Головна сторінка бізнес-порталу "Леонорм"

LeoMetr 2

1 серпня 2023 року ТОВ «НІЦ «ЛЕОНОРМ» перейшов на спрощену систему оподаткування З групи ставка єдиного податку 3% з ПДВ 20%. З 01.08.2023 р. в НІЦ "ЛЕОНОРМ" орієнтовна вартість 1 сторінки паперової офіційної копії стандарту = 54.90 грн. включно з ПДВ.

КОНТАКТИ НОВИНИ РЕЄСТРАЦІЯ МАГАЗИН НОРМАТИВНІ АКТИ ПОШУК (RUS)

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 7 грудня 2011 р. N 1258

Київ

Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 25 березня 2009 р. N 268

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести до постанови Кабінету Міністрів України від 25 березня 2009 р. N 268 "Про затвердження Технічного регламенту безпеки простих посудин високого тиску" (Офіційний вісник України, 2009 р., N 23, ст. 748) зміни, що додаються.

 

Прем'єр-міністр України

М. АЗАРОВ

Інд. 70

 

ЗМІНИ,
що вносяться до постанови Кабінету Міністрів України від 25 березня 2009 р. N 268

1. Пункт 2 постанови викласти в такій редакції:

"2. Державній службі гірничого нагляду та промислової безпеки забезпечити застосування Технічного регламенту та здійснення контролю за дотриманням його вимог.".

2. У Технічному регламенті безпеки простих посудин високого тиску, затвердженому зазначеною постановою:

1) пункт 1 доповнити абзацом такого змісту:

"Цей Технічний регламент розроблено з урахуванням вимог Директиви 2009/105/ЄС Європейського Парламенту та Ради Європи від 16 вересня 2009 р. щодо простих посудин високого тиску.";

2) у пункті 2:

в абзаці першому цифри і слова "0,05 МПа" замінити цифрами і словами "0,5 бара", а слово "призначена" - словом "призначену";

абзац другий виключити;

3) у пункті 3:

в абзаці вісімнадцятому слова "одиниці системи СІ" замінити словами "позначення фізичних величин";

абзаци двадцять четвертий - двадцять шостий викласти в такій редакції:

"Rp 0,2 - умовна межа текучості при максимальній температурі експлуатації 0,2 відсотка, Н/кв. мм

PS - максимальний експлуатаційний тиск, бар

Ret - межа текучості при максимальній температурі експлуатації, Н/кв. мм";

4) у пункті 4:

у підпункті першому цифри і слова "0,05 МПа до 3 МПа" замінити цифрами і словами "0,5 бара до 30 бар";

у підпункті третьому цифри і слова "5 МПа х л", "1000 МПа х л" замінити відповідно цифрами і словами "50 бар х літр", "10000 бар х літр";

5) у підпункті третьому пункту 5 цифри і слова "5 МПа х л" замінити цифрами і словами "50 бар х літр";

6) у пункті 7 цифри і слова "5 МПа х л" замінити цифрами і словами "50 бар х літр";

7) абзац перший пункту 9 викласти в такій редакції:

"9. Деталі та вузли, що визначають міцність посудини, виготовляються з високоякісної нелегованої сталі, нелегованого алюмінію або алюмінієвого сплаву, не зміцненого шляхом загартовування. Матеріали, що використовуються для виготовлення таких деталей і вузлів посудини, повинні бути:";

8) абзац четвертий пункту 13 викласти в такій редакції:

"Складовими частинами посудини є циліндр із круговими поперечними перерізами, закритими пласкими або випуклими назовні днищами, що мають ті самі осі обертання, що і циліндрична частина, або два випуклі назовні днища із загальною віссю обертання, що виготовляються методом зварювання деяких частин конструкції або з'єднання за допомогою болтів. Така конструкція посудини повинна забезпечувати надійність, довговічність і безпечність протягом усього строку експлуатації за призначенням, передбачати можливість її технічного огляду зсередини, видалення вмісту, цілковитого очищення, промивання, продування, ремонту, експлуатаційного контролю металу та з'єднань, а також мати достатній захист від корозії.";

9) в абзацах другому та третьому пункту 14 цифри і слова "300 МПа х л" замінити цифрами і словами "3000 бар х літр";

10) у пункті 16:

абзац перший після слова "виготовляється" доповнити словами "на підставі плану розроблення та виробництва";

в абзаці п'ятому слово "підтвердження" замінити словом "оцінки";

в абзаці восьмому слова "проведених перевірок та" виключити;

11) пункти 19 - 21 викласти в такій редакції:

"19. Оцінку відповідності посудин вимогам цього Технічного регламенту виробник або його уповноважений представник чи особа, що відповідає за введення посудин в обіг (далі - постачальник), проводить із застосуванням процедур (модулів оцінки відповідності), визначених Технічним регламентом модулів оцінки відповідності, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 7 жовтня 2003 р. N 1585 (Офіційний вісник України, 2003 р., N 41, ст. 2175; 2007 р., N 1, ст. 31; 2011 р., N 67, ст. 2581).

20. Перед початком виробництва дослідний зразок посудини, добуток максимального експлуатаційного тиску на об'єм (PS х V) якої перевищує 50 бар х літр, підлягає:

1) перевірці відповідно до плану розроблення та виробництва і технічної документації на посудину, що проводиться органом з оцінки відповідності, призначеним згідно з Порядком здійснення процедури призначення органів з оцінки відповідності продукції, процесів і послуг вимогам технічних регламентів, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 24 січня 2007 р. N 59 (Офіційний вісник України, 2007 р., N 6, ст. 223), або оцінці відповідності за модулем B (перевірка типу), якщо посудини виготовляються за стандартами, включеними до переліку національних стандартів, які у разі добровільного застосування є доказом відповідності посудин вимогам Технічного регламенту безпеки простих посудин високого тиску, затвердженого наказом Держспоживстандарту від 3 червня 2010 р. N 198;

2) оцінці відповідності за модулем B (перевірка типу), якщо посудини виготовляються не за переліком національних стандартів або частково за таким переліком.

21. Перед введенням в обіг посудини підлягають:

1) оцінці відповідності за модулем A1 (внутрішній контроль виробництва і контрольовані випробування продукції) або за модулем B (перевірка типу) у комбінації з модулем F (відповідність типові за результатами перевірки продукції), якщо добуток максимального експлуатаційного тиску на об'єм (PS х V) перевищує 50 бар х літр, але не більш як 3000 бар х літр.

Випробування посудин під час оцінки відповідності за модулем A1 проводяться під наглядом призначеного органу з оцінки відповідності за умови, що добуток максимального експлуатаційного тиску на об'єм (PS х V) перевищує 200 бар х літр;

2) оцінці відповідності за модулем B (перевірка типу) у комбінації з модулем F (відповідність типові за результатами перевірки продукції), якщо добуток максимального експлуатаційного тиску на об'єм (PS х V) перевищує 3000 бар х літр.";

12) доповнити Технічний регламенту пунктом 221 такого змісту:

"221. Оцінка відповідності за модулем B (перевірка типу) є процедурою, згідно з якою призначений орган з оцінки відповідності перевіряє технічний проект посудини, підтверджує та засвідчує її відповідність вимогам цього Технічного регламенту.

Заявка на проведення перевірки типу повинна містити план розроблення та виробництва.

До заявки додається типовий зразок посудини даного виробництва.

Призначений орган з оцінки відповідності проводить:

1) експертизу плану розроблення та виробництва;

2) перевірку факту виготовлення посудини згідно з планом розроблення та виробництва і безпечності її використання за передбачених умов експлуатації;

3) випробування з метою перевірки відповідності типового зразка посудини вимогам пунктів 8 - 18 цього Технічного регламенту.

У разі коли за результатами перевірки за модулем B встановлено відповідність типового зразка вимогам цього Технічного регламенту, призначений орган з оцінки відповідності видає заявникові сертифікат перевірки типу, в якому зазначаються:

найменування і адреса виробника;

результати проведених перевірок;

умови дії сертифіката (у разі необхідності);

До сертифіката додаються також описи та креслення, необхідні для ідентифікації перевіреного типу посудини.";

13) перший і другий абзаци пункту 23 викласти в такій редакції:

"23. Оцінка відповідності посудини за модулем F (відповідність типові за результатами перевірки продукції) є процедурою, за допомогою якої у комбінації з модулем В виробник гарантує, що посудини відповідають типовому зразку, зазначеному в сертифікаті перевірки типу, та вимогам цього Технічного регламенту.

Поставлені партії посудин підлягають оцінці відповідності шляхом здійснення контролю і проведення призначеним органом з оцінки відповідності випробування із застосуванням методу випадкового відбору.";

14) пункт 24 викласти в такій редакції:

"24. У разі проведення процедури оцінки відповідності за модулем A1 (внутрішній контроль виробництва і контрольовані випробування продукції) виробник або його уповноважений представник чи постачальник повинен подати призначеному органові з оцінки відповідності опис технологічних процесів виготовлення та всіх системних заходів, вжитих для забезпечення відповідності посудин переліку національних стандартів чи дослідному зразку, що схвалений призначеним органом з оцінки відповідності.

Опис повинен містити:

характеристику засобів виробництва та результати перевірок, які відповідають способу виготовлення посудин;

результати перевірок і випробувань, які повинні проводитися у процесі виготовлення, із зазначенням методики та періодичності їх проведення;

узгоджену програму проведення перевірок і випробувань призначеним органом з оцінки відповідності,

відомості про гідростатичне випробування кожної виготовленої посудини або за погодженням із призначеним органом з оцінки відповідності - про пневматичне випробування пробним тиском, що перевищує розрахунковий у 1,5 раза;

інформацію про місцезнаходження виробника посудин, зберігання, дату початку виробництва.

У разі коли добуток максимального експлуатаційного тиску на об'єм (PS х V) перевищує 200 бар х літр, виробник гарантує допуск на об'єкти виробництва і зберігання посудин представників призначеного органу з оцінки відповідності, дозволяє їм відбирати зразки, а також надає:

план розроблення та виробництва;

технічну документацію;

сертифікат перевірки типу;

протокол випробувань.";

15) у тексті Технічного регламенту:

слова "максимальний тиск експлуатації", "максимальний тиск", "експлуатаційний тиск" в усіх відмінках замінити словами "максимальний експлуатаційний тиск" у відповідному відмінку;

позначення одиниць фізичних величин "Ps", "Rет", "Rен" замінити відповідно позначеннями "PS", "Ret", "Reh";

розмірність одиниць фізичних величин "град. C", "МПа", "л" замінити відповідно розмірністю "° C", "бар", "літр" у відповідному відмінку;

3. Додаток до Технічного регламенту викласти в такій редакції:

 

ДЕКЛАРАЦІЯ
про відповідність

_____________________________________________________________________________________
             (повне найменування виробника або його уповноваженого представника, які є резидентами України,
_____________________________________________________________________________________
                                                 чи постачальника, їх місцезнаходження та код згідно з ЄДРПОУ)
в особі _______________________________________________________________________________
                                                                                (посада, прізвище, ім'я та по батькові)
підтверджує, що прості посудини високого тиску ___________________________________________
_____________________________________________________________________________________,
                                                                                    (найменування, тип, марка, модель)
які виготовляються згідно з ______________________________________________________________
                                                                                                    (найменування технічної документації)
_____________________________________________________________________________________,
відповідають вимогам Технічного регламенту, безпеки простих посудин високого тиску, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2009 р. N 268.

   Процедура оцінки відповідності простих посудин високого тиску за заявкою виробника або уповноваженого представника, або постачальника проведена призначеним органом з оцінки відповідності.

     Сертифікати ________________________________________________________________________
                                                                               (номер і дата реєстрації кожного сертифіката
_____________________________________________________________________________________
                                                                                                            із зазначенням строку дії)
видані _______________________________________________________________________________.
                                         (найменування та місцезнаходження призначеного органу з оцінки відповідності)

   Декларацію складено під цілковиту відповідальність виробника (уповноваженого представника, постачальника).

_______________
(посада)

_________________
(підпис)

_______________________
(ініціали та прізвище)

"___" ____________ 20__ р.

М. П".

____________


Назад 


ПРОДУКЦІЯ ТА ПОСЛУГИ

СУПРОВІД ПРОДУКТІВ

 СИСТЕМИ

ПОСИЛАННЯ

КЛІЄНТИ

ДОПОМОГА

Сторінка "ЛЕОНОРМ" на facebook

  БД «Електронний Реєстр Технічних регламентів України Нова БД "Нормативно-правові документи ветеринарної медицини"   http://www.germiona.com.ua/  
 

 

Copyright © 2004-2023, ЛЕОНОРМ.