і розділ 6)

Обов’язкова табличка виробника

22.6

наявність

місце розміщення

спосіб кріплення

ідентифікацій-ний номер

ДСТУ 7322:2013 Трактори сільськогосподарські. Загальні технічні умови (пункт 5.29)

Система приєднання гальм причепа

22.7

можливість керування гальмами причепа, причіпної машини із сидіння оператора

вид  системи приєднання гальм (гідравлічна, пневматична)

ДСТУ 8373:2015 Сільськогосподарські та лісогосподарські колісні трактори. Системи гальмівні. Загальні вимоги (підрозділи 5.3.1 , 5.3.2)

Шини

24.1

наявність маркування щодо відповідності, основні параметри шин

Правила ЄЕК ООН
№ 106-00
(розділ 3, додатки 2 і 3)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 11
до Технічного регламенту

МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ

(найменування органу затвердження типу та його місцезнаходження)

СЕРТИФІКАТ
затвердження типу одиничного зразка транспортного засобу
(повнокомплектний транспортний засіб)

Затвердження типу одиничного зразка транспортного засобу надається відповідно до Технічного регламенту затвердження типу сільськогосподарських та лісогосподарських тракторів, їх причепів і змінних причіпних машин, систем, складових частин та окремих технічних вузлів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від
28 грудня 2011 р. № 1367

Номер затвердження типу ______________________

0

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

0.1.

Торгова назва (зареєстрована марка) виробника……………………….

0.2

Тип (варіанти, версії)/Модель1…………………………………………..

0.2.1.

0.2.2

Торгова назва транспортного засобу (за наявності)……………………

Ідентифікаційний  (заводський) номер транспортного засобу................

0.3.

Засоби для ідентифікації типу, якщо вони наявні на транспортному засобі……………………………………………………………………….

0.3.1.

Табличка виробника (розміщення і спосіб кріплення)……………….

0.3.2.

Номер шасі (місце нанесення)……………………………………………

0.4.

Категорія транспортного засобу………………………………………….

0.5.

Найменування та місцезнаходження виробника повнокомплектного транспортного засобу ……………………………………………………

  

 

Особа, яка підписала сертифікат, підтверджує, що технічний опис стосовно ідентифікованого вище транспортного засобу є достовірним.

Транспортний засіб відповідає вимогам усіх відповідних окремих технічних регламентів та нормативно-правових документів.

_________________________

(найменування посади)

__________

(підпис)

___________________

(власне ім’я та прізвище)

 

МП (за наявності)

_________________
                      (
дата)

 

Документи, що додаються до сертифіката:

технічний опис на ____ арк.

____________

¹ Не наводиться, якщо не застосовується.

 

Додаток 12
до Технічного регламенту

ФОРМИ ДОДАТКІВ
до сертифіката затвердження типу одиничного
зразка транспортного засобу

1. Форма додатка до сертифіката затвердження типу одиничного зразка трактора

Технічний опис

0.        Загальні положення

0.1.     Торгова назва (зареєстрована марка) виробника: .........................

0.2.     Тип (варіанти, версії)/ Модель1: .....................................................

0.2.1.  Торгова назва (за наявності): .........................................................

0.2.2.  Ідентифікаційний (заводський) номер трактора: ..........................

0.3.     Засоби для ідентифікації типу, якщо вони наявні на транспортному засобі: ..........................................................................................

0.3.1.  Табличка виробника (розміщення і спосіб кріплення): ...............

0.3.2.  Номер шасі (місце нанесення): ......................................................

0.4.     Категорія транспортного засобу: ....................................................

0.5.     Найменування та місцезнаходження виробника повнокомплектного транспортного засобу: .......................................................

 

1.        Загальні характеристики конструкції трактора

1.1.     Кількість осей і коліс......................................................................

з них:

1.1.3.  ведучі осі: ..........................................................................................

1.1.4.  гальмівні осі: ....................................................................................

1.4.     Місце оператора реверсивне: так/ні¹: .............................................

1.6.     Трактор, призначений для правостороннього / лівостороннього руху¹ : .....................................................................................................................

2.        Маси та розміри

2.1.1.  Маса споряджена в робочому стані, кг:

максимальна: ................................................................................................

мінімальна: ...................................................................................................

2.2.1.  Максимальна допустима маса трактора з вантажем згідно із

специфікацією шин, кг: ...............................................................................

2.2.2.  Розподіл цієї (цих) маси (мас) між осями, кг: ..............................

2.2.3.1.  Маса (маси) та шина (шини):

 

Номер осі

Шини (розміри)

Допустиме навантаження,
кілограмів

Технічно допустима максимальна маса на вісь, кілограмів

Максимально допустиме вертикальне навантаження на точку зчеплення, кілограмів

1

2

2.3.     Баластний вантаж (загальна маса, матеріал, кількість складових частин): ...............................................................................................

2.4.     Технічно допустима маса (маси), яку (які) може буксирувати трактор, кг:

2.4.1.  Маса причепа, не обладнаного гальмами: ………………………

2.4.2.  Маса причепа, обладнаного незалежними гальмами: …………

2.4.3.  Маса причепа, обладнаного інерційними гальмами: …………

2.4.4.  Маса причепа, обладнаного гідравлічними чи пневматичними гальмами: ...................

 

2.4.5.  Загальна технічно допустима маса (маси) комбінації трактор-причіп (змінна причіпна машина) для кожної конфігурації гальмівної системи причепа (змінної причіпної машини), кг:

  з причепом, не обладнаним гальмами: …………………..………

  з причепом, обладнаним незалежними гальмами: ……..………………

  з причепом, обладнаним інерційними гальмами: ……..…………..…

  з причепом, обладнаним гідравлічними чи пневматичними гальмами: ........................

2.4.6.  Розміщення точки зчеплення:

2.4.6.1.         Висота над опорною поверхнею, мм:

2.4.6.1.1.   максимальна висота: ………………..………...…………

2.4.6.1.2.  мінімальна висота: …………………..…...………..………

2.4.6.2. Відстань від точки зчеплення до вертикальної площини, що проходить через осьову лінію задньої осі, мм: …………........….....................

2.5.     Колісна база, мм: …………………..………………………......…

2.6.     Мінімальна та максимальна ширина колії1, мм: ………………

2.7.2.1.         Довжина, мм: …………………………….

2.7.2.2.         Ширина, мм: ……………………………..…………………

2.7.2.3.         Висота, мм: …………………………………….…

3.        Двигун

3.1.1.  Торгова назва: ………………………………………………

3.1.3.  Ідентифікація типу двигуна (двигунів), способи нанесення (кріплення): ...........................................................................................................

3.1.6.  Принцип дії:

  іскрове запалювання/запалювання від стиснення1 ……………………

  безпосереднє впорскування/передкамерне1 ……………………….…

  двотактний/чотиритактний1 ………………………………….…

3.1.7.  Паливо:

  дизельне/бензин/зріджений газ/інше: ……………………….…

3.2.1.2.         Тип: ……………………….…………………………..……

  Інформація щодо підтвердження відповідності: ……………………

3.2.1.6.         Кількість циліндрів: ..………….…………………………

3.2.1.7.         Робочий об’єм, см3: ……………….…………………

3.6.     Номінальна потужність двигуна, кВт за частоти
обертання об/хв …….….............................................................................

4.        Трансмісія

4.5.     Коробка передач (тип, керування зчепленням, спосіб керування) (за наявності)

  Кількість передач:

  передніх: ….…………………………………………………….…………

  задніх: …..…………………………………………………………………

4.7.     Максимальна розрахункова проектна швидкість, км/год: ...........

4.7.1.  Виміряна максимальна швидкість, км/год: …………………...…

7.        Рульове керування

7.1.     Категорія рульового керування: ручне/з підсилювачем/з сервоприводом1 …..………..................................................................................

8.        Гальмівна система (короткий опис гальмівної системи): ………

8.1.     Робоча гальмівна система ………………………………………...

8.2      Стоянкова гальмівна система ………………………………….…

8.11.4.          Одно- або дволінійні з’єднання1 ………………………………….

10.      Захисний пристрій від перекидання, захист від атмосферного впливу, сидіння, вантажні платформи

10.1.   Каркас/кабіна1: ………….………………………………….......….

  модель (марка): ………….…………………….……..……..……….…....

  інформація щодо підтвердження відповідності: …………..……..….…

10.1.3.          Захисний каркас1, встановлений:

  спереду/ззаду1 ……………..….…………..........................................……

  відкидний/ні1 ……………..….……………………………….......……....

  модель (марка) ..…………..….………………………..…..............…...…

  інформація щодо підтвердження відповідності: ……………………….

10.3.2.          Сидіння для пасажира

  Кількість: …………………………………………………………………

10.4.   Вантажна платформа

10.4.1.          Розміри, мм: …………………………………….……...................

10.4.3.          Технічно допустиме навантаження, кг: …………………………

11.      Пристрої освітлення та світлової сигналізації

11.1    Обов’язкові пристрої…………………………………………….

11.1.1.   Фари ближнього світла…………………………………………...

11.1.2.   Передні габаритні вогні………………………………………..…

11.1.3.   Задні габаритні вогні…………………………………………...…

11.1.4   Покажчики поворотів……………………………………………...

11.1.5.   Задні світловідбивачі……………………………………………..

11.1.6.   Ліхтарі освітлення заднього номерного знака…………………..

11.1.7.   Стоп-сигнал …………………………………………………….…

11.1.8.   Аварійний попереджувальний сигнал…………………………...

11.2.   Додаткові пристрої: .……………………………………................

12.      Інше ………………………………………………………………...

12.2.   Механічне зчеплення між трактором та причепом:……………..

12.2.1.          Тип (типи) зчіпного пристрою:…………………………………...

12.2.2.          Торгова (торгові) марка (марки): …………………………………

12.2.3.          Інформація щодо підтвердження відповідності …………………

12.2.4.          Максимальне горизонтальне навантаження, кг …………………

Максимальне вертикальне навантаження (за потреби), кг ……………..

12.3.   Гідропіднімач — триточковий навісний пристрій: так/ні1 …..…

13.      Рівень зовнішнього шуму

13.1.   у нерухомому стані, дБ(A)1: …………………………………....…

13.2.   під час руху, дБ(A)1: ………………………………………....…....

 

__________

1 Не наводити, якщо не застосовується.

 

2. Форма додатка до сертифіката затвердження типу одиничного зразка причепа

Технічний опис

0.        Загальні положення

0.1.     Торгова назва (зареєстрована марка) виробника: .........................

0.2.     Тип (варіант, версія)/Модель1: ........................................................

0.2.1. Торгова назва (за наявності): ..........................................................

0.2.2. Ідентифікаційний (заводський) номер: ..........................................

0.3.     Засоби для ідентифікації типу, якщо вони наявні на транспортному засобі: ..........................................................................................

0.3.1. Табличка виробника (розміщення і спосіб кріплення): ...............

0.3.2. Номер на шасі (місце нанесення): .................................................

0.4.     Категорія транспортного засобу: ...................................................

0.5.     Найменування та місцезнаходження виробника повнокомплектного транспортного засобу: .......................................................

1.        Загальні характеристики конструкції причепа

1.1.     Кількість осей та коліс: …………………………….…………..…

з яких:

1.1.4.  гальмівних осей (кількість, розташування)………………………

2.        Маси та розміри

2.1.1. Споряджена маса  в робочому стані, кг:

  максимальна: ……………………...……………………………..………

  мінімальна:……………….………………………………………………

2.2.1. Технічно допустима максимальна маса (маси) причепа з вантажем відповідно до специфікації шин, кг: ………………..………….…

2.2.2. Розподіл маси (цих мас) між осями і якщо це напівпричіп або причіп з осями центрального розташування, навантаження на точку зчеплення, кг: ……………………………………………………………………

Маса (маси) та шина (шини):

Номер осі

Шини (розміри)

Допустиме навантаження, кілограмів

Технічно допустима максимальна маса на вісь, кілограмів

Максимально допустиме вертикальне навантаження на точку зчеплення, кілограмів

1        

2        

3        

2.4.6.  Положення точки зчеплення:

2.4.6.1.         Висота точки зчеплення над опорною поверхнею, мм:

2.4.6.1.1. максимальна: ………………………………..…….…………..…

2.4.6.1.2. мінімальна: …………………………….……………………...…

2.4.6.2.         Відстань від точки зчеплення до вертикальної площини, яка проходить через осьову лінію задньої осі, мм: ………….……………….……

2.5.     Колісна база, мм: ………..…………………………………....……

2.5.1.2.         Відстань від центра зчіпного пристрою до задньої частини напівпричепа, мм: ………………………………………………………………

2.6.     Мінімальна та максимальна колія1, мм: ……………………....…

2.7.2.1. Довжина, мм: ………………………………………..…….………

2.7.2.1.1. Довжина вантажної площадки, мм: ………………………....…

2.7.2.2. Ширина, мм: .…………………………………….……………...…

2.7.2.3. Висота, мм………………………………………………………….

8.        Гальмівна система (стислий опис гальмівної системи):

без гальм/незалежна гальмівна система/інерційні гальма/ гальмування від трактора1………………………………………….……….....……………….

8.11.2. Механічне/гідравлічне/пневматичне з’єднання1……….………

8.11.4. Одно- або дволінійні з’єднання1……………………………...…

11.      Пристрої освітлення та світлової сигналізації

11.1. Обов’язкові пристрої…………………………………………………

11.1.2. Передні габаритні вогні1 ……………………………………..……

11.1.3. Задні габаритні вогні ………………………………………………

11.1.4. Задній покажчик повороту………………………...………………

11.1.5. Задній світловідбивач…………………………………………...…

11.1.6. Ліхтарі освітлення заднього номерного знака…………..…….…

11.1.7. Стоп-сигнал……………………………………………………...…

11.1.8. Аварійний попереджувальний сигнал…………………….………

11.2.   Додаткові пристрої: …………………………………………….…

12.      Інше

12.2.   Механічне зчеплення між трактором та причепом:

12.2.1.          Тип (типи)………………………………………………………….

12.2.2.          Марка (марки)……………………………………………………..

12.2.3.          Інформація щодо підтвердження відповідності ………………..

12.2.4.          Максимальне горизонтальне навантаження, кг…………………

  Максимальне вертикальне навантаження, кг (за потреби)……………

__________

1 Не наводити, якщо не застосовується.

 

 

3. Форма додатка до сертифіката затвердження типу одиничного зразка причіпної машини

Технічний опис

0.        Загальні положення

0.1.     Торгова назва (зареєстрована марка) виробника: ........................

0.2.     Тип (варіант, версія)/Модель1  .......................................................

0.2.1.  Торгова назва (за наявності): .........................................................

0.2.2.  Ідентифікаційний (заводський) номер …………………………...

0.3.     Засоби для ідентифікації типу, якщо вони наявні на транспортному засобі: ..........................................................................................

0.3.1.  Табличка виробника (розміщення і спосіб кріплення): ...............

0.3.2.  Номер шасі (місце нанесення): .......................................................

0.4.     Категорія транспортного засобу: ....................................................

0.5.     Найменування та місцезнаходження виробника повнокомплектного транспортного засобу: ………………………………...…

1.        Загальні характеристики конструкції змінної причіпної машини

1.1.     Кількість осей та коліс: ……………………………………..……

  з яких:

1.1.4.  гальмівних осей (кількість, розташування) …………...…………

2.        Маса та розміри

2.1.1. Споряджена маса в робочому стані, кг

  максимальна ………………………..……..……………………..........….

  мінімальна ………….…………………………………………..........……

2.2.1.  Технічно допустима максимальна маса (маси) змінної причіпної машини з вантажем відповідно до
специфікації шин, кг ……………………………………………………………

2.2.2. Розподіл маси (цих мас) між осями, кг ……………………………

2.2.3.1. Маса (маси) та шина (шини)

Номер осі

Шини (розміри)

Допустиме навантаження, кілограмів

Технічно допустима максимальна маса на вісь, кілограмів

Максимально допустиме вертикальне навантаження на точку зчеплення, кілограмів

1        

2        

3        

2.4.6.  Положення точки зчеплення:

2.4.6.1. Висота точки зчеплення над землею, мм:

2.4.6.1.1. максимальна: ………………………………………….…………

2.4.6.1.2. мінімальна: ………………………...………………….…………

2.4.6.2. Відстань від точки зчеплення до вертикальної площини, яка проходить через вісь задньої осі, мм ………………..…………………………

2.5.     Колісна база, мм: …………………………………..………………

2.6.     Мінімальна та максимальна колія1, мм ……….…………………

2.7.2.1. Довжина, мм: …………………………………….……..…………

2.7.2.2. Ширина , мм: ……………………………………….…..…………

2.7.2.3. Висота, мм: ………………………………………………..………

8.        Гальма (стислий опис гальмівної системи)

Без гальм / незалежна система / інерційні гальма / гальмування від трактора1

8.11.2. Механічне/гідравлічне/пневматичне зєднання1 …………………

8.11.4. Одно- або дволінійні з’єднання1 ……………………….…………

10.      Захисний пристрій від перекидання, захист від атмосферного впливу, сидіння, вантажні платформи

10.4.   Вантажна платформа

10.4.1.          Розміри, мм: ………………………………..………………………

10.4.3.          Технічно допустиме навантаження, кг: ………….………………

11.      Пристрої освітлення та світлової сигналізації

11.1. Обов’язкові пристрої…………………………………………………

11.1.2. Передні габаритні вогні1 ……………………………..……………

11.1.3. Задні габаритні вогні ………………………………………………

11.1.4. Задні покажчики повороту……………………………………...…

11.1.5. Задні світловідбивачі ……………………………………………...

Передні світловідбивачі …………………………………..………

Бокові світловідбивачі1 …………………………….……….…….

11.1.6. Ліхтарі освітлення заднього номерного знака ………..…………

11.1.7. Стоп-сигнал………………………………………….………..……

11.1.8. Аварійний попереджувальний сигнал……………………………

11.2.   Додаткові пристрої: ……………………………….………………

12.      Інше

12.2.   Механічне зчеплення між трактором та змінною причіпною машиною:

12.2.1.          Тип (типи) …………………………………………………………

12.2.2.          Марка (марки)     …………………………..………………………

12.2.3.          Інформація щодо підтвердження відповідності        ………..………

12.2.4. Максимальне горизонтальне навантаження, кг         ………..………

Максимальне вертикальне навантаження, кг (за потреби)……………...

__________

1 Не наводити, якщо не застосовується.”.

_____________________

 


Назад


ПРОДУКЦІЯ ТА ПОСЛУГИ

СУПРОВІД ПРОДУКТІВ

 СИСТЕМИ

ПОСИЛАННЯ

КЛІЄНТИ

ДОПОМОГА

Сторінка "ЛЕОНОРМ" на facebook

  БД «Електронний Реєстр Технічних регламентів України Нова БД "Нормативно-правові документи ветеринарної медицини"   http://www.germiona.com.ua/  
 

 

Copyright © 2004-2023, ЛЕОНОРМ.