Головна сторінка бізнес-порталу "Леонорм"

LeoMetr 2

Перевірити актуальність нормативних документів, якими користується Ваше підприємство!

КОНТАКТИ НОВИНИ РЕЄСТРАЦІЯ МАГАЗИН НОРМАТИВНІ АКТИ ПОШУК Сторінка "ЛЕОНОРМ" на facebook (RUS)

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до Закону України "Про будівельні норми" щодо удосконалення нормування у будівництві

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести до "Закону України "Про будівельні норми" (Відомості Верховної Ради України, 2010 р., N 5, ст. 41; 2011 р., N 34, ст. 343; 2012 р., N 29, ст. 345; 2013 р., N 48, ст. 682; 2014 р., N 1, ст. 4) такі зміни:

1. Преамбулу викласти в такій редакції:

"Цей Закон регулює відносини у сфері нормування у будівництві та визначає правові та організаційні засади розроблення, погодження, затвердження, реєстрації і застосування будівельних норм".

2. У частині першій статті 1:

абзаци другий - четвертий і шостий викласти в такій редакції:

"базова організація у будівництві - організація, що у визначеному напрямі науково-технічної діяльності у будівництві виконує функції щодо здійснення робіт із нормування у будівництві;

будівельні норми - нормативний акт технічного характеру, що встановлює обов'язкові вимоги до об'єкта нормування у будівництві;

нормування у будівництві - діяльність із розроблення, погодження, перевірки, затвердження, внесення змін, скасування або визнання такими, що втратили чинність, будівельних норм";

"галузеві будівельні норми - нормативний акт, затверджений центральним органом виконавчої влади в межах своїх повноважень у разі відсутності державних будівельних норм або необхідності встановлення вимог до будівництва окремих видів споруд, що конкретизують вимоги державних будівельних норм";

після абзацу шостого доповнити двома новими абзацами такого змісту:

"параметричний метод нормування у будівництві - спосіб встановлення вимог до об'єкта нормування у будівництві, який передбачає визначення цілей та/або параметрів безпеки, функціональності та якості об'єкта нормування у будівництві (критеріїв, вимог до експлуатаційної характеристики та/або її показників);

розпорядчий метод нормування у будівництві - спосіб встановлення вимог до об'єкта нормування у будівництві, який передбачає поелементний опис об'єкта нормування у будівництві (рішення, конструкції, матеріалів, що не передбачають альтернатив)".

У зв'язку з цим абзац сьомий вважати абзацом дев'ятим;

доповнити абзацом десятим такого змісту:

"цільовий метод нормування у будівництві - спосіб встановлення вимог до об'єкта нормування у будівництві, який передбачає визначення цілей та конкретних критеріїв оцінки технічних характеристик об'єкта нормування у будівництві".

3. Частину першу статті 2 викласти в такій редакції:

"1. Дія цього Закону поширюється на відносини, що виникають у сфері нормування у будівництві та застосування будівельних норм".

4. Пункт 1 частини першої статті 4 викласти в такій редакції:

"1) створення безпечного середовища для здоров'я та життєдіяльності людини (у тому числі для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення)".

5. У статті 5:

1) у назві слово "Суб'єкти" замінити словами "Суб'єкти та об'єкти";

2) у частині першій:

у пункті 2 слово "міністерства" замінити словами "інші центральні органи виконавчої влади";

доповнити абзацом такого змісту:

"Перелік суб'єктів нормування у будівництві встановлюється Кабінетом Міністрів України";

3) доповнити частиною другою такого змісту:

"2. Об'єктами нормування у будівництві є:

1) планування та забудова території;

2) об'єкт будівництва, містобудування та архітектури і його складові частини;

3) склад і зміст документації об'єктів будівництва, містобудування та архітектури".

6. У частині першій статті 6:

1) пункт 2 викласти в такій редакції:

"2) затвердження, внесення змін, визнання такими, що втратили чинність, скасування державних будівельних норм та координація їх розроблення та перевірки";

2) у пункті 3 слово "державних" виключити;

3) пункт 6 виключити;

4) пункт 10 викласти в такій редакції:

"10) забезпечення офіційного оприлюднення державних будівельних норм шляхом розміщення на своєму офіційному веб-сайті і надання безоплатного доступу до них".

7. У статті 7:

1) у назві слово "міністерств" замінити словами "центральних органів виконавчої влади";

2) у частині першій:

в абзаці першому слово "міністерств" замінити словами "центральних органів виконавчої влади";

пункти 1 і 6 викласти в такій редакції:

"1) затвердження, внесення змін, визнання такими, що втратили чинність, скасування галузевих будівельних норм і координація їх розроблення та перевірки, а також погодження технічних завдань на їх розроблення";

"6) забезпечення офіційного оприлюднення галузевих будівельних норм, у тому числі шляхом розміщення на офіційному веб-сайті відповідного суб'єкта нормування у будівництві і надання безоплатного доступу до них".

8. Доповнити статтею 71 такого змісту:

"Стаття 71. Методи нормування у будівництві

1. До методів нормування у будівництві належать параметричний, розпорядчий та цільовий методи.

2. Вибір методу нормування у будівництві здійснюється, виходячи з особливостей об'єкта нормування у будівництві.

Перевага надається параметричному та цільовому методам нормування у будівництві".

9. У статті 8:

1) у частині третій слово "Міністерства" замінити словами "Суб'єкти нормування у будівництві";

2) частину шосту викласти в такій редакції:

"6. Тексти державних будівельних норм, включені до центрального фонду будівельних норм, та галузевих будівельних норм, включених до фондів галузевих будівельних норм, оприлюднюються на офіційних веб-сайтах відповідних суб'єктів нормування у будівництві. Доступ до таких текстів є безоплатним".

10. У статті 10:

1) частину третю викласти в такій редакції:

"3. Виконавцями робіт з нормування у будівництві є базові організації у будівництві. Положення про базову організацію у будівництві затверджує Кабінет Міністрів України. Перелік базових організацій у будівництві встановлює центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сферах будівництва, містобудування та архітектури";

2) перше речення частини п'ятої після слів "погодження, затвердження" доповнити словом "реєстрації";

3) у частині восьмій слова "опублікування в офіційному друкованому виданні" замінити словами "реєстрації та оприлюднення на офіційному веб-сайті";

4) частину дев'яту викласти в такій редакції:

"9. Суб'єкти нормування у будівництві, що затвердили державні та галузеві будівельні норми чи зміни до них, зобов'язані розмістити тексти та актуалізовані тексти норм із внесеними змінами на своїх офіційних веб-сайтах і забезпечити безоплатний доступ до них";

5) доповнити частиною десятою такого змісту:

"10. Будівельні норми не містять правових норм".

11. Частину першу статті 11 викласти в такій редакції:

"1. Застосування будівельних норм або їх окремих положень є обов'язковим для всіх суб'єктів містобудування. Будівельні норми, правила іноземних держав застосовуються в Україні відповідно до міжнародних договорів України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України".

12. У статті 12:

1) у частині першій слова "в офіційних друкованих виданнях та" виключити;

2) частину другу доповнити реченням такого змісту: "Право власності на будівельні норми належить державі".

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

2. Кабінету Міністрів України у двомісячний строк з дня набрання чинності цим Законом:

привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.

 

Президент України

В. ЗЕЛЕНСЬКИЙ

м. Київ
3 жовтня 2019 року
N 156-IX

 


Назад


ПРОДУКЦІЯ ТА ПОСЛУГИ

СУПРОВІД ПРОДУКТІВ

АВТОМАТИЗОВАНІ СИСТЕМИ

ПОСИЛАННЯ

КЛІЄНТИ

ДОПОМОГА

  БД «Електронний Реєстр Технічних регламентів України Нова БД "Нормативно-правові документи ветеринарної медицини"   http://www.germiona.com.ua/  
 

Rambler's Top100

  

Rambler's Top100 

 

Copyright © 2004 - 2020, ЛЕОНОРМ.